• petak, 12. jul 2024.
Obrazovanje za sve
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Obrazovanje za sve

21. april 2011. godine

Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – U sa­li Grad­ske ku­će 14. apri­la, sa po­čet­kom u  17 sa­ti, bi­će odr­ža­na  tri­bi­na “Obra­zo­va­nje za sve”  ko­ja se or­ga­ni­zu­je su sklo­pu kam­pa­nje “Svi u ško­lu, bu­duć­nost za sve”. Tri­bi­na je po­sve­će­ne pro­mo­ci­ji svi­ma do­stup­nog kva­li­tet­nog obra­zo­va­nja i obez­be­đi­va­nju po­zi­tiv­ne kli­me za in­klu­ziv­no obra­zo­va­nje u skla­du sa od­red­ba­ma va­že­ćeg za­ko­na.

Kam­pa­nju o obra­zov­noj in­klu­zi­ju su  po­kre­nu­li  Sa­vez uči­te­lja Sr­bi­je, Cen­tar za in­ter­ak­tiv­nu pe­da­go­gi­ju i Cen­tar za obra­zov­ne po­li­ti­ke uz po­dr­šku Fon­da za otvo­re­no dru­štvo, a u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom pro­sve­te i na­u­ke. Cilj kam­pa­nje je po­ve­ća­nje do­stup­no­sti i po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta obra­zo­va­nja za svu de­cu, a po­seb­no onu ko­joj je po­treb­na do­dat­na dru­štve­na po­dr­ška.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: