Prvi koncert dečijeg hora

<strong> Beočin selo</strong> - Dan Mesne zajednice Beočin (selo) i hramovna slava crkve Preobraženja Gospodnjeg obeleženi su, 18. i 19. avgusta, večernjom pretprazničkom službom i pomenom palim borcima i žrtvama fašističkog

Izgrađen parohijski dom

<strong> Susek</strong> - Tradicionalna slava mesnog hrama - Sabor svetog arhangela Gavrila, 26. jul - obeležena je u Suseku nizom verskih i drugih manifestacija, u prisustvu velikog broja meštana i njihovih

Dragocena knjiga o crkvi Svetog Save

<strong> </strong> "Prilog za istoriju srpske pravoslavne crkve Svetog S ave u

No­vo me­đu­op­štin­sko part­ner­stvo

U ostva­ri­va­nje pe­to­go­di­šnjeg Pro­jek­ta odr­ži­vog lo­kal­nog raz­vo­ja, vred­nog 22 mi­li­o­na do­la­ra, ko­ji spro­vo­di Ame­rič­ka agen­ci­ja za eko­nom­ski raz­voj  USAID, ne­dav­no se uklju­čio i Be­o­čin, za­jed­no sa Gra­dom No­vim Sa­dom i

Ka­ko do na­si­pa Be­o­čin – Če­re­vić

<strong> Beočin</strong> - Već de­ce­ni­ja­ma una­zad, sva­ki put ka­da ta­la­si Du­na­va pre­ma­še ni­vo re­dov­ne od­bra­ne od po­pla­ve, ova ve­li­ka evrop­ska re­ka se iz­li­je i ozbilj­no ugro­zi do­mo­ve, či­ta­va na­se­lja, pu­te­ve i

Čovekov san o letenju

<strong> </strong> - Beočinsko naselje Šakotinac, na severnim obroncima Fruške gore, već duže vreme privlači pažnju poklonika jednog relativno novog, sve popularnijeg ekstremnog sporta - paraglajdinga. Skoro svakog vikenda, na obližnjem

Stari dvorac ponuđen u zakup

<strong> </strong> - Opštinska uprava Beočina je, prošle srede, objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup objekta Stari dvorac, što je jedan od pokušaja da se ovo poznato

„Čerević u maju“…

<strong> Čerević</strong> - U tradicionalnu kulturnu manifestaciju "Noć muzeja", održanu 14. maja širom Srbije, ponovo su se uključili i meštani Čerevića, najpre programom u organizaciji Udruženja žena "Moje selance". Pod nazivom