• četvrtak, 18. avgust 2022.
Sremska Mitrovica

Bo­sta­nu u čast

2. avgust 2011. godine

Naj­te­žu lu­be­ni­cu i di­nju te­ške 23, 4 ki­lo­gra­ma ,  od­no­sno 6,3 ki­lo­gra­ma na Bo­sta­ni­ja­du u Ša­šin­ce do­neo je Bo­jan Va­sić iz ovog se­la. Naj­lep­ša konj­ska…

Sa­na­ci­ja pu­ta ka Čal­mi

2. avgust 2011. godine

U to­ku su ra­do­vi ve­za­ni za pro­ši­re­nje i re­kon­struk­ci­ju pu­ta ko­ji vo­di od La­ćar­ka ka Čal­mi. U pla­nu je, ka­ko sa­zna­je­mo, da se za sa­da…

Zgra­di dav­no pro­šao rok upo­tre­be

2. avgust 2011. godine

Zgra­da Osnov­ne ško­le “Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić Na­rod” u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ju po­ha­đa bli­zu 500 đa­ka, po­dig­nu­ta je još 1963. go­di­ne kao pri­vre­me­ni mon­ta­žni obje­kat sa ro­kom…

Nastava na rusinskom jeziku

25. jul 2011. godine

Sremska Mitrovica – Negovanje rusinskog jezika, kao jedna od najvažnijih aktivnosti ovdašnje sekcije Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu, započelo je najpre na smotrama…

Nova deonica bulevara

22. jul 2011. godine

Sremska Mitrovica – U ovom gradu je puštena u saobraćaj nova deonica rekonstruisanog puta R 103 , odnosno Bulevara Konstantina Velikog. Deonicu dugu 1,2 kilometra…

Svir­ka pod ve­drim ne­bom

12. jul 2011. godine

Pro­te­klog vi­ken­da Mi­trov­ča­ni su po­ka­za­li da su od­lič­ni do­ma­ći­ni i da ima­ju slu­ha za do­bru mu­zi­ku. U pe­tak i su­bo­tu odr­žan je, na Grad­skom tr­gu,…

Ima nov­ca za bes­pla­tan pre­voz

12. jul 2011. godine

Sremska Mitrovica – Mi­trov­ča­ni sta­ri­ji od 65 go­di­na od­sko­ra mo­gu da ko­ri­ste bes­pla­tan pre­voz grad­skim auto­bu­si­ma u svim prav­ci­ma, jer su u ovo­go­di­šnjem grad­skom bu­dže­tu…

Sred­stva za me­sne za­jed­ni­ce

12. jul 2011. godine

Sremska Mitrovica – Cen­tral­na te­ma sed­ni­ce Skup­šti­ne gra­da odr­ža­ne  u po­ne­de­ljak, 4. ju­la, bio je re­ba­lans bu­dže­ta za 2011. go­di­nu. Pre­ma usvo­je­noj od­lu­ci u grad­skoj…

Sa­va je na­še mo­re

5. jul 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ne­dav­no je, na­kon iz­vr­še­nog teh­nič­kog pri­je­ma, otvo­re­na ku­pa­li­šna se­zo­na  na grad­skoj pla­ži na Sa­vi kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Ova či­nje­ni­ca je va­žna za…

Pa­ke­ti hra­ne naj­u­gro­že­ni­ji­ma

5. jul 2011. godine

Sremska Mitrovica – U mi­tro­vač­kom Cr­ve­nom kr­stu je 119 naj­u­gro­že­ni­jih po­ro­di­ca iz­be­gli­ca, in­ter­no ra­se­lje­nih i biv­ših iz­be­gli­ca do­bi­lo pa­ke­te sa hra­nom ko­ju im je obez­be­dio…