• utorak, 3. oktobar 2023.
Ula­ga­nje u bu­duć­nost
Poljoprivreda
0 Komentara

Ula­ga­nje u bu­duć­nost

2. jun 2011. godine

Ono što se pro­vla­či kao osnov­ni uslov za ostva­ri­va­nje pra­va na pod­sti­caj­na sred­stva u sto­čar­stvu je po­jam kva­li­tet­na pri­plod­na ži­vo­ti­nja i uma­ti­če­ne pri­plod­ne do­ma­će ži­vo­ti­nje.

Pra­vil­ni­kom o uslo­vi­ma za is­pu­nja­va­nje pu­nog i ne­pot­pu­nog po­re­kla kva­li­tet­nih pri­plod­nih do­ma­ćih ži­vo­ti­nja, uslo­vi­ma za upis do­ma­ćih ži­vo­ti­nja u ma­tič­nu evi­den­ci­ju, od­no­sno u re­gi­star, kao i o sa­dr­ži­ni i na­či­nu vo­đe­nja ma­tič­ne evi­den­ci­je, od­no­sno re­gi­stra, je re­gu­li­sa­no ko­je ži­vo­ti­nje is­pu­nja­va­ju uslo­ve za pu­no po­re­klo.

Kva­li­tet­ne pri­plod­ne do­ma­će ži­vo­ti­nje ima­ju pu­no po­re­klo pod uslo­vom da su nji­ho­vi ro­di­te­lji i ro­di­te­lji ro­di­te­lja upi­sa­ni u ma­tič­nu evi­den­ci­ju, iz­u­zev kod ko­pi­ta­ra gde pu­no po­re­klo ima­ju ona gr­la kod ko­jih je pet ge­ne­ra­ci­ja pre­da­ka upi­sa­no u ma­tič­nu evi­den­ci­ju.

Pu­no po­re­klo utvr­đu­je se uvi­dom u ma­tič­nu evi­den­ci­ju.

Način organizacije odgajivačkih organizacija

U glav­ni deo ma­tič­ne evi­den­ci­je upi­su­ju se kva­li­tet­ne pri­plod­ne do­ma­će ži­vo­ti­nje či­ste ra­se, do­bi­je­ne  u skla­du sa glav­nim od­ga­ji­vač­kim pro­gra­mom, ako:

1) ima­ju po­zna­te ro­di­te­lje i ro­di­te­lje ro­di­te­lja iste ra­se, da su ro­di­te­lji pod kon­tro­lom ovla­šte­nih od­ga­ji­vač­kih orag­ni­za­ci­ja, iz­u­zev kod ko­pi­ta­ra gde mo­ra­ju ima­ti po­zna­to pet ge­ne­ra­ci­ja pre­da­ka;

2) su obe­le­že­ne od ro­đe­nja u skla­du sa pro­pi­si­ma ko­ji­ma se ure­đu­je obe­le­ža­va­nje;

3) is­pu­nja­va­ju uslo­ve za iz­da­va­nje pe­di­grea, u skla­du sa glav­nim od­ga­ji­vač­kim pro­gra­mom.

Gr­la upi­sa­na u glav­ni deo ma­tič­ne evi­den­ci­je do­bi­ja­ju HB broj.

Kva­li­tet­ne pri­plod­ne do­ma­će ži­vo­ti­nje mo­gu se upi­sa­ti u ma­tič­nu evi­den­ci­ju kao ukr­šte­ne do­ma­će ži­vo­ti­nje, ako je udeo ge­na do­mi­nant­ne ra­se ma­nji od 87,5 od­sto, iz­u­zev ako to ni­je dru­ga­či­je od­re­đe­no glav­nim od­ga­ji­vač­kim pro­gra­mom.

U do­dat­ni ma­tič­nu knji­gu upi­su­ju se sva gr­la či­ste ra­se ko­ja ne is­pu­nja­va­ju uslo­ve u po­gle­du po­re­kla za oba ro­di­te­lja i pro­gram­ski me­le­zi sa pu­nim po­re­klom.

Gr­la upi­sa­na u do­dat­ni  deo ma­tič­ne evi­den­ci­je do­bi­ja­ju RB broj.

Ono što je bu­ni­lo po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če ko­ji su po­či­nja­li ma­ti­če­nje je to da nji­ho­va gr­la ima­ju  ušnu mar­ki­cu, a  ni­su uma­ti­če­na. Ušna mar­ki­ca pred­sta­vlja  iden­ti­fi­ka­ci­o­ni  broj ži­vo­ti­nje i do­ka­zu­je da je upi­sa­na u ba­zu po­da­ta­ka ver­te­ri­nar­ske slu­žbe ali ta­kvo gr­lo ni­je auto­mat­ski i uma­ti­če­no od­no­sno upi­sa­no u glav­nu (ili do­dat­nu ) ma­tič­nu evi­den­ci­ju.

Po­red ostva­ri­va­nje pra­va na pod­sti­caj­na sred­stva u sto­čar­stvu, na osno­vu gr­la ko­ja su uma­ti­če­na  po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či za­in­te­re­so­va­ni za za­kup dr­žav­ne ze­mlje ima­ju pra­vo pre­čeg za­ku­pa  po osno­vu uz­go­ja i dr­ža­nja uma­ti­če­nih ži­vo­ti­nja.

Po­red ma­ti­če­nja  ko­je oba­vlja­ju osnov­ne od­ga­ji­vač­ke or­ga­ni­za­ci­je pred­nost ma­ti­če­nja je i struč­na po­moć ko­ju će od­ga­ji­va­či do­bi­ti sa­ra­đu­ju­ći sa struč­nim li­ci­ma iz osnov­nih od­ga­ji­vač­kih or­ga­ni­za­ci­ja. Ta­ko­đe ma­ti­če­nje će bi­ti bit­no pri­li­kom pri­stu­pa­nja evrop­skoj uni­ji jer će svi pre­ra­đi­va­či  ko­ji bu­du že­le­li da pro­da­ju svo­je pro­iz­vo­de u evrop­skim tr­žnim cen­tri­ma mo­ra­ti da is­po­štu­ju pra­vi­la GLO­BAL­GAP. GLO­BAL­GAP  je me­đu­na­rod­ni ko­mer­ci­jal­ni stan­dard ko­ji ob­u­hva­ta pro­iz­vod­nju pri­mar­nih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da.Ovaj stan­dard   pru­ža ga­ran­ci­ju ma­lo­pro­daj­nim lan­ci­ma i po­tro­ša­či­ma,da su pred­u­ze­te  sve me­re kon­tro­le (da je pro­iz­vod pra­ćen od nji­ve od­no­sno šta­le do tr­pe­ze) da bi pro­iz­vod bio bez­be­dan po zdra­vlje po­tro­ša­ča. GLO­BAL­GAP se za­sni­va na sle­dlji­vo­sti po­da­ta­ka  ko­ja se ga­ran­tu­je ma­ti­če­njem. GLO­BAL­GAP ob­u­hva­ta si­ste­me ser­ti­fi­ka­ci­je vo­ća, po­vr­ća, cve­ća i ukra­snih bi­lja­ka, ri­bar­stva, sto­čar­skih pro­iz­vo­da  i in­te­gri­sa­ne po­ljo­pri­vred­ne  pro­iz­vod­nje, ko­ji se pri­me­nju­ju u vi­še od 40 ze­ma­lja u sve­tu.

Na te­ri­to­ri­ji  Sre­ma  ma­ti­če­nje tre­nut­no  oba­vlja­ju  Osnov­ne od­ga­ji­vač­ke or­ga­ni­za­ci­je: S.Z. “Go­mo­la­va“ Hrt­kov­ci, Z.Z.“Agro­tim“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca, S.Z.“Ko­zov­svig“  Go­lu­bin­ci, Ve­te­ri­nar­ska sta­ni­ca „Do­nji Srem“ Ku­pi­no­vo i Ve­te­ri­nar­ska sta­ni­ca “Sr.Mi­tro­vi­ca“ Sr­rem­ska Mi­tro­vi­ca. Osnov­ne od­ga­ji­vač­ke or­ga­ni­za­ci­je ima­ju mo­guć­nost ra­da na ce­loj te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ta­ko da po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či mo­gu na­pra­vi­ti iz­bor sa ko­jom će or­ga­ni­za­ci­jom sklo­pi­ti tri­par­tit­ni ugo­vor. Sva­ko ko je u di­le­mi da li da poč­ne da ma­ti­či svo­ja gr­la tre­ba da zna da ma­ti­če­nje pred­sta­vlja ulog u bu­duć­nost.

Dipl. inž. Želj­ko Gra­o­vac

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: