• subota, 24. februar 2024.
Ma­sov­nost i kva­li­tet
Sport
0 Komentara

Ma­sov­nost i kva­li­tet

21. februar 2012. godine

Uče­sni­ci ski­ja­škog tak­mi­če­nja

Divčibare – Na Div­či­ba­ra­ma je odr­žan Sve­to­sav­ski kup srem­sko­mi­tro­vač­kih osno­va­ca i sred­njo­ško­la­ca u ski­ja­nju ko­ji se bo­do­vao kao op­štin­sko pr­ven­stvo. Jed­na bo­ga­ta tra­di­ci­ja ko­ja tra­je vi­še od če­ti­ri de­ce­ni­je do­bi­la je svo­ju po­tvr­du i pro­te­klog po­ne­delj­ka u Ski cen­tru Div­či­ba­re. Na­i­me, ka­ko po ma­sov­no­sti, ta­ko i po kva­li­te­tu, srem­sko­mi­tro­vač­ki uče­ni­ci su po­ka­za­li ko­li­ko vo­le ski­ja­nje. Auto­bus, ko­ji je obez­be­di­la Grad­ska upra­va za obra­zo­va­nje, kul­tu­ru i sport bio je sko­ro pre­te­san da pri­mi sve uče­ni­ke osnov­nih i sred­njih ško­la ko­ji su kre­nu­li da se tak­mi­če na op­štin­skom pr­ven­stvu u sla­lo­mu i snow­bor­du, kao i one ko­ji su re­ši­li da pr­vi put sta­nu na ski­je.
I ovaj put iz­ro­ni­li su ne­ki no­vi mla­di ta­len­ti, ali bi­lo je do­sta i onih ko­ji­ma je ovo bio već sed­mi ili osmi put da se tak­mi­če za svo­ju ško­lu. Sla­lom sta­zu i ovaj put su struč­no osmi­sli­li i po­sta­vi­li in­struk­to­ri Ski klu­ba „Va­lje­vo“, sa ko­ji­ma već go­di­na­ma mi­tro­vač­ki ski ka­ra­van ima od­lič­nu sa­rad­nju.
Na­kon dve tr­ke, pla­sman uče­ni­ka osnov­nih i sred­njih ško­la srem­sko­mi­tro­vač­ke op­šti­ne je sle­de­ći – od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da (de­voj­či­ce): 1. Ana Sa­vi­će­vić 22,38, 2. Se­le­na Du­dić 23,02, 3. Mi­la Di­vljak 26,75  (sve tri OŠ „J.J. Zmaj“) ; pe­ti i še­sti raz­red (de­voj­či­ce): 1. Je­le­na Tr­bo­je­vić 23,40, 2. Na­sta­si­ja Da­mja­novć 23,89, 3. An­đe­la Bo­jić 23,99 (sve tri OŠ „J.J. Zmaj“); sed­mi i osmi raz­red (de­voj­či­ce): 1. Ju­li­ja Ken­dri­šić 20,33; 2. Ti­ja­na Du­dić 21,59; 3. Na­ta­ša La­za­re­vić 23,18 4. Na­ta­ša Šo­jić 23,19 (sve če­ti­ri OŠ „J.J. Zmaj“); od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da (de­ča­ci): 1. Ma­ti­ja He­ge­diš (OŠ „J.J.Zmaj“) 21,42, 2. Lu­ka Šo­jić (OŠ „J.J. Zmaj“) 27,02, 3. Ne­ma­nja Orelj (OŠ „B. P. Pin­ki“) 34,96, 4. La­zar Orelj (OŠ „B.P. Pin­ki“) 34,98; sed­mi i osmi raz­red (de­ča­ci): 1. Ste­fan Ci­par 20,70, 2. Mi­loš Đu­rić 24,01, 3. Mar­ko Pe­tro­vić 24,41 (sva tro­ji­ca OŠ „J.J. Zmaj“).
Sred­nje ško­le (de­voj­či­ce): 1. Jo­va­na Ke­dić (Me­di­cin­ska ško­la) 18,95, 2. Ka­ta­ri­na Se­ku­lić (Me­di­cin­ska ško­la) 19,15, 3. Iva­na Mar­čak (Gim­na­zi­ja) 19,33; sred­nje ško­le (de­ča­ci): 1. Mi­loš Mi­lu­ti­no­vić („De­ve­ti maj“) 19,30, 2. Sa­ša Ma­štra­po­vić („De­ve­ti maj“) 19,43, 3. To­mi­slav Er­deg (SŠ „Ni­ko­la Te­sla“) 21,79.
Pra­va tri tak­mi­ča­ra u sva­koj ka­te­go­ri­ji obez­be­di­la su pla­sman na Okru­žno pr­ven­stvo.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: