• Sunday, 22. May 2022.
Održana „EkOlimpijada“
Sport
0 Komentara

Održana „EkOlimpijada“

16. November 2011. godine

Učesnici “EkOlimpijade” sa Srećkom, maskotom olimpijskog tima Srbije

Po­sle osam gra­do­va u pro­šloj go­di­ni i Sje­ni­ce, Ve­li­kog Gra­di­šta, Me­dve­đe, Pan­če­va i Sme­de­re­va ove go­di­ne, ka­ra­van „EkO­lim­pi­ja­de“ sti­gao je pro­šlog če­tvrt­ka i do Srem­ske Mi­tro­vi­ce gde je odr­ža­na po­sled­nja ovo­go­di­šnja „EkO­lim­pi­ja­da“, pro­je­kat ko­ji Olim­pij­ski ko­mi­tet Sr­bi­je re­a­li­zu­je u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom ži­vot­ne sre­di­ne i pro­stor­nog pla­ni­ra­nja. U srem­sko­mi­tro­vač­kom PSC „Pin­ki“, gde je „EkO­lim­pij­da“ oku­pi­la vi­še sto­ti­na osno­va­ca, pred­sed­nik Olim­pij­skog ko­mi­te­ta Sr­bi­je Vla­de Di­vac raz­i­gra­ne ma­li­ša­ne po­se­tio je u dru­štvu gra­do­na­čel­ni­ka Bra­ni­sla­va Ne­di­mo­vi­ća, atle­ti­čar­ke Dra­ga­ne To­ma­še­vić, ka­ja­ka­ša Mi­len­ka Zo­ri­ća i „Sreć­ka“, ma­sko­te olim­pij­skog ti­ma Sr­bi­je.

Tom pri­li­kom Vla­de Di­vac je ovo­go­di­šnju se­zo­nu „EkO­lim­pi­ja­de“ oce­nio ve­o­ma uspe­šnom.

–  Pro­šli kroz ce­lu Sr­bi­ju, dru­ži­li se sa de­com, sla­li va­žne po­ru­ke da se ba­ve spor­tom, ži­ve zdra­vo i ujed­no vo­de ra­ču­na o svo­joj ži­vot­noj oko­li­ni i na ne­ki na­čin po­ša­lju po­ru­ku na­ma sta­ri­ji­ma ko­ji smo do­ve­li ovu le­pu ze­mlju u si­tu­a­ci­ju u ka­kvoj je­ste. De­cu na­ša bu­duć­nost i mi­slim da je pra­va stvar ovo što smo ura­di­li sa „EkO­lim­pi­ja­dom“ – re­kao je Di­vac.- Do­bro je po­se­ti­ti de­cu, da­ti im mo­guć­nost da upo­zna­ju svo­je ido­le i po­pri­ča­ti sa nji­ma. Ve­li­ki broj njih će se ba­vi­ti spor­tom, ne­ki će po­sta­ti vr­hun­ski igra­či, dru­gi vr­hun­ski struč­nja­ci i to je ono što će nam tre­ba­ti u bu­duć­no­sti.

Branislav Nedimović i Vlade Divac sa mitrovačkim osnovcima

Srem­ska Mi­tro­vi­ca je je­dan od ret­kih gra­do­va ko­ji ima spor­ti­ste na Olim­pij­skim igra­ma, a gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić je is­ta­kao da je grad po­mo­gao svo­je olim­pij­ce to­kom pri­pre­ma za pret­hod­nu Olim­pi­ja­du i da će obez­be­di­ti sred­stva i za pri­pre­me olim­pi­ja­ca za igre u Lon­do­nu na­red­ne go­di­ne.

– Raz­voj sport je u Mi­tro­vi­ci je­dan od na­ših pri­o­ri­te­ta i ta­ko će uvek bi­ti – re­kao je Ne­di­mo­vić.

Uče­stvu­ju­ći u ni­zu ra­di­o­ni­ca „EkO­lim­pi­ja­de“, kroz igru i dru­že­nje, osnov­ci su se upo­zna­li sa sta­njem u pri­ro­di u Sr­bi­ji, sa na­či­ni­ma sor­ti­ra­nja i od­la­ga­nja sme­ća i ti­me ka­ko oni mo­gu da do­pri­ne­su za­šti­ti ži­vo­ne sre­di­ne, ali i šta sve oni mo­gu da ura­de ka­ko bi edu­ko­va­li svo­je dru­ga­re, ro­di­te­lje, kom­ši­je. Kroz ra­di­o­ni­cu EkO­lim­pij­skog na­vi­ja­nja na­u­či­li su šta je is­prav­no po­na­ša­nje jed­nog spor­ti­ste i na­vi­ja­ča na sport­skom te­re­nu, tri­bi­na­ma, ali i u kom­ši­lu­ku i sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu. Na­u­či­li su ka­ko se pe­va him­na i ka­ko se or­ga­ni­zu­ju na­vi­jač­ke ko­re­o­gra­fi­je.

Po okon­ča­nju svih ra­di­o­ni­ca, uče­sni­ci su pri­ka­za­li šta su sve na­u­či­li i iz­ve­li sve­ča­nu ce­re­mo­ni­ju po­di­za­nja za­sta­ve Olim­pij­skog ko­mi­te­ta Sr­bi­je, a po­tom su im uru­če­ne di­plo­me za uspe­šno raz­vi­jen EKO­lim­pij­ski duh.

“EkO­lim­pi­ja­da” je na­me­nje­na de­ci i mla­di­ma, ko­ji uče­šćem u mno­gim sport­skim, edu­ka­tiv­nim, kul­tur­nim i eko­lo­škim ra­di­o­ni­ca­ma ima­ju pri­li­ku da kroz igru i dru­že­nje na­u­če ne­što vi­še o isto­ri­ji olim­pij­skog po­kre­ta, da raz­vi­ja­ju olim­pij­ski duh, upo­zna­ju olim­pij­ske vred­no­sti i na­u­če o va­žnost oču­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne.

Ž.N.-M.M.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: