• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Dobijamo najsavremeniji kontakt centar
Ekonomija
0 Komentara

Dobijamo najsavremeniji kontakt centar

13. april 2011. godine

 

Na Konferenciji gradova i opština

U Be­o­gra­du 25. mar­ta de­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Sr­bi­ji u sa­rad­nji sa Stal­nom kon­fe­ren­ci­jom gra­do­va i op­šti­na pot­pi­sa­la je ugo­vor sa Op­šti­nom Sta­ra Pa­zo­va i još 37 op­šti­na či­ji su pro­jek­ti oda­bra­ni za fi­nan­si­ra­nje u okvi­ru pro­gra­ma EX­CHAN­GE 3 . Pot­pred­sed­nik Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Bo­ži­dar Đe­lić je re­kao da je iz­dvo­je­no šest mi­li­o­na evra za op­štin­ske pro­jek­te i da je na kon­kurs po po­me­nu­tom pro­gra­mu pri­ja­vlje­no 100 pro­je­ka­ta  od ko­jih su sred­stva odo­bre­na za 38. Đe­lić je do­dao da je ovo je­dan od naj­u­spe­šni­jih de­lo­va upo­tre­be Evrop­skih fon­do­va ko­ji omo­gu­ća­va da se pre­ne­se zna­nje iz EU i da se unu­tar Sr­bi­je po­ve­žu op­šti­ne.

– Na­sta­vi­će­mo s evrop­skim po­dr­ška­ma usme­re­nim na lo­kal­ni ni­vo gde se mo­že me­nja­ti sva­ko­dne­vi­ca – do­dao je Đe­lić. Pred­sed­nik Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić pot­pi­sao je sa De­le­ga­ci­jom EU i SKGO ugo­vor o do­na­ci­ji za iz­grad­nju Kol cen­tra, vred­noj 143.847 evra. – Ovo je još jed­na po­tvr­da od stra­ne Evrop­ske ko­mi­si­je da smo kao Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va na do­brom pu­tu. To je pre­vas­hod­no, je­dan pro­je­kat ko­ji je zna­ča­jan za gra­đa­ne, jer će im s iz­grad­njom tog kon­takt cen­tra in­for­ma­ci­je bi­ti do­stup­ne 24 sa­ta. I to je ono o če­mu smo već pri­ča­li, da nam je neo­p­ho­dan je­dan ta­kav Kol cen­tar. Sad smo pre­ko ovog pro­jek­ta do­bi­li i zna­čaj­na sred­stva i tre­ba na­zna­či­ti da su nam u ovom pro­jek­tu part­ne­ri grad Vi­ljan­di iz Esto­ni­je i op­šti­na Pe­ćin­ci, – re­kao je pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ran Jo­vić i iz­ra­zio na­du da će Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va do­bi­ti je­dan od naj­sa­vre­me­ni­jih kon­takt cen­ta­ra u Sr­bi­ji. Sve je to u skla­du s pla­nom op­šti­ne da us­po­sta­vi mo­der­ne in­for­ma­ci­o­ne si­ste­me u ci­lju efi­ka­sni­je ob­ra­de zah­te­va gra­đa­na. Ta­ko­đe, s pla­nom da sma­nji ad­mi­ni­stra­tiv­no op­te­re­će­nje i po­ve­ća tran­spe­rent­nost op­štin­skih in­for­ma­ci­ja uvo­đe­njem mo­der­nih ICT si­ste­ma, či­me će po­sti­ći stan­dar­di­zo­va­ne i ujed­na­če­ne pro­ce­du­re za ob­ra­du zah­te­va, skra­će­no vre­me za da­va­nje od­go­vo­ra i tran­spa­rent­nost pro­ce­sa u upra­vlja­nju op­šti­nom.

Pre pot­pi­si­va­nja po­me­nu­tog ugo­vo­ra pri­sut­ni­ma su se obra­ti­li Vin­set De­žer, šef De­le­ga­ci­je EU u Sr­bi­ji, Sa­ša Pa­u­no­vić, pred­sed­nik SKGO i Iri­na Slav­ko­vić, me­na­džer­ka pro­gra­ma EX­CHAN­GE 3.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: