• četvrtak, 18. jul 2024.
Po­gi­nuo Dar­ko Ra­do­va­no­vić
Crna hronika
0 Komentara

Po­gi­nuo Dar­ko Ra­do­va­no­vić

23. jun 2011. godine

Pe­vač Dar­ko Ra­do­va­no­vić (36) i nje­gov  me­na­džer Alek­san­dar Mi­lo­še­vić (41) po­gi­nu­li su u te­škoj sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se u su­bo­tu uve­če do­go­di­la na obi­la­zni­ci oko Be­o­gra­da na de­lu pu­ta iz­me­đu Ostru­žni­ce i Obre­nov­ca.

Darko Radovanović

U is­toj ne­sre­ći te­ško je po­vre­đen i Đor­đe Ran­čić (77), ko­ji je u kri­tič­nom sta­nju pre­ba­čen u Ur­gent­ni cen­tar.

Do ne­sre­će je do­šlo u tre­nut­ku ka­da je Ran­čić, vo­ze­ći „mer­ce­des” ka­ra­van (BG 127 SŠ) na neo­sve­tlje­nom de­lu pu­ta kre­nuo u pre­ti­ca­nje šle­pe­ra ma­ke­don­skih re­gi­star­skih ozna­ka, ušav­ši u tra­ku ko­jom se po­koj­ni Ra­do­va­no­vić sa me­na­dže­rom kre­tao u prav­cu Ostru­žni­ce, na­la­ze­ći se na me­stu su­vo­za­ča u „mer­ce­de­su” (SM 947-63).

Dar­ko Ra­do­va­no­vić ro­đen je 21. sep­tem­bra 1975. go­di­ne u No­vom Sa­du, gde je ži­veo sa­mo dva me­se­ca, a za­tim se se­li, pr­vo u bo­san­sku va­ro­ši­cu Žep­če, a po­tom se na­sta­nju­je u se­lu Stu­bli­ne kod  Obre­nov­ca.

Kao sred­njo­ško­lac sa dru­go­vi­ma osni­va rok gru­pu „Ne­be­ski ja­ha­či” ko­ja se ubr­zo ras­for­mi­ra­la. Na­kon za­vr­še­ne sred­nje ško­le upi­su­je Fa­kul­tet fi­zič­ke kul­tu­re u Be­o­gra­du, 1999. go­di­ne po­sta­je član gru­pe „Cva­ka cvak”, sa­da­šnji „Me­ga­miks bend”, i sa nji­ma ra­di pu­nih pet go­di­na.

Na tak­mi­če­nju za pe­smu „Be­o­vi­zi­je” po­ja­vlju­je se 2003. go­di­ne uz po­dr­šku pe­va­ča Zdrav­ka Čo­li­ća. Pe­sma „Sti­dim se” do­ži­vlja­va ve­li­ki uspeh na svim ra­dio-sta­ni­ca­ma. Već na­red­ne go­di­ne po­na­vlja svoj na­stup na ovom fe­sti­va­lu sa pe­smom pod na­zi­vom „Pri­ja­te­lji mo­ji bri­nu”.

Dar­ko Ra­do­va­no­vić je iza se­be osta­vio su­pru­gu Ma­ju i ćer­ku La­ru.

Ko­me­mo­ra­ci­ja po­vo­dom smr­ti Dar­ka Ra­do­va­no­vi­ća odr­ža­na je ju­če u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci gde je istog da­na, na No­vom gro­blju, i sa­hra­njen po­zna­ti pe­vač.

S.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: