• petak, 12. jul 2024.
Zra­če­nje smart­fo­na
Zabava
0 Komentara

Zra­če­nje smart­fo­na

23. jun 2011. godine

Sve dok ko­ri­sni­ci mo­bil­nih te­le­fo­na ne poč­nu da pa­da­ju kao mu­ve, iz­ve­štaj Svet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je da ra­di­ja­ci­ja mo­bil­nih te­le­fo­na „mo­že iza­zva­ti rak“ ve­ro­vat­no ne­će sma­nji­ti po­pu­lar­nost tih ure­đa­ja jer su su­vi­še ko­ri­sni. Po­red to­ga, SZO ni­je do­volj­no uz­bu­ni­la lju­de jer broj­ne stva­ri „mo­gu iza­zva­ti rak“ ali ih se ipak ne od­ri­če­mo.

Ipak, ni­je lo­še zna­ti ko­ji ure­đa­ji naj­vi­še zra­če. Za­ni­mlji­vo je da naj­vi­še ra­di­ja­ci­je emi­tu­ju „Mo­to­ro­li­ni“ ure­đa­ji, i to čak še­zde­set osam mo­de­la. Me­đu pr­vi­ma su i „Bra­vo“ i „Ve­ri­zon Dro­id 2 Glo­bal“. Na­su­prot to­me, smart­fon ko­ji emi­tu­je naj­ma­nje zra­če­nja je „LG Kvan­tum“, a pra­te ga „Sam­sung Fa­sci­na­te“, „Cel­lu­la­rO­ne“ i „Sam­sung Me­sme­ri­ze“.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: