• ponedeljak, 24. jun 2024.
Sto miliona za vodu
Ekonomija
0 Komentara

Sto miliona za vodu

8. april 2011. godine

Ruma: Domaćinstva duguju 45 miliona dinara za gas

Ruma – Ka­da se svo­de po­slov­ni bi­lan­si jav­nih pred­u­ze­ća, bez ob­zi­ra da li je u pi­ta­nju po­zi­ti­van re­zul­tat ili gu­bi­tak, pro­ce­nat na­pla­te uslu­ga od gra­đa­na i pri­vred­nih su­bje­ka­ta sta­vlja se go­to­vo re­dov­no u spi­sak uzr­o­ka do­brom ili lo­šem po­slo­va­nju. Ka­da je o jav­nim pred­u­ze­ći­ma u rum­skoj op­šti­ni reč, sli­ka sa du­go­va­nji­ma je ša­ro­li­ka, u jed­nom se, ipak, svi sla­žu – du­go­vi se mo­ra­ju iz­mi­ri­ti, jav­na pred­u­ze­ća ne mo­gu bi­ti so­ci­jal­ne usta­no­ve, taj deo te­re­ta mo­ra se re­ša­va­ti na ni­vou lo­kal­ne sa­mo­pu­ra­ve, i sa­me dr­ža­ve.

Ka­ko nas je in­for­mi­sai di­rek­tor JP ”Gas – Ru­ma” Alek­san­dar Spa­le­vić, do­ma­ćin­stva za utr­o­še­ni gas du­gu­ju 45 mi­li­o­na, a pri­vre­da 45,5 mi­li­o­na di­na­ra.

-Pro­ce­nat na­pla­te je sa­svim za­do­vo­lja­va­ju­ći – 91 od­sto, ova du­go­va­nja ne ugr­o­ža­va­ju u ve­ćoj me­ri na­šu li­kvid­nost. Zbog ce­na ga­sa mno­gi ne iz­mi­ru­ju svo­je oba­ve­ze na vre­me, mi tu pri­me­nju­je­mo re­pro­gram Vla­de Sr­bi­je: pr­vi deo du­ga od 62,5 od­sto mo­ra se pla­ti­ti od­mah, pre­o­sta­li deo za šest me­se­ci. Po­ne­kad i mi­mo to­ga iz­la­zi­mo u su­sret gra­đa­ni­ma, ako je u pi­ta­nju ne­ki eks­trem­ni slu­čaj, do­zvo­lja­va­mo od­lo­že­no pla­ća­nje – ka­že di­rek­tor Spa­le­vić.

Pre­ma JP ”Vo­do­vod” du­go­va­nja su oko sto mi­li­o­na di­na­ra, na do­ma­ćin­stva se od­no­si 45, a na pri­vre­du 55 mi­li­o­na di­na­ra.

-U sva­kom slu­ča­ju, ova du­go­va­nja op­te­re­ću­ju na­še po­slo­va­nje. Ka­da bi se po­spe­ši­lo pla­ća­nje, lak­še bi­smo funk­ci­o­ni­sa­li. Mi smo u no­vi­je vre­me po­ve­ća­li pro­ce­nat na­pla­te sa 72 na 74 pro­cen­ta, raz­u­me­mo te­žak ma­te­ri­jal­ni po­lo­žaj gra­đa­na, ali ne mo­že­mo ot­pi­sa­ti ta du­go­va­nja jer je pred­u­ze­će bi­lo du­go­go­di­šnji gu­bi­taš a u no­vi­je vre­me ko­nač­no sta­je na svo­je no­ge i pri­bli­ža­va se po­zi­tiv­nom po­slov­nom bi­lan­su. Ne­ma­mo ne­ku vr­stu pro­gra­ma za so­ci­jal­no ugr­o­že­ne po­ro­di­ce, po­je­di­nač­ne slu­ča­je­ve u ne­ko­li­ko na­vra­ta re­ša­va­li smo u ko­or­di­na­ci­ji sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom i Cen­trom za so­ci­jal­ni rad – is­ti­če po­moć­nik di­rek­to­ra ”Vo­do­vo­da” Vla­di­mir Ma­le­tić.

U JP ”Stam­be­no” slič­na je si­tu­a­ci­ja. Za stam­be­ni pro­stor pred­u­ze­ću se du­gu­je 14, a za po­slov­ni 10,4 mi­li­o­na di­na­ra, u ovim iz­no­si­ma su i ka­ma­te.

-Su­o­če­ni smo sa ra­stom ce­na ma­zu­ta i osta­lih ener­ge­na­ta. Ja­sno nam je da su ce­ne gre­ja­nja za  do­ma­ćin­stva sa ma­lim pri­ma­nji­ma vi­so­ke, zbog fi­nan­sij­ske si­tu­a­ci­je u ko­joj se na­la­zi­mo mi jed­no­stav­no ne­ma­mo uslo­va za ni­ka­kve olak­ši­ce, taj deo mo­že da pre­u­zme je­di­no lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, opet u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma-tvr­di di­rek­tor JP ”Stam­be­no” Lju­bo­mir De­lić.

Sa 31. 12. 2010, du­go­va­nja pre­ma JP ”Ko­mu­na­lac” bi­la su 46 mi­li­o­na, 30 mi­li­o­na se od­no­si na pri­vre­du, a 16 na fi­zič­ka li­ca.

– Sva­ka­ko da nam ta du­go­va­nja ote­ža­va­ju po­slo­va­nje, u smi­slu na­še li­kvid­no­sti, na­bav­ke opre­me, ula­ga­nja u da­lji raz­voj. Sve što mo­že­mo da uči­no­mo su tu­žbe su­du. Me­đu­tim, to se spo­ro re­ša­va, a ka­da su u pi­ta­nju ma­nji iz­no­si, ve­ći su tro­ško­vi utu­ži­va­nja, ta­ko da u tom smi­slu ve­ćih efe­ka­ta ne­ma-na­gla­ša­va di­rek­tor JP ”Ko­mu­na­lac” Vla­di­sla­va Ki­ri­lo­vić.

K. Ku­zma­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: