• ponedeljak, 15. jul 2024.
Srem u pri­vred­noj eks­pan­zi­ji
Ekonomija
0 Komentara

Srem u pri­vred­noj eks­pan­zi­ji

10. novembar 2011. godine

Po­zdrav­na reč pred­sed­ni­ka op­šti­ne Go­ra­na Jo­vi­ća

Nova Pazova – Sa­jam pri­vre­de ko­ji se tra­di­ci­o­nal­no pe­ti put or­ga­ni­zu­je u No­voj Pa­zo­vi i od ove go­di­ne je u ran­gu re­gi­o­nal­ne sa­jam­ske ma­ni­fe­sta­ci­je, oku­pio je pre­ko 80 iz­la­ga­ča iz Sre­ma i dru­gih me­sta i ka­ko re­če pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić, već od na­red­ne go­di­ne se mo­že oče­ki­va­ti da do­bi­je me­đu­na­rod­ni ka­rak­ter. Do­ma­ćin, go­spo­din Go­ran Jo­vić u re­či­ma do­bro­do­šli­ce, pod­se­tio je da se tro­dnev­na sa­jam­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja odr­ža­va “baš u No­voj Pa­zo­vi ko­ja je pri­vred­na lo­ko­mo­ti­va op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va i Sre­ma ko­ji je pri­vred­na lo­ko­mo­ti­va Sr­bi­je”.
– Ko­ri­stim pri­li­ku da se za­hva­lim svi­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u or­ga­ni­za­ci­ji Saj­ma. Pre sve­ga, po­kra­jin­skoj Vla­di na če­lu sa go­spo­di­nom dr Bo­ja­nom Paj­ti­ćem, po­kra­jin­skom Se­kre­ta­ri­ja­tu za pri­vre­du, Srem­skoj pri­vred­noj ko­mo­ri i lju­di­ma ko­ji su is­pred op­šti­ne ra­di­li u Or­ga­ni­az­ci­o­nom od­bo­ru. Za­hva­lju­jem se iz­la­ga­či­ma. Vi­dim da je ove go­di­ne i or­ga­ni­za­ci­ja pra­te­ćih pro­gra­ma bo­lja ne­go do sa­da. Mi­slim da će­mo iz go­di­ne u go­di­nu ovaj ve­li­ki brend op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va u No­voj Pa­zo­vi sa­mo na­do­gra­di­ti i to će bi­ti ne­što što će pred­sta­vlja­ti jed­nu pre­sti­žnu ma­ni­fe­sta­ci­ju za sve  pri­vred­ne su­bjek­te, ne sa­mo s te­ri­to­ri­je na­še op­šti­ne i Sre­ma, ne­go i Voj­vo­di­ne i či­ta­ve Sr­bi­je, a i ši­re – re­kao je pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne na otva­ra­nju sa­jam­ske ma­ni­fe­sta­ci­je u No­voj Pa­zo­vi.
On je, ta­ko­đe, iz­ra­zio uve­re­nje da će ovaj Sa­jam ostva­ri­ti kva­li­tet u ši­re­nju pri­vred­ne sa­rad­nje i na­gla­sio da su ov­de pri­vred­ni­ci “ve­o­ma hra­bri i od­luč­ni da se kri­zi su­prot­sta­ve ra­dom, a to je uro­di­lo otva­ra­njem no­vih rad­nih me­sta i ja im u to­me če­sti­tam”. – Vi­še pu­ta sam do sa­da go­vo­rio da ni­je spo­sob­nost jed­ne lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve sa­mo da do­ve­de in­ve­sti­to­re, stra­ne ili do­ma­će, ne­go da po­mog­ne oni­ma ko­ji ov­de go­di­na­ma i de­ce­ni­ja­ma ra­de, da osta­nu i pro­ši­re svo­je po­go­ne i pro­iz­vod­nju i otvo­re no­va rad­na me­sta, a na­ša op­šti­na je pra­vi pri­mer ka­ko pri­vred­ni­ci u to­me uspe­va­ju. Za­hva­lju­jem im se na to­me i obe­ća­vam da će i u bu­duć­no­sti ima­ti po­dr­šku op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va – re­kao je u svom po­zdrav­nom go­vo­ru Go­ran Jo­vić.

Obi­la­zak iz­la­ga­ča

Mi­lan Bo­žić, pred­sed­nik Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re ko­ja je za­jed­no sa op­šti­nom Sta­ra Pa­zo­va uz po­dr­šku po­kra­jin­ske Vla­de i Se­kre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du or­ga­ni­zo­va­la sa­jam­sku ma­ni­fe­sta­ci­ju, is­ta­kao je da Sa­jam, ujed­no pred­sta­vlja pre­zen­ta­ci­ju ulo­ge ove Ko­mo­re a to je da bu­de “di­rek­tan most iz­me­đu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i pri­vred­nih su­bje­ka­ta”. Ube­đen da će do­go­di­ne bi­ti još bo­lja pri­sut­nost iz­la­ga­ča i ino­i­zla­ga­ča, Bo­žić je ka­zao da je “svr­ha ovo­ga Saj­ma us­po­sta­vlja­nje kon­ta­ka­ta iz­me­đu slič­nih i raz­li­či­tih pro­iz­vo­đa­ča uz po­moć SPK, lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i po­kra­jin­ske Vla­de.
U ne­de­lju, 30. ok­to­bra re­gi­o­nal­ni Sa­jam pri­vre­de u No­voj Pa­zo­vi otvo­rio je Mi­ro­slav Va­sin, po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va. Is­ta­kav­ši da je Srem da­nas u pri­vred­noj eks­pan­zi­ji za­hva­lju­ju­ći pri­vred­nom raz­vo­ju In­đi­je, Sta­re Pa­zo­ve i Pe­ći­na­ca či­jim su pu­tem kre­nu­li i Ru­ma, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Šid i Irig ko­ji obe­ća­va, Va­sin je do­dao:”Srem je me­sto gde do­vo­di­mo stra­ne in­ve­sti­to­re, ali i stra­ne de­le­ga­ci­je da po­ka­že­mo da i u Sr­bi­ji mo­že bi­ti ne­što isto kao i u EU, što je za­slu­ga i po­nos za­jed­nič­kog ra­da Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i AP Voj­vo­di­ne, Pri­vred­nih ko­mo­ra Sr­bi­je i Voj­vo­di­ne, re­gi­o­nal­ne ko­mo­re Sre­ma, a po­seb­no je to za­slu­ga vred­nih i spo­sob­nih lju­di iz lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va”.

Pri­sut­ni na otva­ra­nju Saj­ma pri­vre­de

Na­kon otva­ra­nja, iz­la­ga­če u pro­sto­ri­ja­ma OŠ „Rast­ko Ne­ma­njić-Sve­ti Sa­va“,ob­i­šao je pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma u dru­štvu Mi­ro­sla­va Va­si­na, Mi­la­na Bo­ži­ća, Sa­ve Ali­ši­ća, na­čel­ni­ka Srem­skog okru­ga i dru­gih zva­nič­ni­ka.

G. Maj­sto­ro­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: