Na po­sled­njoj sed­ni­ci Ve­ća

Utvr­đen re­ba­lans bu­dže­ta

Na po­sled­njoj sed­ni­ci Ve­ća

U okvi­ru pri­pre­ma za pred­sto­je­ću sed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne, pro­šle ne­de­lje odr­ža­na je 55. sed­ni­ca Op­štin­skog ve­ća ko­jom je pred­se­da­vao Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne. Na dnev­nom re­du je, iz­me­đu osta­log, bio iz­ve­štaj o de­ve­to­me­seč­nom iz­vr­še­nju bu­dže­ta za ovu go­di­nu i utvr­đi­va­nje od­lu­ke o re­ba­lan­su bu­dže­ta za 2011. Uvod­ni­čar po obe tač­ke bi­la je Bra­ni­sla­va La­za­re­vić, na­čel­nik Ode­lje­nja za fi­nan­si­je. U od­no­su na pla­ni­ra­ne, pri­ho­di bu­dže­ta su ostva­re­ni sa 52 od­sto. U struk­tu­ri pri­ho­da naj­ve­ći pro­ce­nat iz­no­si po­rez na do­ho­dak i ka­pi­tal­nu do­bit 26 od­sto, do­na­ci­je i tran­sfe­ri 24, pri­ho­di od pro­da­je do­ba­ra i uslu­ga 19, po­re­za na imo­vi­nu 11 od­sto. U po­sled­njem kvar­ta­lu oče­ku­je se zna­čaj­no ostva­re­nje pri­ho­da, re­če­no je na sed­ni­ci. Od­lu­kom o re­ba­lan­su bu­dže­ta, ima­ju­ći u vi­du de­se­to­me­seč­no ostva­re­nje i oče­ki­va­ni pri­liv u na­red­na dve me­se­ca, pla­ni­ra­no je sma­nje­nje pri­ho­da i ras­ho­da za 18 od­sto. Dru­gim re­či­ma pla­ni­ra­ni uku­pan pri­hod je 2.002,536.000 di­na­ra.
– Osnov­ni raz­lo­zi za re­ba­lans bu­dže­ta su sma­nje­nje tran­sfe­ra i ne­do­sta­ta­ka oče­ki­va­nih in­ve­sti­ci­ja u Di­rek­ci­ji. Obez­be­di­li smo bu­džet­sku rav­no­te­žu, na­i­me, po­na­ša­nje je bi­lo u skla­du sa pri­ho­di­ma. Svi ko­ri­sni­ci bu­dže­ta su bi­li us­kra­će­ni za deo sred­sta­va ali ni­ko­me ni­je bi­lo uki­nu­to fi­na­na­si­ra­nje, re­kao je Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne.
Na sed­ni­ci je raz­ma­tran Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je blo­ka 44 ko­ji se pro­sti­re na 8,8 hek­ta­ra u sa­mom cen­tru In­đi­je a za­hva­ta pro­stor od uli­ce Kra­lja Pe­tra Pr­vog i Jo­va­na Po­po­vi­ća do Mi­le­ti­će­ve uli­ce. Po re­či­ma De­ja­na Dmi­tro­vi­ća, na­čel­ni­ka Ode­lje­nja za ur­ba­ni­zam i stam­be­no ko­mu­nal­ne po­slo­ve, unu­tar blo­ka pla­nom je pred­vi­đe­na iz­grad­nja jav­ne pod­zem­ne ga­ra­že. Dmi­tro­vić je obra­zlo­žio i Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je se­ve­ro­i­stoč­ne rad­ne za­o­ne ko­ja se pro­sti­re na 636 ha i ko­ja je stra­te­ški va­ža­na  za raz­voj op­šti­ne u na­red­nih dva­de­set go­di­na. U ve­zi sa da­ljim raz­vo­jem In­đi­je i stva­ra­njem još po­volj­ni­jeg am­bi­jen­ta za in­ve­sti­to­re je pred­log iz­me­ne i do­pu­ne od­lu­ke o gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu što je obra­zlo­ži­la na­čel­ni­ca Du­šan­ka Jan­ko­vić. Na­kna­du za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte in­ve­sti­to­ri su do sa­da pla­ća­li jed­no­krat­no sa­da im je to mo­gu­će­no na 12 me­se­ci pa i pre­ko to­ga ako do­zvo­li Op­štin­sko ve­će.
Ve­će je pri­hva­ti­lo zah­tev no­vo­sad­skog MUP-a da op­šti­na i ove go­di­ne uče­stvu­je u su­fi­nan­si­ra­nju na­kna­de strel­ci­ma ana­ga­žo­va­nim na pro­tiv­grad­noj od­bra­ni u vi­si­ni od 3.000 di­na­ra me­seč­no po strel­cu za pe­ri­od od šest me­se­ci – od 15. apri­la do 15. ok­to­bra ove go­di­ne.

Kategorije Inđija