• ponedeljak, 15. jul 2024.
Pred­škol­ska usta­no­va  “Lju­ba Stan­ko­vić”
Beočin
0 Komentara

Pred­škol­ska usta­no­va “Lju­ba Stan­ko­vić”

1. novembar 2011. godine

Sa svečanosti

Pred­škol­ska usta­no­va Lju­ba Stan­ko­vić iz Be­o­či­na ove go­di­ne sla­vi zna­ča­jan ju­bi­lej – 35 go­di­na po­sto­ja­nja i ra­da i obe­le­ža­va 100 go­di­na pred­škol­stva u be­o­čin­skoj op­šti­ni.
Usta­no­va je osno­va­na 1974. go­di­ne, kao rad­na je­di­ni­ca u sa­sta­vu Pred­škol­ske usta­no­ve Ra­do­sno de­tinj­stvo u No­vom Sa­du. Iste go­di­ne, Usta­no­va je u Be­o­či­nu ob­u­hva­ti­la de­cu u tri vas­pit­ne gru­pe i iz­gra­đe­na je pr­va fa­za deč­jeg vr­ti­ća u Be­o­či­nu od 520 kva­drat­nih me­ta­ra. Ta­da su, pr­vi put u Be­o­či­nu, ce­lo­dnev­nim bo­rav­kom ob­u­hva­će­na de­ca u pred­škol­skoj usta­no­vi. Go­di­ne 1975. otvo­re­na su ode­lje­nja u Lu­gu, Su­se­ku i Če­re­vi­ću i ta­ko stvo­re­ni uslo­vi da se or­ga­ni­zu­je sa­mo­stal­na or­ga­ni­za­ci­ja udru­že­nog ra­da. U škol­skoj 1976/1977. go­di­ni otvo­re­no je ode­lje­nje u Ra­kov­cu. Go­di­ne 1981. iz­gra­đe­na je dru­ga fa­za deč­jeg vr­ti­ća u Be­o­či­nu, pro­stor je po­ve­ćan na 980 kva­dra­ta i ta­da Usta­no­va pr­vi put vr­ši ob­u­hvat de­ce ja­sle­nog uz­ra­sta. Iz­grad­nja i opre­ma­nje je iz­vr­še­no sred­stvi­ma op­štin­skog i po­kra­jin­skog  SIZ-a za za­šti­tu de­ce. Pr­vo pred­škol­sko ode­lje­nje u Ba­no­što­ru je otvo­re­no 1985. go­di­ne.  Po­čev od 1990. go­di­ne, be­o­čin­ski vr­tić je iz­dvo­jen iz Pred­škol­ske usta­no­ve Ra­do­sno de­tinj­stvo u No­vom Sa­du i osno­va­na je Pred­škol­ska usta­no­va Lju­ba Stan­ko­vić Be­o­čin, ko­ja od ta­da funk­ci­o­ni­še kao sa­mo­stal­na usta­no­va. Go­di­ne 1994. ode­lje­nje u Če­re­vi­ću pro­ši­ru­je ka­pa­ci­te­te i otva­ra vra­ta de­ci u ce­lo­dnev­nom bo­rav­ku, a 1995. go­di­ne otvo­re­no je ode­lje­nje u se­lu Be­o­či­nu.
Za ši­re­nje mre­že Usta­no­ve, kao i po­bolj­ša­nje uslo­va ra­da, ve­li­ke za­slu­ge pri­pa­da­ju me­snim za­jed­ni­ca­ma na pod­ruč­ju op­šti­ne.
Usta­no­va je ini­ci­ja­tor i uče­snik mno­gih hu­ma­ni­tar­nih ak­ci­ja. Vi­še pu­ta za­po­sle­ni su po­se­ti­li De­či­je se­lo u Srem­skoj Ka­me­ni­ci, or­ga­ni­zo­va­li mno­go­broj­ne pri­red­be sa ko­jih je pri­hod upu­ćen bo­le­snoj i de­ci sa hen­di­ke­pom. Na­kon po­ža­ra u ma­na­sti­ru Ra­ko­vac po­mo­gli su u sa­ni­ra­nju po­sle­di­ca po­ža­ra, a za­slu­žni su i za  iz­da­va­nje zbir­ke pe­sa­ma na­še su­gra­đan­ke, pok. Mi­me Šo­vljan­ski. Pri­god­ne ma­ni­fe­sta­ci­je su če­sto or­ga­ni­zo­va­ne u ko­rist de­ce Ško­le za osnov­no i sred­nje obra­zo­va­nje Dr Mi­lan Pe­tro­vić. Usta­no­va je or­ga­ni­zo­va­la po­se­te i iz­lo­žbe mno­gih umet­ni­ka, pi­sa­ca o de­ci i za de­cu i is­tak­nu­tih pro­fe­si­o­na­la­ca ko­ji su ži­vot po­sve­ti­li ra­du sa de­com. Za­hva­lju­ju­ći za­po­sle­ni­ma u Usta­no­vi, po­sled­njih de­ce­ni­ja uvr­šte­no je ne­ko­li­ko no­vih pro­gra­ma u ra­du sa de­com, kao što su: Go­vor­ne ra­di­o­ni­ce, Ču­va­ri osme­ha, Ne­na­sil­na ko­mu­ni­ka­ci­ja, a upo­re­do se re­a­li­zu­ju po­seb­ni pro­gra­mi ra­da na na­sta­vi en­gle­skog je­zi­ka, dram­skog iz­ra­za, kao i li­kov­ne ra­di­o­ni­ce.
Struč­no usa­vr­ša­va­nje za­po­sle­nih stal­ni je pri­o­ri­tet, a svoj rad i ino­va­ci­je Usta­no­va je u vi­še na­vra­ta pla­si­ra­la na ra­znim sku­po­vi­ma.
Na­kon 35 go­di­na po­sto­ja­nja Pred­škol­ska usta­no­va Lju­ba Stan­ko­vić da­nas ima se­dam obje­ka­ta u sko­ro svim na­se­lje­nim me­sti­ma be­o­čin­ske op­šti­ne, ob­u­hva­ta oko 340 de­ce i u njoj, na za­do­vo­lja­va­nju po­tre­ba ro­di­te­lja i de­ce u op­šti­ni, ra­di 46 za­po­sle­nih.
Za­po­sle­ni i Usta­no­va kao ce­li­na su do­bit­ni­ci broj­nih dru­štve­nih pri­zna­nja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: