• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Sremska Mitrovica

Pro­vod uz “Ateist rep”

21. decembar 2011. godine

Mi­trov­ča­ne ko­ji se od­lu­če da naj­lu­đu noć pro­ve­du na Grad­skom tr­gu, uve­se­lja­va­će no­vo­sad­ski an­sambl “Ate­ist rep”, kao glav­ni or­ke­star no­vo­go­di­šnjeg do­če­ka na otvo­re­nom pro­sto­ru. Pred­stav­ni­ci…

Gra­de no­vu am­bu­lan­tu u gra­du

21. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U srem­sko­mi­tro­vač­koj Me­snoj za­jed­ni­ci “22. av­gust”, na lo­ka­ci­ji iz­me­đu na­se­lja kod Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da i se­ver­no od Pla­nin­ske uli­ce, po­če­li su ze­mlja­ni…

Usvo­jen re­ba­lans bu­dže­ta

15. decembar 2011. godine

Ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ka na sed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da odr­ža­noj  5. de­cem­bra usvo­je­na je od­lu­ka o re­ba­lan­su bu­dže­ta za 2011. go­di­nu. Pre­ma ovoj od­lu­ci po­ve­ća­nje bu­džet­skih pri­ho­da…

No­vi se­ma­for na bu­le­va­ru

15. decembar 2011. godine

U bli­zi­ni ras­kr­sni­ce ko­ju či­ne  Bu­le­var Kon­stan­ti­na Ve­li­kog i Uli­ca Mi­la­na Te­pi­ća u mi­tro­vač­koj Me­snoj za­jed­ni­ci “29. no­vem­bar”, po­sta­vljen je još je­dan se­ma­for, ko­ji olak­ša­va…

„Dan mangulice“

3. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Tradicionalni „Dan mangulice“ danas je u Rezervatu „Zasavica“ okupio veliki broj gostiju iz zemlje i sveta koji su mogli da degustiraju i…

„Otpad nije smeće“

2. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zamenom starih metalnih kontejnera novim plastičnim kontejnerima za smeće, papir i PET ambalažu u vrtiću „Zvezdica“ u sremskomitrovačkom Naselju „Kamenjar“, ovdašnje JKP…

Pomoć za izbegla lica

30. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici su potpisani ugovori sa 16 izbegličkih porodica o dodeli pomoći za ekonomsko osamostavljivanje, ukupne vrednosti 2.310.000 dinara. Od 60…

Mi­tro­vi­ca deo svet­ske auto in­du­stri­je

29. novembar 2011. godine

Re­no­mi­ra­na ita­li­jan­ska Kom­pa­ni­je „La­mes“ će u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci iz­gra­di­ti fa­bri­ku za pro­iz­vod­nju po­di­za­ča sta­kla za auto­mo­bil­sku in­du­stri­ju, vred­nu osam mi­li­o­na evra. Do za­vr­šet­ka fa­bri­ke, „La­mes“…

Mi­tro­vi­ca -po­želj­no me­sto za ula­ga­nje i ži­vot

29. novembar 2011. godine

Obe­le­ža­va­nje grad­ske sla­ve po­če­lo je 8. no­vem­bra u Sa­bor­nom hra­mu sve­tog Di­mi­tri­ja sve­tom ar­hi­je­rej­skom li­tur­gi­jom ko­ju je slu­žio epi­skop srem­ski Va­si­li­je, a na­kon se­če­nja slav­skog…

Ras­kid pri­va­ti­za­ci­je ili ra­di­ka­li­za­ci­ja pro­te­sta

29. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Vi­še de­se­ti­na rad­ni­ka srem­sko­mi­tro­vač­kih “Pu­te­va”, iza­šlo je pro­šle sre­de, 9. no­vem­bra, iz kru­ga As­falt­ne ba­ze gde od pr­vog no­vem­bra štraj­ku­ju zbog ne­is­pla­će­nih…