• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Sremska Mitrovica

Is­pi­ti­va­nje kva­li­te­ta ze­mlji­šta

10. februar 2012. godine

Grad­ska upra­va za po­ljo­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ove go­di­ne ima bu­džet od oko 27 mi­li­o­na di­na­ra što je po­ve­ća­nje za oko 25 od­sto, a…

Pr­va be­ba – de­čak Ne­ma­nja

10. februar 2012. godine

Pr­va be­ba ro­đe­na u srem­sko­mi­tro­vač­kom po­ro­di­li­štu je de­čak. Po­ro­di­lja Je­le­na Si­mić, iz Ku­zmi­na, ro­di­la je svo­je de­te 1. ja­nu­a­ra 2012. go­di­ne, u 1 sat i…

Sa šah­to­va ne­sta­lo sto­ti­nak po­klo­pa­ca !

10. februar 2012. godine

U po­sled­nje dve ne­de­lje sta­re i po­čet­kom no­ve go­di­ne u JKP “Vo­do­vod“ su­o­ča­va­ju se sa sta­rim pro­ble­mi­ma, ali u još dra­stič­ni­joj me­ri. Reč je o…

Na­sta­vak raz­voj­nih pro­je­ka­ta

9. februar 2012. godine

Raz­voj gra­da i po­di­za­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta gra­đa­na su na­ši pri­o­ri­te­ti, a to se vi­di i po bu­dže­tu. Na­sta­vi­će­mo ula­ga­nja u in­du­strij­ske zo­ne, pre sve­ga u…

Pucaju stakla na vodomerima

7. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Zbog veoma niskih temperatura poslednjih dana povećan je broj prijava potrošača koje se odnose na pucanje stakla na vodomerima, javljaju iz  mitrovačkog…

Donacija rotarijanaca Dečijem odeljenju

6. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica -U sklopu humanitarne akcije „Za Dečije odeljenje“ Rotari klub Sremska Mitrovica poklonio je CRP aparat ovom odeljenju mitrovačke Bolnice. Kako je istakao direktor…

Bez nastave u školama

5. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Narednih dana neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama u Sremskoj Mitrovici dok će objekti predškolske ustanove normalno raditi. – Mi…

Plivanje do Bogojavljenskog krsta

19. januar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Na 13. po redu plivanju do Bogojavljenskog krsta u talasima Save kod Sremske Mitrovice učestvovalo čak 110 plivača, a do krsta je…

Od gra­do­na­čel­ni­ka – ju­bi­lar­ne na­gra­de !

21. decembar 2011. godine

Vi­še sto­ti­na pro­svet­nih rad­ni­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci do­bi­će da­nas ju­bi­lar­ne na­gra­de za 2009. i 2010. go­di­nu. Od­lu­ku o to­me do­neo je gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, a…

Po­ro­di­li­šte do­bi­ja pet in­ku­ba­to­ra

21. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U ak­ci­ji Hu­ma­ni­tar­nog fon­da B92 “Bit­ka za be­be”, srem­sko­mi­tro­vač­ka Op­šta bol­ni­ca do­bi­će ukup­no pet in­ku­ba­to­ra za Ode­lje­nje neo­na­to­lo­gi­je.  Pr­va dva in­ku­ba­to­ra, ko­ja…