• ponedeljak, 22. jul 2024.
Pri­jem za do­bro­volj­ne da­va­o­ce kr­vi
Hronika | Šid
0 Komentara

Pri­jem za do­bro­volj­ne da­va­o­ce kr­vi

25. maj 2011. godine

Prijem kod predsednice

Šid – Po­vo­dom 11. ma­ja, Na­ci­o­nal­nog da­na do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić pro­te­kle sre­de je or­ga­ni­zo­va­la pri­jem za  one ko­ji već du­go go­di­na svo­ju hu­ma­nost po­ka­zu­ju na de­lu. Pri­je­mu su, uz pred­stav­ni­ke Cr­ve­nog kr­sta, pri­su­stvo­va­li i da­va­o­ci: dr Slo­bo­dan La­lić, Dra­go­mir Star­če­vić, Slo­bo­dan Buć­ko, Ve­ri­ca Mi­kloš, Ti­ja­na Fa­mi­lić i gim­na­zi­jal­ci Pe­tar Kli­su­rić i Vu­ka­šin Ma­cu­ra.

– Sma­tram da je to što vi ra­di­te ve­o­ma hu­ma­no i da su da­na­šnjem sve­tu po­treb­ni lju­di po­put vas, oni ko­ji su sprem­ni da dru­gi­ma spa­su ži­vot – re­kla je pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić i svim do­bro­volj­nim da­va­o­ci­ma iz šid­ske op­šti­ne če­sti­ta­la nji­hov dan.

Se­kre­tar Cr­ve­nog kr­sta Ivi­ca Jo­vić, ko­ji je ina­če i  du­go­go­di­šnji da­va­lac, na­gla­sio je da je ve­o­ma ohra­bru­ju­ća či­nje­ni­ca to što se na te­ri­to­ri­ji šid­ske op­šti­ne sta­ro­sna gra­ni­ca do­bo­ro­volj­nih da­va­la­ca iz go­di­ne u go­di­nu po­me­ra na ni­že, te što je u stal­nom po­ra­stu broj onih ko­ji se od­lu­ču­ju na ovaj hu­ma­ni gest i do­dao:

– Pro­šle go­di­ne or­ga­ni­zo­va­li smo ukup­no 23 ak­ci­je do­bro­volj­nog da­va­nja kr­vi i na nji­ma smo pri­ku­pi­li bli­zu 1.300 do­za ove dra­go­ce­ne teč­no­sti.

Dr Slo­bo­dan La­lić je is­ta­kao da je neo­p­hod­no stal­no ra­di­ti na oma­so­vlje­nju do­bro­volj­nog da­va­la­štva i uka­zi­va­ti na nje­gov zna­čaj.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: