• utorak, 3. oktobar 2023.
Jav­na pred­u­ze­ća uspe­šno po­slo­va­la
Hronika | Inđija
0 Komentara

Jav­na pred­u­ze­ća uspe­šno po­slo­va­la

17. maj 2011. godine

Inđija – Upr­kos fi­nan­sij­skim po­te­ško­ća­ma jav­na pred­u­ze­ća su uspe­šno po­slo­va­la u 2010. go­di­ni, ču­lo se na 26. sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja odr­ža­noj pro­šle sre­de. ”Ko­mu­na­lac” je po re­či­ma di­rek­to­ra Slav­ka Pu­va­če, po­ve­ćao obim po­sla i u od­no­su na plan i u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu, shod­no to­me i za 15 od­sto po­ve­ćao pri­ho­de, Di­rek­ci­ja je ne­do­sta­tak pla­ni­ra­nih sred­sta­va iz op­štin­ske ka­se na­do­me­sti­la pro­jek­ti­ma ko­ji su fi­nan­si­ra­ni od stra­ne fon­do­va i vi­ših dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja pa je, po re­či­ma di­rek­to­ra Uro­ša Ću­ru­vi­je sve što je pla­ni­ra­no i re­a­li­zo­va­no. ”In­gas” je uspe­šno po­slo­vao i po­red po­te­ško­ća sa na­pla­tom ra­ču­na za gas, va­ži za sta­bil­no jav­no pred­u­ze­će ko­je će, ka­ko je pro­ce­nio di­rek­tor Do­bri­voj Su­džum ostva­ri­ti još bo­lje re­zul­ta­te u ovoj go­di­ni. I po­red ve­li­kog kre­dit­nog za­du­že­nja, JKP ”Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja” je us­pe­lo da osta­vri po­zi­ti­van bi­lans i ka­ko re­če di­rek­tor Bo­ri­vo­je Bo­žić da vra­ti po­ve­re­nje gra­đa­na u kva­li­tet vo­de i si­stem vo­do­snab­de­va­nja.

Po­red iz­ve­šta­ja o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća, raz­ma­tra­ni su i iz­ve­šta­ji o ra­du usta­no­va, agen­ci­ja i me­snih za­jed­ni­ca.

Odbornici SO Inđija

Na is­toj sed­ni­ci do­pu­nje­na je od­lu­ka o po­seb­nim pra­vi­ma iz obla­sti so­ci­jal­ne za­šti­te ko­jom se pre­ci­zi­ra ko će i u ko­jem pe­ri­o­du ubu­du­će mo­ći da ko­ri­sti bes­plat­ne obro­ke na­rod­ne ku­hi­nje. To su ko­ri­sni­ci pra­va na nov­ča­nu so­ci­jal­nu po­moć, rad­no ne­spo­sob­na li­ca i li­ca ko­ja se tre­nut­no na­đu u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be. Usvo­jen je i iz­ve­štaj o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne u 2010. i pro­gram za­šti­te za ovu go­di­nu.

Na is­toj sed­ni­ci Sa­ša Mi­li­vo­je­vić je po­no­vo iza­bran za di­rek­to­ra Kul­tur­nog cen­tra na pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne.

U ra­du ove 26. sed­ni­ce ko­jom je pred­se­da­vo Alek­san­dar Ko­va­če­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne ni­je uče­stvo­va­la od­bor­nič­ka gru­pa SRS jer su pro­ce­ni­li da im je ko­ri­sni­je da pra­te te­le­vi­zij­ski pre­nos su­đe­nja Vo­ji­sla­vu Še­še­lju u Ha­gu pa su na­kon pro­ziv­ke njih sed­mo­ro na­pu­sti­li za­se­da­nje. Ta­ko je od 37 od­bor­ni­ka na u ra­du ove sed­ni­ce uče­stvo­va­lo njih 21.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: