• nedelja, 14. jul 2024.
Rad­na me­sta za 30 ne­za­po­sle­nih
Ekonomija
0 Komentara

Rad­na me­sta za 30 ne­za­po­sle­nih

9. jun 2011. godine

Šid – Po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va Mi­ro­slav Va­sin za­jed­no sa na­rod­nim po­sla­ni­kom Želj­kom Bre­sto­vač­kim i pred­sed­ni­com Op­šti­ne Šid Na­ta­šom Cvjet­ko­vić ob­i­šao je pro­te­kle ne­de­lje pred­u­ze­će “Val­dum“ u Ši­du. Vla­da Voj­vo­di­ne do­ne­la je od­lu­ku o sub­ven­ci­ji u iz­no­su od 3,9 mi­li­o­na di­na­ra za no­vo­za­po­šlja­va­nje 30 li­ca u fir­mi “Val­dum”

Poseta preduzeću "Valdum"

Do­ma­ći in­ve­sti­tor ku­pio je pro­stor i objek­te ne­ka­da­šnje “Li­pe“, u ko­ji­ma bi u star­tu bi­lo upo­sle­no 30 rad­ni­ka. U pi­ta­nju je in­ve­sti­ci­ja vred­na pet mi­li­o­na di­na­ra u ko­joj će se pro­iz­vo­di­ti ka­na­li­za­ci­o­ne ce­vi na­me­nje­ne za iz­voz na ino­stra­no tr­ži­šte. Ka­ko je is­ta­kla pred­sed­ni­ca Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, ovo je jed­na od naj­zna­čaj­nih in­ve­sti­ci­ja u ovoj op­šti­ni za­hva­lju­ju­ći ko­joj će bi­ti sma­njen broj ne­za­po­sle­nih i do­da­la:

– Da­na­šnjom po­se­tom fir­mi „Val­dum“ po­ka­za­li smo i ovom, kao i svim bu­du­ćim in­ve­sti­to­ri­ma da će lo­kal­na sa­mo­u­pra­va uvek da­ti pu­nu po­dr­šku ova­ko do­brim pro­jek­ti­ma, te da će ve­o­ma br­zo re­ša­va­ti sve nji­ho­ve zah­te­ve ko­ji se od­no­se na lo­kal­nu ad­mi­ni­stra­ci­ju.

Pre­ma re­či­ma po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra Mi­ro­sla­va Va­si­na, za­hva­lju­ju­ći do­broj sa­rad­nji ove lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Po­kra­ji­ne u na­red­nih me­sec da­na oče­ku­ju se no­va za­po­šlja­va­nja kroz sub­ven­ci­je Se­kre­ta­ri­ja­ta za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va.

– Po­red 30 rad­ni­ka ko­ji će se na­red­nih da­na za­po­sli­ti ov­de u „Val­du­mu“, sre­ćan sam što mo­gu da na­ja­vim da će­mo kroz na­še sub­ven­ci­je us­pe­ti da obez­be­di­mo po­sao za još 30 ne­za­po­sle­nih li­ca i na dru­gim me­sti­ma u šid­skoj op­šti­ni – re­kao je po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat Mi­ro­slav Va­sin, pri­li­kom po­se­te Ši­du.

Ina­če, ka­ko je re­kao vla­snik fir­me “Val­dom” Goj­ko Du­jić, ovo pred­u­ze­će po­če­će sa ra­dom u ju­nu i za­po­sli­će oko 50 rad­ni­ka i is­ta­kao je da je za­do­vo­ljan sa­rad­njom sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom ko­ja mu je mak­si­mal­no iza­šla u su­sret pri do­bi­ja­nju do­zvo­la i po­treb­nih sa­gla­sno­sti.

S. Mi­haj­lo­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: