• subota, 13. april 2024.
Pri­pre­me za pro­da­ju
Ekonomija
0 Komentara

Pri­pre­me za pro­da­ju

1. decembar 2011. godine

Obi­la­zak "Mi­tro­sa"

Pro­te­kle ne­de­lje po­go­ni biv­šeg “Mi­tro­sa” u ste­ča­ju po­no­vo su do­bi­li stru­ju, a ka­ko je na­ja­vio gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, oče­ku­je se da in­du­strij­ska kla­ni­ca i fa­bri­ka kon­zer­vi usko­ro do­bi­je i vo­du i gas.
– Već go­di­nu i po da­na je pro­šlo  ka­ko je ob­ja­vljen ste­čaj “Mi­tro­sa”, a ka­sni­je i “Ta­ko­vo agra­ra”. Obe­ća­nja ko­ja smo da­va­li u pret­hod­nom pe­ri­o­du, a či­ja je su­šti­na da će­mo stvo­ri­ti pre­u­slo­ve ka­ko bi “Mi­tros” imao kup­ca, sa­da su ostva­re­na. U pret­hod­nom pe­ri­o­du bi­lo je de­va­sti­ra­nja, od­no­sno kra­đa, ko­je su bi­le ne­ve­ro­vat­ne i ko­je su zah­te­va­le na­po­re svih jav­nih pred­u­ze­ća da se us­po­sta­vi si­stem da bi stru­ja, vo­da, gas mo­gli da funk­ci­o­ni­šu. Evo, sa­da su stvo­re­ni pred­u­slo­vi za to. U to­ku je pro­ce­na imo­vi­ne “Mi­tro­sa”, ra­di je Eko­nom­ski fa­kul­tet iz Su­bo­ti­ce, a kra­jem de­cem­bra oče­ku­jem  kraj tog po­stup­ka ta­ko da bi se pr­va pro­da­ja “Mi­tro­sa” mo­gla da oče­ku­je do kra­ja ja­nu­a­ra. Za­in­te­re­so­va­nih ima. Dve kom­pa­ni­je bi da ku­pe kom­ple­tan “Mi­tros”, a jed­na pi­le­ću kla­ni­cu – re­kao je gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić ko­ji je za­jed­no sa di­rek­to­ri­ma “Vo­do­vo­da” i “Srem- ga­sa” ob­i­šao ovu  ne­kad po­zna­tu fa­bri­ku.
Vla­di­mir Sa­na­der, di­rek­tor JP “Srem ga­sa” ve­li da je ” Mi­tros” bio je­dan od naj­ve­ćih po­tro­ša­ča ga­sa u gra­du, da ga­sne sta­ni­ce po­sto­ji, da su ospo­so­blje­ne i u sva­kom mo­men­tu pred­u­ze­će je sprem­no da no­vom kup­cu obez­be­di ener­gi­ju. Slič­no po­ru­ču­je i Sa­ša Bu­ga­dži­ja, di­rek­tor JKP “Vo­do­vod”. Rad­ni­ci će , is­ti­če Bu­ga­dži­ja, pre­gle­da­ti unu­tra­šnje in­sta­la­ci­je da bi ih, ako tre­ba, po­pra­vi­li. Me­đu­tim, iz­ve­sno je da će mo­ra­ti de­lom da re­vi­ta­li­zu­ju vo­do­vod­nu mre­žu do fa­bri­ke.
Pre­u­slo­vi za oži­vlja­va­nje pro­iz­vod­nje i pro­da­ju ra­du­ju biv­še rad­ni­ke. To­pli­ca Pe­rić, je­dan od njih pod­se­ća da to sa ne­strp­šlje­njem oče­ku­je oko 400 rad­ni­ka ko­ji te­ško ži­ve a je­di­na na­da im je po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje u nji­ho­voj biv­šoj fa­bri­ci.
O “Mi­tro­su” je bi­lo re­či i na po­sled­njoj za­jed­nič­koj sed­ni­ci gru­pa­ci­ja za sto­čar­stvo i kla­nič­nih i pre­rad­nih ka­pa­ci­te­ta Sre­ma pri Srem­skoj pri­vred­noj ko­mo­ri.
– Kon­sta­to­va­no je da su svo­je­vre­me­no u iz­grad­nji “Mi­tro­so­ve” ka­fi­le­ri­je, uz ovo pred­u­ze­će, fi­nan­sij­ski uče­stvo­va­li i Op­šti­na i me­sne za­jed­ni­ce. Ka­fi­le­ri­ja sa­da ne ra­di, iako po­sto­ji po­tre­ba da ra­di jer se sa­da po nji­va­ma i ka­na­li­ma ba­ca­ju kon­fi­ska­ti i ugi­nu­le ži­vo­ti­nje što je ve­li­ki pro­blem – na­vo­di se­kre­tar Od­bo­ra za agrar Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re Vla­di­mir Vla­o­vić.- Upu­ćen je zah­tev Gra­du da se to­kom no­ve pro­da­je iz “Mi­tro­sa” iz­u­zme ka­fi­le­ri­ja i od nje na­pra­vi jav­no pred­u­ze­će ko­je će ra­di­ti u in­te­re­su ce­log gra­da.

Ž.N.- S.Đ – M.M

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: