• četvrtak, 18. jul 2024.
An­ke­ti­ra­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka
Poljoprivreda
0 Komentara

An­ke­ti­ra­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka

10. februar 2012. godine

Sa čime raspolažu poljoprivredna gazdinstva?

U or­ga­ni­za­ci­ji Agen­ci­je za ru­ral­ni raz­voj op­šti­ne In­đi­ja u to­ku je an­ke­ti­ra­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka, od­no­sno, vla­sni­ka po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va. Po re­či­ma di­rek­to­ra po­me­nu­te agen­ci­je Je­le­ne Ču­bri­lo Vra­nac, an­ke­ta ima za cilj da do­pri­ne­se for­mi­ra­nju re­al­ne ba­ze po­da­ta­ka o po­ljo­pri­vred­nim ga­zdin­stvi­ma na pod­ruč­ju in­đij­ske op­šti­ne ko­ja će bi­ti do­bar osnov za bu­du­ća pla­ni­ra­nja i raz­voj.
Tre­nut­no se ba­ra­ta po­da­ci­ma da na pod­ruč­ju op­šti­ne eg­zi­sti­ra 2.165 re­gi­stro­va­nih po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va, od to­ga 1.336 ak­tiv­nih i 829 pa­siv­nih.

Z. G. S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: