• četvrtak, 22. februar 2024.
U klu­pa­ma ma­nje đa­ka
Sremska Mitrovica
0 Komentara

U klu­pa­ma ma­nje đa­ka

29. novembar 2011. godine

Zo­ri­ca Ga­špar: Mre­ža ra­ci­o­nal­na i op­ti­mal­na

Shod­no Za­ko­nu o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja, ko­ji­ma je pro­pi­sa­no da će je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u ro­ku od go­di­nu da­na od da­na utvr­đi­va­nja kri­te­ri­ju­ma za do­no­še­nje mre­že osnov­nih ško­la, utvr­di­ti mre­žu na svo­joj te­ri­to­ri­ji Skup­šti­na gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca je na sed­ni­ci odr­ža­noj pro­te­klog po­ne­delj­ka upra­vo is­pu­ni­la svo­ju oba­ve­zu.
Ovom od­lu­kom pla­ni­ran je broj i pro­stor­ni ras­po­red osnov­nih ško­la, a uva­ža­va­ni su po­ka­za­te­lji i  na­če­la  o raz­vi­je­no­sti mre­že OŠ na te­ri­to­ri­ji Gra­da, kao zna­čaj­nog re­sur­sa ko­ji po­se­du­je Grad, po­tom pra­vo na jed­no­kost sve de­ce u obra­zo­va­nju, bez bi­lo ka­kve dis­kri­mi­na­ci­je, spe­ci­fič­nost i ve­li­či­na te­re­na i na­se­lja i sa­o­bra­ćaj­na po­ve­za­nost, ni­vo i pro­gram eko­nom­skog, so­ci­jal­nog i kul­tur­nog raz­vo­ja kao i mo­guć­nost uče­stvo­va­nja dru­gih su­bje­ka­ta ko­ji mo­gu da uti­ču na pro­ces funk­ci­o­ni­sa­nja ško­la, pa sta­ti­stič­ki po­da­ci o pri­rod­nom pri­ra­šta­ju i de­mo­graf­skim kre­ta­nji­ma, kao i stva­ra­nje uslo­va za osta­nak mla­dih na se­lu.
Skup­šti­na gra­da je do­ne­la ovu od­lu­ku ima­ju­ći u vi­du i pu­no po­što­va­nje pra­va de­te­ta i uče­ni­ka na obra­zo­va­nje i vas­pi­ta­nje, pot­pu­ni ob­u­hvat de­ce uz­ra­sta za osnov­nu ško­lu, mi­gra­ci­o­na kre­ta­nja sta­nov­ni­štva na pod­ruč­ju Gra­da i op­ti­mi­za­ci­ju mre­že, uva­ža­va­nje svih eko­lo­ških prin­ci­pa shod­no mo­guć­no­sti­ma i efi­ka­sno po­sti­za­nje svih obra­zov­no-vas­pit­nih ci­lje­va ko­ji po­sta­vlja obra­zov­ni si­stem Sr­bi­je.
Po­tre­be i in­te­res gra­đa­na me­snih za­jed­ni­ca je da se vas­pit­no-obra­zov­ni rad od­vi­ja u po­sto­je­ćim škol­skim objek­ti­ma, po­seb­no u već or­ga­ni­zo­va­nim iz­dvo­je­nim ode­lje­nji­ma u se­o­skim sre­di­na­ma, ko­ja su osta­la je­di­na me­sta u ko­ji­ma se po­red vas­pit­no-obra­zov­nog ra­da re­a­li­zu­je i od­re­đe­ni kul­tur­ni i sport­ski sa­dr­ža­ji. Pri­rod­ni pri­ra­štaj de­ce od 2004. do 2011. go­di­ne uka­zu­je da je po­sto­je­ća mre­ža OŠ pot­pu­no ra­ci­o­nal­na i op­ti­mal­na u na­red­nih osam go­di­na. Za re­a­li­za­ci­ju ove od­lu­ke ni­su po­treb­na do­dat­na bu­džet­ska sred­stva, a ona stu­pa na sna­gu po do­bi­ja­nju sa­gla­sno­sti Vla­de APV i ob­ja­vlji­va­nja u Slu­žbe­nom gla­sni­ku.
Na te­ri­to­ri­ji Gra­da mre­žu či­ne je­da­na­est osnov­nih ško­la i dva­dest iz­dvo­je­nih ode­lje­nja: „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci sa pod­ruč­nim ode­lje­nji­ma u Ša­šin­ci­ma i Jar­ku, „Bo­ško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki“ sa pod­ruč­nim ode­lje­nji­ma u Šulj­mu i Gr­gu­rev­ci­ma, „Sve­ti Sa­va“ sa pod­ruč­nim ode­lje­nji­ma u Čal­mi, Di­vo­šu i Sta­roj Bin­gu­li, „Jo­van Po­po­vić“ i pod­ruč­na ode­lje­nja u Be­še­no­vu i Ve­li­kim Ra­din­ci­ma, „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“ i pod­ruč­na ode­lje­nja u Le­ži­mi­ru, Ši­ša­tov­cu i Man­đe­lo­su, „Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić Na­rod“ u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ja ima pod­ruč­na ode­lje­nja u Sa­la­šu No­ćaj­skom, No­ća­ju, Rav­nju, Ra­den­ko­vi­ću, Za­sa­vi­ci je­dan i dva, „Tri­va Vi­ta­so­vić Le­bar­nik“ u La­ćar­ku, „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ u Mar­tin­ci­ma, „Bran­ko Ra­di­če­vić“ u Ku­zmi­nu sa pod­ruč­nim ode­lje­njem u Srem­skoj Ra­či i Bo­su­tu.
U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci sem ovih ra­di i Mu­zič­ka sred­nja i osnov­na ško­la „Pe­tar Kranj­če­vić“ i ŠO­SO „Ra­di­voj Po­po­vić“, ko­ja obra­zu­je uče­ni­ke sa po­tre­ba­ma za do­dat­nom po­dr­škom.

J.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: