• subota, 9. decembar 2023.
Za kvalitetniji život najstarijih
Hronika | Inđija
0 Komentara

Za kvalitetniji život najstarijih

21. april 2011. godine

Dr Vasa Petrović

Inđija – Na pod­ruč­ju in­đij­ske op­šti­ne ži­vi 8.500 gra­đa­na sta­ri­jih od 65 go­di­na. Je­dan broj njih je, na sre­ću, do­brog zdrav­stve­nog i ma­te­ri­jal­nog sta­nja, dru­ga mno­go ve­ća gru­pa spa­da u red si­ro­ma­šnih. Od ne­dav­no Dom zdra­vlja je ušao u je­dan no­vi pro­je­kat pru­ža­nja bes­plat­nih zdrav­stve­nih i so­ci­jal­nih uslu­ga na lo­kal­nom ni­vou ko­ji ima za cilj da po­bolj­ša kva­li­tet ži­vo­ta sta­rih i ne­moć­nih li­ca. Ovim pro­jek­tom je ob­u­hva­će­no njih 850.

– Ta gru­pa­ci­ja lju­di ima ve­li­ke po­tre­be za zdrav­stve­nim i so­ci­jal­nim uslu­ga­ma ko­je su im če­sto ne­do­stup­ne. Uoči­li smo ovaj pro­blem i pre­do­či­li ”VIL­SU” i Mi­ni­star­stvu zdra­vlja ko­ji su nam odo­bri­li pro­je­kat. Reč je o mo­bil­nom ti­mu, le­ka­ru i me­di­cin­skom oso­blju, ko­ji će ra­di­ti vo­lon­ter­ski i u kuć­nom am­bi­jen­tu pro­ve­ri­ti rad sr­ca, me­ri­ti pri­ti­sak i še­ćer u kr­vi. Sa cilj­nim gru­pa­ma ra­di­će se i na po­di­za­nju zdrav­stve­ne kul­tu­re, i prak­tič­no i te­o­ret­ski, sve u ci­lju po­bolj­ša­nja kva­li­te­ta zdra­vlja, ka­že pri­ma­ri­jus dr Va­sa Pe­tro­vić, di­rek­tor Do­ma zdra­vlja u In­đi­ji i do­da­je da će ne­ku vr­stu edu­ka­ci­je pro­ći i lju­di ko­ji su u naj­bli­žem okru­že­nju sta­rih i ne­moć­nih li­ca bi­lo da je reč o hi­gi­je­ni, zdra­voj is­hra­ni i slič­no.

Na ovom po­slu je an­ga­žo­va­na pa­tro­na­žna slu­žba u či­jem ti­mu će se usko­ro na­ći i ge­ron­to­do­ma­ći­ce ko­je će se ba­vi­ti kuć­nim po­slo­vi­ma a za šta će do­bi­ja­ti na­kna­du od op­šti­ne In­đi­ja. Ina­če, iz op­štin­skog bu­dže­ta je pro­šle go­di­ne za po­moć sta­ri­ma u ku­ći iz­dvo­je­no 4,36 mi­li­o­na di­na­ra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: