Cementara će i dalje ulagati u Beočin

<strong> Beočin</strong> - U narednih pet godina Kompanija "Lafarž BFC" u Beočinu će uložiti više od dva miliona evra u razvoj lokalne zajednice, poboljšanje uslova života građana, unapređenje sporta, obrazovanja i

Pred­škol­ska usta­no­va „Lju­ba Stan­ko­vić“

Pred­škol­ska usta­no­va Lju­ba Stan­ko­vić iz Be­o­či­na ove go­di­ne sla­vi zna­ča­jan ju­bi­lej – 35 go­di­na po­sto­ja­nja i ra­da i obe­le­ža­va 100 go­di­na pred­škol­stva u be­o­čin­skoj op­šti­ni. Usta­no­va je osno­va­na 1974. go­di­ne, kao

Do­bit­ni­ci naj­vi­ših pri­zna­nja za 2011. go­di­nu

Mi­ro­slav Va­sin je ro­đen 18. juna 1955. go­di­ne u Be­o­gra­du, gde je za­vr­šio i Prav­ni fa­kul­tet. Ra­dio je u pred­u­ze­ći­ma  Fa­dip Be­čej, Hins No­vi Sad i Al­bus No­vi Sad, a

Pri­zna­nja pred­sta­vi „Od­u­mi­ra­nje“

Са 7. фе­сти­ва­ла тра­ди­ци­о­нал­них по­зо­ри­шних фор­ми (ФЕ­ТРА), ко­ји је од 16. до 24. сеп­тем­бра одр­жан у Ја­ши То­ми­ћу, пред­ста­ва "Од­у­ми­ра­ње" бе­о­чин­ског Ама­тер­ског по­зо­ри­шта КУД "Бри­ле", пре­ма тек­сту Ду­ша­на Спа­со­је­ви­ћа и

„Pesnički Srem“ na dlanu

<strong> Beočin</strong> - Predstavljanjem antologije <em>Pesnički Srem</em> i scenskog resitala <em>Služba svetim Brankovićima</em>, koje je priredio prof. dr , urednik kulturne rubrike "Sremskih novina", koji se osvrnuo i na početke izlaženja

Novi-stari sjaj za tri godine

<strong> Beočin-Novi Sad</strong> - Između opštine Beočin i novosadske firme "Futurizam" nedavno je potpisan ugovor o zakupu beočinskog Starog (Špicerovog) dvorca i na taj način pružena možda poslednja prilika da se

Ba­no­štor me­đu naj­u­spe­šni­ji­ma

Na upra­vo odr­ža­nom 44. me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma u No­vom Sa­du, ko­ji je oku­pio vi­še od 400 iz­la­ga­ča iz ze­mlje i ino­stran­stva, op­šti­na Be­o­čin se po tre­ći put pred­sta­vi­la u okvi­ru

Sanitetsko vozilo za decu Mongolije

<strong> Beočin</strong> - Ovih vrelih i sparnih avgustvskih dana, stigla nam je nesvakidašnja elektronska poruka: "Četvorica mladića su na humanitarnom, <em>Mongol reliju</em>, trenutno se voze po Pamiru, u Tadžikistanu. Jedan od