• ponedeljak, 22. jul 2024.
Na­sta­vlja se re­kon­struk­ci­ja uli­ca
Hronika | Inđija
0 Komentara

Na­sta­vlja se re­kon­struk­ci­ja uli­ca

25. maj 2011. godine

Uroš Ćuruvija

Inđija – Ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji uli­ca u In­đi­ji od­vi­ja­ju se po pla­nu. Po re­či­ma Uro­ša Ću­ru­vi­je, di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne, ra­do­vi u tre­ćem de­lu Uli­ce Voj­vo­de Ste­pe pri­vo­de se kra­ju. U pu­nom je­ku su ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji Škol­ske uli­ce. Pa­ra­lel­no sa ovim po­slom vr­še se pri­pre­me za de­talj­nu re­kon­struk­ci­ju Že­le­znič­ke uli­ce po­čev od pod­zem­nog ka­bli­ra­nja, ni­sko­na­pon­ske mre­že, re­kon­struk­ci­je vo­do­vod­ne mre­že, tro­to­a­ri, par­kin­zi, no­va ko­lo­vo­zna kon­struk­ci­ja, hor­ti­kul­tu­ra. Ra­do­vi bi tre­ba­li da kre­nu kra­jem ma­ja i tra­ja­će dva me­se­ca.

– Po­red to­ga ove ne­de­lje u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni kre­ću ra­do­vi na iz­grad­nji sa­o­bra­ćaj­ni­ce u du­ži­ni od 2,8 ki­lo­me­tra pre­ma bu­du­ćoj re­gi­o­nal­noj de­po­ni­ji i pre­ma objek­tu ”Ener­go ze­le­na” bel­gij­ske kom­pa­ni­je ko­ja gra­di po­stro­je­nje po­red de­po­ni­je, ka­že di­rek­tor Ću­ru­vi­ja.

Ka­da je reč o ak­tu­el­nim in­ve­sti­ci­ja­ma, ras­pi­san je ten­der za dru­gu fa­zu ra­do­va, za­vr­šnih, unu­tra­šnjih, na sport­skoj dvo­ra­ni, što je pre­u­zeo da fi­nan­si­ra Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne. O in­ve­sti­ci­ja­ma u tre­ćem i če­tvr­tom kvar­ta­lu ove go­di­ne Ću­ru­vi­ja ka­že:

– Ima na­zna­ka da su odo­bre­na sred­stva od stra­ne Svet­ske ban­ke za re­kon­struk­ci­ju sta­rog pu­ta pre­ma No­vom Sa­du, od In­đi­je do Glad­no­ša. U tom slu­ča­ju no­vac se mo­ra is­ko­ri­sti­ti do kra­ja go­di­ne i re­kon­struk­ci­ja pu­ta mo­ra bi­ti za­vr­še­na. To je šan­sa da gra­đa­ni ko­nač­no do­bi­ju no­vu sa­o­bra­ćaj­ni­cu na de­o­ni­ci pu­ta M-22 ko­ja je pro­blem una­zad pet, šest go­di­na.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: