• sreda, 27. septembar 2023.
Publika zna da vrednuje izvornu muziku
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Publika zna da vrednuje izvornu muziku

14. april 2011. godine

Predrag Cune Gojković, Goran Jović i Dobrivoje Topalović

Stara Pazova – U Sta­roj Pa­zo­vi 31.mar­ta uži­vo je emi­to­va­na emi­si­je RTS-a “Da­rov­ni­ca” u ko­joj su uz or­ke­star ove me­dij­ske ku­će pod upra­vom Vla­de Pa­no­vi­ća, na­stu­pi­li po­zna­ti estrad­ni umet­ni­ci u pre­pu­noj Po­zo­ri­šnoj sa­li. “Da­rov­ni­ca” se već emi­tu­je i ide sva­ki put u dru­go me­sto, ta­ko da je do­spe­la i u Sta­ru Pa­zo­vu, grad ko­ji, ka­ko su se, ka­sni­je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re svi iz­vo­đa­či slo­ži­li, ima “div­nu pu­bli­ku ko­ja zna da slu­ša, ce­ni i vred­nu­je pra­vu, iz­vor­nu, na­rod­nu pe­smu”. Za ovaj kon­cert vla­da­lo je ve­li­ko in­te­re­so­va­nje gra­đa­na op­šti­ne. Svi su oni za­hval­ni or­ga­ni­za­to­ri­ma “Da­rov­ni­ce” i do­ma­ći­ni­ma, Op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va i Cen­tru za kul­tu­ru. Sve njih, ka­ko re­če Me­ri­ma Nje­go­mir ko­ja je pro­šle go­di­ne ov­de ima­la “di­van so­li­stič­ki kon­cert”, im­pre­si­o­ni­ra “to­pla ljud­ska at­mos­fe­ra” i svi su se tru­di­li da bez re­zer­ve po­de­le emo­ci­je sa sta­ro­pa­zo­vač­kom pu­bli­kom. Smi­sao “Da­rov­ni­ce” je afir­ma­ci­ja naj­kva­li­tet­ni­je na­rod­ne mu­zi­ke. U dvo­ča­sov­nom tra­ja­nju ove emi­si­je, po­red po­zna­tih pe­va­ča, Me­ri­me Nje­go­mir, Pre­dra­ga Goj­ko­vi­ća Cu­ne­ta, Iz­vo­rin­ke Mi­lo­še­vić, Gor­da­ne La­za­re­vić, Ja­sne Ko­či­ja­še­vić, Ra­še Pa­vlo­vi­ća, Ra­da Jo­ro­vi­ća, Do­bri­vo­ja To­pa­lo­vi­ća i Dra­go­sla­va Mi­haj­lo­vi­ća Ka­na­rin­ca, na­stu­pi­li su mla­di pe­va­či, Ma­ri­ja Jo­vi­čić, Ha­men Alić, An­dri­ja­na Ku­lje­vić i Bi­lja­na Ći­ro­vić. Ta­ko je pu­bli­ka, ko­ja je is­pu­ni­la Po­zo­ri­šnu sa­lu do po­sled­njeg me­sta ima­la pri­li­ku da ču­je i po­zna­te hi­to­ve iz­vor­ne na­rod­ne mu­zi­ke po­put “Ka­fu mi dra­ga is­pe­ci”, “Te­ra Len­ka tri ko­nja ze­len­ka”, “Sta­ni lo­lo mo­ja”, “Oj Ov­ča­re”, “Ma­ra­mi­ca”, “Ša­no du­šo”, “Bo­si­o­če moj ze­le­ni” i mno­ge dru­ge. Na kra­ju, svi za­jed­no su ot­pe­va­li pe­smu “Si­noć kad je pao mrak”. Za sva­ki na­stup, pu­bli­ka ih je na­gra­đi­va­la bur­nim apla­u­zi­ma, što se vi­de­lo da us­hi­će­nje ra­ste i da su na­ši lju­di, u mo­ru ne­kva­li­tet­ne mu­zi­ke ko­ja se sva­ko­dnev­no bez pro­bi­ra nu­di, žed­ni do­bre, iz­vor­ne na­rod­ne pe­sme. “Da­rov­ni­ca” je za­i­sta bi­la pra­vi mu­zič­ki spek­takl u Sta­roj Pa­zo­vi. – Hva­la svi­ma. Uči­ni­li ste nam ve­li­ku čast što ste pe­va­li u Sta­roj Pa­zo­vi. Ve­če­ras ov­de je bi­lo pra­vo bla­go na­rod­ne mu­zi­ke -, re­kao je iz­me­đu osta­log pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić i do­dao da će ih “Sta­ra Pa­zo­va uvek do­če­ka­ti otvo­re­nog sr­ca”.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: