Dom zdra­vlja naj­bo­lji me­đu naj­bo­lji­ma

Me­ra kva­li­te­ta zdrav­stve­nih uslu­ga

Dom zdra­vlja naj­bo­lji me­đu naj­bo­lji­ma

Dom zdra­vlja „Dr Mi­lo­rad Mi­ka Pa­vlo­vić“ In­đi­ja je od stra­ne Mi­ni­star­stva zdra­vlja i In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje „Ba­tut“ pro­gla­šen za naj­bo­lji dom zdra­vlja u Sr­bi­ji za 2010. go­di­nu u ka­te­go­ri­ji do 50.000 sta­nov­ni­ka. Za In­đi­ju ovo ni­je bi­lo ne­ko ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje jer se ova usta­no­va šest go­di­na una­zad ko­ti­ra me­đu tri naj­bo­lje usta­no­ve ovog ti­pa u Sr­bi­ji. Pri­zna­li mi to ili ne po­sta­li su me­ra  kva­li­te­ta zdrav­stve­nih uslu­ga u re­gi­o­nu i po mno­go če­mu pr­vi. Naj­sve­ži­ji pri­mer je što su je­di­no oni od 100 akre­di­to­va­nih zdrav­stve­nih usta­no­va u dr­ža­vi do­bi­li akre­di­ta­ci­ju na pe­ri­od od se­dam go­di­na, ima­ju naj­o­pre­mlje­ni­ju hit­nu slu­žbu i po re­a­ni­ma­ci­ji naj­bo­lji su u sve­tu, pr­vi su za­vr­ši­li po­sao oko iza­bra­nog le­ka­ra…

Edu­ka­ci­ja u kon­ti­nu­i­te­tu

Ka­žu, va­žna je po­sa­da bro­da, jer bez nje ne­ma uspe­šne plo­vid­be ali je i ve­o­ma va­žna ulo­ga ka­pe­ta­na ko­ji vo­di taj brod. Taj „ka­pe­tan“ u ovom slu­ča­ju dr Va­sa Pe­tro­vić ko­ji je do­šao na če­lo in­đij­skog do­ma zdra­vlja u fe­bru­a­ru 2005. go­di­ne, od ta­da do da­nas mno­go to­ga se pro­me­ni­lo, na­rav­no, na bo­lje. Kon­so­li­do­van je si­stem kva­li­te­ta, us­po­sta­vlje­na kon­tro­la i već te go­di­ne su se na­šli me­đu naj­bo­ljim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma u Sr­bi­ji.
Ni­je se la­ko po­pe­ti na vrh a još te­že je osta­ti na nje­mu, ka­ko u to­me uspe­va­te?
– Su­šti­na je u stal­nom una­pre­đe­nju kva­li­te­ta ra­da, pa­ra­me­tar po pa­ra­me­tar, pro­ce­nat po pro­ce­nat. Pri­zna­nje za 2010. go­vo­ri da smo ap­so­lut­ni šam­pi­o­ni u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji u pri­mar­noj zdrav­stve­noj za­šti­ti. Ka­žem ap­so­lut­ni zbog to­ga što je skor bo­do­va ko­ji su oba­ve­zni pa­ra­me­tri po­ka­za­te­lji kva­li­te­ta ra­da 2,42 što je naj­vi­še od svih do­mo­va zdra­vlja u dr­ža­vi. To je na­gra­da za svih 350 za­po­sle­nih. Ina­če, ni­je la­ko za­dr­ža­ti kva­li­tet a još te­že je sva­ke go­di­ne ima­ti trend ra­sta kva­li­te­ta. Si­gu­ran sam da će­mo sle­de­će go­di­ne ima­ti još ve­ći skor jer se uvo­de do­dat­ni pa­ra­me­tri ko­ji će se kon­tro­li­sa­ti, ka­že pri­ma­ri­jus dr Va­sa Pe­tro­vić, di­rek­tor Do­ma zdra­vlja u In­đi­ji.
Pod­se­ća­nja ra­di, re­ci­mo da je u ovoj usta­no­vi kon­tro­li­sa­no 545 pa­ra­me­ta­ra pri­li­kom do­bi­ja­nja akre­di­ta­ci­je i da su do­bi­li oce­nu 98,19 od mo­gu­ćih 100. Ta­ko da ran­gi­ra­nje ko­je spro­vo­di Mi­ni­star­stvo zdra­vlja na osno­vu kva­li­te­ta zdrav­stve­nih uslu­ga, za­do­volj­stva ko­ri­sni­ka i za­do­volj­stva i edu­ka­ci­je za­po­sle­nih i ni­je za njih ne­ki pro­blem.
– S po­no­som mo­gu re­ći da za­po­sle­ni u in­đij­skom Do­mu zdra­vlja pru­že tri do pet pu­ta vi­še zdrav­stve­nih uslu­ga  ne­go nji­ho­ve ko­le­ge u dru­gim usta­no­va­ma. Tač­no je da ima­mo je­dan pre­na­preg­nu­ti si­stem ra­da, ipak, ni­ko se ne ža­li iako je pa­ra sve ma­nje, ka­že Pe­tro­vić.
U ovoj usta­no­vi se po­seb­no vo­di ra­ču­na o kon­ti­nu­i­ra­noj edu­ka­ci­ji zdrav­stve­nih rad­ni­ka što do­pri­no­si po­bolj­ša­nju kva­li­te­ta ra­da. Vi­še go­di­na una­zad za pro­jek­te i ra­do­ve u ze­mlji i ino­stran­stvu do­bi­li su broj­na pri­zna­nja. Svi zdrav­stve­ni rad­ni­ci ima­ju evr­po­ski ser­ti­fi­kat ERC. O na­me­ra­ma na ovu te­mu dr Va­sa Pe­tro­vić ka­že:
– Ovih da­na na­me­ra­vo da kre­ne­mo sa jed­nim IPA pro­jek­tom za pre­ko­gra­nič­nu sa­rad­nju za­jed­no sa hr­vat­skim part­ne­ri­ma što će bi­ti ko­ri­sno za sve na­še gra­đa­ne u re­gi­o­nu Sre­ma.
Re­ci­mo i to da do­grad­njom objek­ta Do­ma zdra­vlja, no­vih 1.500 kva­dra­ta, ula­ga­njem u opre­mu tri mi­li­o­na evra, stvo­re­ni su uslo­vi za otva­ra­nje po­li­kli­ni­ke i us­po­sta­vlja­nje spe­ci­ja­li­stič­kih slu­žbi. U ovom tre­nut­ku 12 le­ka­ra je na spe­ci­ja­li­za­ci­ji, do­ne­dav­no ih je bi­lo 16, na nji­ho­vom me­stu ra­de dru­gi le­ka­ri, ka­žu, to ko­šta, tri mi­li­o­na di­na­ra me­seč­no i dom zdra­vlja i op­šti­nu bez ko­je ne bi bi­li tu gde je­su.
– In­đi­ja je na tro­me­đi iz­me­đu Be­o­gra­da, No­vog Sa­da i Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Po­tre­be za spe­ci­ja­li­stič­kom i sub­spe­ci­ja­li­stič­kom me­di­cin­skom po­mo­ći su vr­lo ve­li­ke. Da bi mo­gli da do­ve­de­mo emi­nent­ne pro­fe­so­re da pre­gle­da­ju na­še gra­đe­ne, po­tre­ban je no­vac. Upu­ći­va­njem na­ših le­ka­ra na spe­ci­ja­li­za­ci­je to će­mo du­go­roč­ni­je re­ši­ti, mi­slim na pe­ri­od od tri­de­set go­di­na, re­kao je, iz­me­đu osta­log, pri­ma­ri­jus dr Va­sa Pe­tro­vić, di­rek­tor Do­ma zdra­vlja u In­đi­ji.

Z.G.Ste­fa­no­vić

Kategorije Inđija