• nedelja, 14. april 2024.
Hronika | Ruma
0 Komentara

“Zlat­na kap” za cr­ve­nu ka­plji­cu

28. jun 2011. godine

Dan do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi – 14. jun, obe­le­žen je u Cr­ve­nom kr­stu Ru­me, na tra­di­ci­o­nal­noj sve­ča­no­sti ko­ja se to­ga da­na od­vi­ja­la u Kul­tur­nom cen­tru, naj­za­slu­žni­jim čla­no­vi­ma i vi­še­go­di­šnjim da­va­o­ci­ma ove dra­go­ce­ne teč­no­sti uru­če­ne su na­gra­de i pri­zna­nja.

Na sve­ča­no­sti je do­de­lje­no ukup­no 74 pri­zna­nja u vi­du zlat­nih, sre­br­nih i bron­za­nih pla­ke­ta. Me­đu oni­ma ko­ji su pri­mi­li bron­zu, a to su lju­di ko­ji su vi­še od 50 pu­ta da­li krv, bio je i pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić.

Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, do­bro­volj­no da­va­la­štvo kr­vi u rum­skoj op­šti­ni je dva od­sto u od­no­su na broj sta­nov­ni­ka, a u sve­tu je če­ti­ri od­sto. Još jed­nom ape­lu­jem na sve zdra­ve lju­de da se uklju­če u ovu hu­ma­nu ak­ci­ju, jer to nas ni­šta ne ko­šta, ne bo­li, a ne­ko­me će pu­no po­mo­ći-re­kao je Vu­ko­vić.

Se­kre­tar Op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je Cr­ve­nog kr­sta u Ru­mi mr Bra­ni­slav Jo­va­no­vić is­ta­kao je omla­din­ske ak­ci­je, kao i po­da­tak da je u član­stvu ove or­ga­ni­za­ci­je 98 no­vih omla­di­na­ca.

Po­ve­lju ”Zlat­na kap”, za sto i vi­še da­va­nja kr­vi pri­mi­lo je 11 oso­ba sa te­ri­to­ri­je rum­ske op­šti­ne. Ap­so­lut­ni re­kor­der je La­zar Vu­ko­vac iz Ru­me – on se  142 pu­ta oda­zvao ovoj hu­ma­noj ak­ci­ji. Me­đu že­na­ma ko­je su pri­mi­le ovu pla­ke­tu bi­le su Edi­ta Ve­se­li­no­vić, kao i La­za­re­va su­pru­ga Milj­ka Vu­ko­vac – obe su po 52 pu­ta da­le krv i po­sta­le žen­ski re­kor­de­ri ka­da je o ovoj ak­tiv­no­sti reč.

Na­gra­đe­ni su ovom pri­li­kom naj­bo­lji li­kov­ni i li­te­rar­ni ra­do­vi uče­ni­ka na te­mu ”Krv ži­vot zna­či” – po­seb­nu pa­žnju me­di­ja iza­zvao je La­zar Jo­va­no­vić, uče­nik OŠ ”Ne­boj­ša Jer­ko­vić” u Bu­đa­nov­ci­ma ko­ji je osvo­jio tre­ću na­gra­du na re­pu­blič­kom kon­kur­su za li­te­rar­ni rad.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: