• sreda, 6. decembar 2023.
Krijumčarili zlato i evre
Hronika | Šid
0 Komentara

Krijumčarili zlato i evre

11. april 2011. godine

 

Zaplenjeno zlato i evri

Batrovci – Zbog osno­va­ne sum­nje da su iz­vr­ši­li kri­vič­no de­lo kri­jum­ča­re­nja, hr­vat­ski dr­ža­vlja­ni, brač­ni par, Ja­kov B. (50) i Ru­ži­ca B. (45) iz Za­gre­ba su pri­ve­de­ni is­tra­žnom su­di­ji Osnov­nog su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci,  ko­ji im je na­kon sa­slu­ša­nja od­re­dio pri­tvor do osam da­na.

Ka­ko je sa­op­šti­la po­li­cij­ska upra­va u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, Ja­kov B. i Ru­ži­ca B., po­ku­ša­li su da iz Sr­bi­je u Hr­vat­sku,  u auto­mo­bi­lu “ško­da ok­ta­vi­ja”, pro­kri­jum­ča­re 1.860 gra­ma zlat­nog na­ki­ta i 50.000 evra, ali su za­jed­nič­kim ra­dom ca­ri­ne i po­li­ci­je na Gra­nič­nom pre­la­zu Ba­trov­ci ot­kri­ve­ni i li­še­ni slo­bo­de.

Vred­nost pro­na­đe­nog zla­ta iz­no­si pre­ko pet mi­li­o­na i 740.000 di­na­ra.

Ka­ko je isto­vre­me­no sa­op­šti­la Upra­va ca­ri­na Sr­bi­je, na­kit od be­log i žu­tog zla­ta, ras­po­re­đen u se­dam pa­ke­ta, bio je sa­kri­ven u spe­ci­jal­no na­pra­vlje­nom bun­ke­ru is­pred me­nja­ča, a is­pod ko­mand­ne ta­ble „ško­de ok­ta­vi­je“ za­gre­bač­kih re­gi­star­skih ozna­ka. Isti iz­vor na­veo je i da je po ot­kri­va­nju pre­kr­ša­ja, Ja­kov B. iz­ja­vio da je ro­ba nje­go­va i da nje­go­va su­pru­ga Ru­ži­ca  B. ko­ja je upra­vlja­la auto­mo­bi­lom, ni­je zna­la za zla­to i no­vac.

Za iz­vr­še­ne pre­kr­ša­je, na osno­vu Ca­rin­skog za­ko­na i Za­ko­na o spre­ča­va­nju pra­nja nov­ca, Pre­kr­šaj­ni sud u Ši­du je Ja­ko­vu B. iz­re­kao dve, a  Ru­ži­ci B. jed­nu nov­ča­nu ka­znu.

Po zva­nič­nim ca­rin­skim po­da­ci­ma, ovo je tre­ća ve­li­ka za­ple­na zla­ta i de­vi­za u ovoj go­di­ni. Pre dve sed­mi­ce spre­čen je po­ku­šaj kri­jum­ča­re­nja 30,24 ki­lo­gra­ma zla­ta i 85.000 evra na kon­trol­nom punk­tu Rud­ni­ca ka Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, a pre ne­što vi­še od me­sec da­na pre­ko 24 ki­lo­gra­ma zla­ta na gra­nič­nom pre­la­zu Pre­še­vo.

Ž.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: