• nedelja, 14. jul 2024.
Li­mun u ku­hi­nji
Zabava
0 Komentara

Li­mun u ku­hi­nji

2. jun 2011. godine

Na Si­ci­li­ji, ko­ja je ne­ka­da ima­la ve­li­ke pro­ble­me sa snab­de­va­njem pi­ja­ćom vo­dom, u usta­ja­lu pi­ja­ću vo­du sta­vlja­le su se kri­ške sve­žeg li­mu­na ka­ko bi se po­bolj­šao njen ukus. Lju­di su iz is­ku­stva zna­li da li­mun dez­in­fi­ku­je vo­du, a mo­der­na na­u­ka je to i po­tvr­di­la. Li­mun je od­li­čan do­da­tak je­li­ma, a ne­za­mi­sli­vo je je­sti ri­bu bez par ka­pi li­mu­no­vog so­ka. Do­da­tak je mno­gim po­sla­sti­ca­ma, al­ko­hol­nim i bez­al­ko­hol­nim pi­ći­ma, a nje­go­va aro­ma pri­ja i u ča­ju. Još mno­go pre raz­vo­ja mo­der­ne far­ma­ko­lo­gi­je, ka­da se ni­je zna­lo za vi­ta­mi­ne, li­mun se ko­ri­stio kao lek. Li­mun­sko ulje ko­ri­sti se u pre­hram­be­noj in­du­stri­ji, ali i za iz­ra­du par­fe­ma, kao i u in­du­stri­ji sred­sta­va za či­šće­nje i de­ter­dže­na­ta.

Evo par sa­ve­ta za šta sve li­mun mo­že da po­slu­ži i ka­ko ga mo­že­te upo­tre­blja­va­ti:

• Ako  vam je po­treb­no ne­ko­li­ko ka­pi li­mu­na ne mo­ra­te zbog to­ga se­ći ceo li­mun. Jed­no­stav­no, u ko­ri li­mu­na na­pra­vi­te ma­li otvor i is­ce­di­te li­mu­na ko­li­ko vam tre­ba. Ka­ko li­mun osta­je ceo, mo­že­te ga upo­tre­bi­ti i po­sle ne­ko­li­ko ne­de­lja.

• Iz li­mu­na će­te iz­vu­ći vi­še so­ka ako ga na tre­nu­tak pre ce­đe­nja po­to­pi­te u vre­lu vo­du.

• Ume­sto da ko­ri­sti­te sir­će za raz­ne sa­la­te po­slu­ži­te se sve­že ise­ceđ­nim so­kom li­mu­na. Sa­la­ta će ta­ko bi­ti i uku­sni­ja i mno­go zdra­vi­ja.

• Li­mun ukla­nja i ne­pri­jat­ne mi­ri­se. Ako ste, re­ci­mo,  či­sti­li ri­bu, za­pa­zi­će­te da ni po­sle de­talj­nog pra­nja ru­ku sa­pu­nom ne­će­te us­pe­ti da ot­klo­ni­te mi­ris ri­be. Is­tr­ljaj­te  kri­škom li­mu­na ru­ke, a za­tim ope­re­te mla­kom vo­dom, osu­ši­te i mi­ris će ne­sta­ti.

• Ova­ko mo­že­te uklo­ni­ti i raz­ne dru­ge ne­pri­jat­ne mi­ri­se iz po­su­đa ili fri­ži­de­ra. Jed­no­stav­no is­tr­ljaj­te po­lo­vi­nom li­mu­na i osu­ši­te.

I na kra­ju, ima li šta lep­še ne­go osve­ži­ti se li­mu­na­dom u vre­lim let­njim da­ni­ma i ta­ko, uno­se­ći vi­ta­mi­ne u or­ga­ni­zam, po­vra­ti­ti ener­gi­ju.

I.Z.a

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: