Prvi "Šunka" fest

Odr­žan fe­sti­val šun­ke

Prvi "Šunka" fest

Beška – Na ‘’Stoj­šić sa­la­šu’’ u Be­ški odr­žan je pro­šle ne­de­lje pr­vi ‘’Šun­ka fest’’ na ko­jem je uče­stvo­va­lo oko 50 iz­la­ga­ča. Po­red šun­ke i pr­šu­te pro­da­va­le su se pre­ra­đe­vi­ne od me­sa, sir, pe­ci­vo, do­ma­ća ra­ki­ja i vi­no ali i ra­zni su­ve­ni­ri. Bio je ovo pra­znik za oči i sto­mak gur­ma­na, po­seb­no lju­bi­te­lja šun­ke a sve u ci­lju da se ob­no­vi i po­ve­ća pro­iz­vod­nja svinj­skog me­sa u Sr­bi­ji.

 

Kategorije Hronika Inđija