• četvrtak, 18. jul 2024.
Ve­li­ki cilj je da po­kre­ne­mo Sr­bi­ju
Politika
0 Komentara

Ve­li­ki cilj je da po­kre­ne­mo Sr­bi­ju

25. april 2012. godine

To­mi­slav Ni­ko­lić na Grad­skom tr­gu u Ru­mi

Ruma, Inđija – U okvi­ri uz­bor­nih ak­tiv­no­sti SNS, u Ru­mi je 12. apri­la bo­ra­vio kan­di­dat ove stran­ke za pred­sed­ni­ka Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić. Dr­ža­va ne bri­ne o svom na­ro­du, o svom se­lja­ku – u Sr­bi­ji je sve ma­nje de­ce, su­štin­ske su po­ru­ke li­de­ra «na­pred­nja­ka».
Nas od­ra­slih ima 300 hi­lja­da ma­nje ne­go pre de­set go­di­na, ka­žu za de­set go­di­na bi­će nas 500 hi­lja­da ma­nje. Iz­ra­ču­naj­te ko­li­ko će za ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja da ne­sta­ne lju­di iz Sr­bi­je, upi­tao je Ni­ko­lić i dao mo­gu­ći od­go­vor na ova slo­že­na pi­ta­nja:
-Za­što ne­ma de­ce u Sr­bi­ji? Gde da ži­ve mla­di u Sr­bi­ji, gde da na­đu po­sao, od če­ga će da iz­dr­ža­va­ju de­te. Sta­ti­sti­ka ka­že – 60 pro­ce­na­ta gra­đa­na Sr­bi­je, sta­ro­sti od 35 do 50 go­di­na, iz­dr­ža­va­ju ro­di­te­lji. Čo­vek od 70 go­di­na vo­zi trak­tor star 40 go­di­na, ide da ore, da sje, da ža­nje. Sr­bi­ja je osta­re­la ze­mlja. Za­što? Za­to što se ne ula­že u de­cu, što ne­ma de­či­jeg do­dat­ka. Ko­li­ko se ško­la u se­li­ma Sr­bi­je za­tvo­ri­lo? Uči­te­lji i na­stav­ni­ci su teh­no­lo­ški vi­šak, i ono ma­lo de­ce što ima vas­pi­ta­va uli­ca. De­ci se mo­že de­si­ti da ih u ško­li pre­tu­ku, opljač­ka­ju. Za­što, za­to što mla­di gle­da­ju lu­dač­ke fil­mo­ve na dr­žav­noj TV. Ne­će da po­ka­žu ka­ko se u tom sve­tu ra­di-na­gla­sio je Ni­ko­lić.
Na­sta­vlja­ju­ći po­se­tu re­gi­o­nu Sre­ma li­der SNS-a bo­ra­vio je i u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci gde je na grad­skom tr­gu raz­go­va­rao sa gra­đa­ni­ma, a obra­tio se no­vi­na­ri­ma u In­đi­ji is­pred „Gu­ma­pla­sta“, ne­ka­da­šnje fa­bri­ke zap­tiv­nih pro­fi­la ko­ja vi­še ne ra­di. Ak­ce­nat je sta­vio na ne­u­spe­le pri­va­ti­za­ci­je u Sr­bi­ji za ko­je ka­že da su bi­le pljač­ka­ške, na­ro­či­to ve­li­kih pred­u­ze­ća.
– To mo­ra da se is­tra­ži i svi kriv­ci mo­ra­ju bi­ti ka­žnje­ni. Po­sto­je i pri­va­ti­za­ci­je u ko­ji­ma je sve ura­đe­no po za­ko­nu ali su is­ko­ri­šće­ne da bi fa­bri­ke sta­le, da ne bi bi­le kon­ku­ren­ci­ja oni­ma ko­je ra­de. Po­sto­je pri­va­ti­za­ci­je ko­je su ura­đe­ne pr­lja­vim nov­cem, po­sto­je pri­va­ti­za­ci­je ko­je su do­ne­le po­sao i do­bre pla­te rad­ni­ci­ma, re­kao je Ni­ko­lić.
– Ne­za­mi­sli­vo je da na plod­nim ora­ni­ca­ma ni­ču no­ve fa­bri­ke a da za­tva­ra­mo sta­re iako se u ovim po­go­ni­ma mo­glo pro­iz­vo­di­ti ne­što dru­go ako ta pro­iz­vod­nja vi­še ni­je bi­la za­ni­mlji­va. Oči­gled­no da je do­šlo vre­me za pro­me­nu fi­lo­zo­fi­je mi­šlje­nja o to­me šta Sr­bi­ji tre­ba. Onaj ko ni­je spo­so­ban da Sr­bi­ji obez­be­di no­vu pro­iz­vod­nju taj tre­ba da se sklo­ni da bi do­šli bo­lji, a ti bo­lji to je na­ša li­sta, re­kao je To­mi­slav Ni­ko­lić, pred­sed­nič­ki kan­di­dat i pred­sed­nik SNS u obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma. Za­tim se u prat­nji funk­ci­o­ne­ra i čla­no­va SNS od­ve­zao u cen­tar In­đi­je gde se is­pred štan­da OO SNS In­đi­je obra­tio gra­đa­ni­ma.
Dva da­na ra­ni­je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re OOSNS pred­sta­vlje­ni su kan­di­da­ti za po­kra­jin­ske i re­pu­blič­kog po­sla­ni­ka. Sla­vi­ca Ma­ro­vić iz No­vog Slan­ka­me­na i Pe­ro Po­po­vić iz Ma­ra­di­ka su kan­di­da­ti za Skup­šti­nu APV a Ni­ko Bo­dro­žić za na­rod­nog po­sla­ni­ka u re­pu­blič­kom par­la­men­tu.

K.K.- Z.G.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: