• nedelja, 14. jul 2024.
Ču­va­ri sto­let­nog par­ka
Hronika | Šid
0 Komentara

Ču­va­ri sto­let­nog par­ka

23. jun 2011. godine

Vredni osnovci

Šid – Osnov­na ško­la „Sa­va Šu­ma­no­vić“ iz Er­de­vi­ka ne­po­sred­no pred Dan ško­le or­ga­ni­zo­va­la je rad­nu ak­ci­ju u ko­joj su uče­ni­ci za­jed­no sa svo­jim na­stav­ni­ci­ma oči­sti­li sto­let­ni er­de­vič­ki park. Ak­ci­ju su ini­ci­ra­li čla­no­vi Eko­lo­ške sek­ci­je, a uče­šće je pre­u­ze­la ce­la ško­la.

Zvo­no je ozna­či­lo kraj ča­so­va, ali i po­če­tak rad­ne ak­ci­je. Ko­lo­na vred­nih ba­što­van­dži­ja spu­sti­la se u park. Oko­pa­li smo cve­će, uko­ni­li sme­će, po­gra­bi­li trav­nja­ke, pri­ča­li i ša­li­li se. Ure­di­li smo škol­sko dvo­ri­šte, park is­pred ško­le je za­bli­stao, a to je i naj­ve­ća na­gra­da za ulo­žen trud. Ko­lo­na vred­nih ba­šte­ni­ka i ču­va­ra par­ka sa alat­ka­ma na ra­me­nu upu­ti­la se svo­jim ku­ća­ma. Uči­ni­li smo ma­le stva­ri na pu­tu do či­sti­je i lep­še sre­di­ne.

Ina­če, er­de­vič­ki park ko­ji pri­pa­da Na­ci­o­nal­nom par­ku „Fru­ška go­ra“ obi­lu­je ra­znim ret­kim i ve­o­ma sta­rim ra­sti­njem. Sam park star je pre­ko sto go­di­na, a u nje­mu se po­red en­de­ma – Pan­či­će­ve omo­ri­ke mo­gu na­ći i ke­dar, pla­tan, li­pa, smr­ča, cr­ni bor, ke­sten i mno­ga dru­ga sta­bla.

Zo­ra­na Bu­ha

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: