• petak, 12. jul 2024.
Po­dr­ška KUD-u “Bran­ko Ra­di­če­vić”
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Po­dr­ška KUD-u “Bran­ko Ra­di­če­vić”

23. jun 2011. godine

Potpisivanje ugovora

Stara Pazova – Na osno­vu pro­je­ka­ta ko­jim su kon­ku­ri­sa­li, po­kra­jin­ski Se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje ove go­di­ne do­de­lio je sred­stva kao vid po­dr­ške sta­ro­pa­zo­vač­kim usta­no­va­ma i udru­že­nji­ma: Art cen­tru “Hle­ba i iga­ra”, Na­rod­noj bi­bli­o­te­ci “Do­si­tej Ob­ra­do­vić”, SKUD-u “He­roj Jan­ko Čme­lik” i KUD-u “Bran­ko Ra­di­če­vić”. KUD “Bran­ko Ra­di­če­vić” do­bio je po­la mi­li­o­na di­na­ra.Je­dan deo sred­sta­va utro­ši­će za ku­po­vi­nu no­šnji, a dru­gi deo za fi­nan­si­ra­nje me­đu­na­rod­nog Vi­dov­dan­skog fe­sti­va­la fol­klo­ra de­ce ko­ji se odr­ža­va od 24. do 26. ju­na u Sta­roj Pa­zo­vi. Ina­če, po­kro­vi­te­lji Vi­dov­dan­skih su­sre­ta su op­šti­na i MZ Sta­ra Pa­zo­va, a sred­stva do­bi­je­na iz Po­kra­ji­ne su po­dr­ška “Ra­di­če­vi­ću” u nje­go­vom na­sto­ja­nju da ne­gu­je i sa­ču­va kul­tur­no na­sle­đe kroz auten­tič­nost fol­klo­ra i svih vi­do­va ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tu­re ko­ji ga pra­te. Ugo­vor o do­de­li sred­sta­va, 9. ju­na pot­pi­sa­li su Le­po­sa­va Kr­kić, pred­sed­ni­ca KUD-a i Mi­lo­rad Đu­rić, po­kra­jin­ski se­kre­tar za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje. Pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić, za­hva­liv­ši se po­kra­jin­skom se­kre­ta­ru Mi­lo­ra­du Đu­ri­ću, iz­ra­zio je uve­re­nje da će ova sred­stva bi­ti na­men­ski utro­še­na i po­že­leo da “ova­kvih su­sre­ta bu­de što vi­še u op­šti­ni ko­ja bri­ne o kul­tu­ri”. On je do­dao, da odo­bre­na sred­stva za kul­tu­ru u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni, po­tvr­đu­ju ču­nje­ni­cu da Vla­da APV bri­ne o kul­tu­ri, ta­ko­đe kao i op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va. Go­vo­re­ći o do­de­li sred­sta­va za kul­tu­ru, po­kra­jin­ski se­kre­tar je re­kao da su se ru­ko­vo­di­li ide­jom da po­dr­že pro­jek­te ko­ji su spe­ci­fič­ni za po­je­di­ne, voj­vo­đan­ske op­šti­ne, ili iz­u­zet­no kva­li­tet­ni. Pred­sed­ni­ca “Ra­di­če­vi­ća” Le­po­sa­va Kr­kić za­hva­li­la se na do­de­lje­nim sred­stvi­ma ko­ja će se na­men­ski is­ko­ri­sti­ti i na­gla­si­la da de­ca ko­ja se ba­ve fol­klo­rom za­slu­žu­ju sva­ku pa­žnju.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: