• ponedeljak, 24. jun 2024.
Rekonstrukcija fasade i ulice
Hronika | Inđija
0 Komentara

Rekonstrukcija fasade i ulice

28. jun 2011. godine

Radi se fasada OŠ "Petar Kočić"

Pr­vog da­na ras­pu­sta maj­sto­ri ”Si­stem in­že­nje­rin­ga” kre­nu­li su sa re­kon­struk­ci­jom fa­sa­de OŠ ”Pe­tar Ko­čić” u In­đi­ji. Ra­do­vi se fi­nan­si­ra­ju sred­stvi­ma iz bu­dže­ta op­šti­ne. Na dru­gom kra­ju gra­da pri­vo­de se kra­ju ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji tre­ćeg de­la uli­ce Voj­vo­de Ste­pe. Osta­lo je da se ure­de ka­na­li, za­vr­ši po­sta­vlja­nje be­ha­to­na i as­fal­ti­ra sa­o­bra­ćaj­ni­ca. U okvi­ru de­talj­ne re­kon­struk­ci­je uli­ce Du­ša­na Je­ro­vi­ća za­vr­še­no je pod­zem­no ka­bli­ra­nje, za­me­nje­ne vo­do­vod­ne ce­vi, po­sta­vlje­ni ivič­nja­ci. U to­ku su ra­do­vi na ure­đe­nju pe­šač­kih sta­za.

Radovi u Ulici Vojvode Stepe

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: