• ponedeljak, 15. jul 2024.
Pa­zov­ča­ni za­u­ze­li dru­go me­sto
Stara Pazova
0 Komentara

Pa­zov­ča­ni za­u­ze­li dru­go me­sto

14. oktobar 2011. godine

Na do­de­li pri­zna­nja u Ku­li

Pred­sta­va sta­ro­pa­zo­vač­kog Po­zo­ri­šta “Vla­di­mir Hur­ban Vla­di­mi­rov” “Krč­ma na glav­nom dru­mu” A.P.Če­ho­va, u re­ži­ji Mi­ro­sla­va Ben­ke osvo­ji­la je dru­go me­sto na 53. re­pu­blič­kom Fe­sti­va­lu ama­ter­skih po­zo­ri­šta Sr­bi­je ko­ji je odr­žan u Ku­li od 9. do 17. sep­tem­bra. Alek­san­dar Ba­ko, glav­ni glu­mac ko­ga je pu­bli­ka pro­gla­si­la i za glum­ca ve­če­ri na­kon iz­vo­đe­nja pred­sta­ve, po­de­lio je me­sto naj­bo­ljeg ama­ter­skog glum­ca Sr­bi­je sa Ka­men­kom Ber­ti­ćem (Ba­ko je i 2000. go­di­ne bio na ovom Fe­sti­va­lu pro­gla­šen za naj­bo­ljeg glum­ca u Re­pu­bli­ci s pred­sta­vom „He­ro­ji“), a re­di­telj Mi­ro­slav Ben­ka do­bio je di­plo­mu za naj­bo­lju sce­no­gra­fi­ju. Po­hva­lu za glu­mač­ko ostva­re­nje do­bio je Mi­loš La­gun­džić, dok su pri­zna­nja za naj­bo­lju žen­sku i mu­šku ulo­gu do­de­lje­na Ma­ri­ji Hle­bjan i Zden­ku Ko­ži­ku.
“Krč­ma na glav­nom dru­mu” ura­đe­na je ko­o­pro­duk­ci­ji SKUD-a “He­roj Jan­ko Čme­lik” i Cen­tra za kul­tu­ru Sta­ra Pa­zo­va, a na Re­pu­blič­kom fe­sti­va­lu je uče­stvo­va­la kao po­bed­nik Voj­vo­đan­skog fe­sti­va­la ko­ji je odr­žan u Sta­roj Pa­zo­vi.Me­đu­tim, bi­la je po­bed­nik i na zon­skoj smo­tri u Iri­gu, na Smo­tri slo­vač­kih Po­zo­ri­šta Voj­vo­di­ne i na Smo­tri ma­lih sce­na u Kru­šči­ću.
– Po­sled­njih 10 go­di­na sta­ro­pa­zo­vač­ko po­zo­ri­šte je tri pu­ta osva­ja­lo pr­vo me­sto. S pred­sta­vom „He­ro­ji“ 2000. go­di­ne, s pred­sta­vom „Sa­bir­ni cen­tar“ 2007. go­di­ne i pro­šle go­di­ne s pred­sta­vom „Kad vi­ju pro­leć­ni vi­ho­ri“. 2003. smo s pred­sta­vom „Ma­ra­ton­ci tr­če po­ča­sni krug“ bi­li tre­ći i ove go­di­ne dru­gi s pred­sta­vom „Krč­ma na glav­nom dru­mu“. Na ne­ki na­čin, mi­slim da ni jed­no po­zo­ri­šte u Sr­bi­ji ni­je ima­lo ta­kav uspeh kao sta­ro­pa­zo­vač­ko, da za 10 go­di­na bu­de pet pu­ta na Fe­sti­va­lu i od­no­si tri pr­va, jed­no dru­go i jed­no tre­će me­sto i po to­me, na­še je po­zo­ri­šte u sa­mom vr­hu, ako ne i naj­bo­lje u Sr­bi­ji tre­nut­no, na­rav­no kad je reč o ama­te­ri­zmu -, pri­ča Alek­san­dar Ba­ko i na­gla­ša­va da je nji­ho­va pred­sta­va na ovo­go­di­šnjem Re­pu­blič­kom fe­sti­va­lu u Ku­li do­bi­la naj­vi­še na­gra­da, čak šest.
S ovog Fe­sti­va­la u po­sled­njih 10 go­di­na, Ba­ko je no­si­lac, ka­ko glu­mač­kih, ta­ko i re­di­telj­skih i na­gra­da za sce­no­gra­fi­ju. Za na­gra­du naj­bo­ljeg glum­ca ama­te­ra u Sr­bi­ji, ka­že da mu je zna­čaj­na po­što je reč o dr­žav­nom fe­sti­va­lu i, uto­li­ko vi­še što mu je to dru­go pri­zna­nje.
– Ja sam do­bi­jao na­gra­de i kao re­di­telj za pred­sta­vu „Sa­bir­ni cen­tar“ kad smo bi­li pr­vi i kao sce­no­graf za pred­sta­vu za pred­sta­vu „Ma­ra­ton­ci“ i „Sa­bir­ni cen­tar“, što je ret­kost. Ali, eto, me­ni je po­šlo za ru­kom da spo­jim i re­ži­ju i sce­no­gra­fi­ju i glu­mu – ka­že Ba­ko i is­ti­če da su za­do­volj­ni dru­gim me­stom i na­či­nom ka­ko su pred­sta­vi­li i Sta­ru Pa­zo­vu, Srem i Voj­vo­di­nu.
Na Fe­sti­va­lu tra­di­ci­o­nal­nih po­zo­ri­šnih for­mi u Ja­ši To­mi­ću, ko­ji je za­vr­šen 24. sep­tem­bra, sta­ro­pa­zo­vač­ka pred­sta­va osvo­ji­la je pr­vo me­sto, a Alek­san­dar Ba­ko je pro­gla­šen za naj­bo­ljeg glu­ma­ca i ovog Fe­sti­va­la.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: