• ponedeljak, 24. jun 2024.
Dra­ga­na uhva­ti­la za­let
Sport
0 Komentara

Dra­ga­na uhva­ti­la za­let

2. jun 2011. godine

Dragana Tomašević i Danilo Krtinić

Atle­ti­čar­ka Sir­mi­ju­ma Dra­ga­na To­ma­še­vić, re­kor­der­ka u ba­ca­nju di­ska, je je­di­na atle­ti­čar­ka ko­ja je na sva tri do­sa­da­šnja tak­mi­če­nja u ovoj go­di­ni ostva­ri­la olim­pij­sku nor­mu ! Naj­pre je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ba­ci­la 60,40 na Zim­skom ku­pu Sr­bi­je, za­tim je na In­trer­na­ci­o­nal­nom mi­tin­gu u Ba­ru ba­ci­la 60,22 i do­bi­la pe­har kao naj­u­spe­šni­ja atle­ti­čar­ka mi­tin­ga, a 20. ma­ja u Ri­je­ci ba­ci­la 60,91 i zva­nič­no po­sta­la je­di­na i pr­va atle­ti­čar­ka sa olim­pij­skom nor­mom.

– Da bi se shva­tio zna­čaj ove da­lji­ne u Ri­je­ci, tre­ba zna­ti da je 60,91 re­zul­tat ko­ji obez­be­đu­je fi­na­le na svim evrop­skim, svet­skim i olim­pij­skim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, a Dra­ga­na je jed­na od ret­kih ba­ca­či­ca u Evro­pi, a u Sr­bi­ji je­di­na atle­ti­čar­ka, ko­ja ima re­zul­tat ko­ji, da je ostva­ren na Olim­pi­ja­di, do­no­si me­da­lju – ka­že tre­ner Da­ni­lo Kr­ti­nić i do­da­je su im glav­ne „me­te“ Pr­ven­stvo Evro­pe i Olim­pi­ja­da.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: