• sreda, 28. septembar 2022.
Na­kon obu­ke otvo­ri­la agen­ci­ju
Reportaža
0 Komentara

Na­kon obu­ke otvo­ri­la agen­ci­ju

14. oktobar 2011. godine

U Kan­ce­la­ri­ji za mla­de: Na­đa Ha­drik, Ni­ko­li­ja Osto­jić i Ema Ma­ho Do­mo­nji

Stara Pazova – Op­štin­ska Kan­ce­la­ri­ja za mla­de u Sta­roj Pa­zo­vi u dva ma­ha ove go­di­ne or­ga­ni­zo­va­la je obu­ku za mla­de ko­ji tra­že po­sao, ili one ko­ji bi da sa­zna­ju ne­što vi­še o po­kre­ta­nju sop­stve­nog bi­zni­sa ili sa­mo­za­po­šlja­va­nja. Pr­va obu­ka, za 19 po­la­zni­ka odr­ža­na je po­čet­kom fe­bru­a­ra ove go­di­ne u okvi­ru USAID-ovog pro­gra­ma ja­ča­nja eko­nom­ske si­gur­no­sti mla­dih, a dru­ga le­tos u sa­rad­nji sa Re­gi­o­nal­nom raz­voj­nom agen­ci­jom “Srem”. Svi po­la­zni­ci na­kon za­vr­še­ne obu­ke do­bi­li su ser­ti­fi­ka­te Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje i osta­lih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja ko­je pod­sti­ču sa­mo­za­po­šlja­va­nje i op­to­či­nja­nje bi­zni­sa. Pr­vu obu­ku sa se­strom Na­ta­šom, pro­šla je i Ni­ko­li­ja Osto­jić iz Sta­re Pa­zo­ve. Uz po­dr­šku ma­me Slav­ke do­šla je na ide­ju da otvo­ri Agen­ci­ju za re­gi­stra­ci­ju vo­zi­la “N Start” u Sta­roj Pa­zo­vi, Sve­to­sav­ska 17.
– Mi ra­di­mo za­jed­no, ma­ma, se­stra i ja. Ma­ma je sa­zna­la da Kan­ce­la­ri­ja za mla­de or­ga­ni­zje tu obu­ku i ja sam po­mi­sli­la da bi bi­la do­bra ide­ja da odem ta­mo i uklju­čim se u taj pro­gram, jer su obu­ke bi­le bes­plat­ne i pru­ži­le nam šan­su da na­u­či­mo “zlat­na” pra­vi­la za uspe­šno po­kre­ta­nje sop­stve­nog bi­zni­sa. I je­ste nam po­mo­glo jer smo ta­mo uči­li ka­ko se vred­nu­je bi­znis ide­ja, pra­vi­li taj bi­znis plan, a ima­li smo već ide­ju da otvo­ri­mo Agen­ci­ju baš za re­gi­stra­ci­ju vo­zi­la i šta nam je po­treb­no da bi smo kre­nu­li s po­slom, sa­zna­li smo za­pra­vo, ta­mo – pri­ča nam Ni­ko­li­ja Osto­jić, na­gla­ša­va­ju­ći da su od Na­ci­o­nal­ne slu­žbe do­bi­li i sub­ven­ci­je ko­je su im po­mo­gle u star­tu, da za­ku­pe lo­kal i opre­me kan­ce­la­rij­skim na­me­šta­jem i pri­bo­rom. Agen­ci­ja “N Start” već u mar­tu po­če­la je s ra­dom i ka­ko ka­že mla­da vla­sni­ca Ni­ko­li­ja, za­do­volj­ni su.

Se­stra Na­ta­ša na rad­nom me­stu

Po­sao ide do­bro, i ako su se­stre stu­den­ti. Uspe­va­ju da se or­ga­ni­zu­ju da ra­de i stu­di­ra­ju jer će za sa­da, bez ob­zi­ra što je Na­ta­ša stu­dent na ma­ster stu­di­ja­ma be­o­grad­skog Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, a Ni­ko­li­ja stu­dent če­tvr­te go­di­ne bi­bli­o­te­kar­stva na Fi­lo­lo­škom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, Agen­ci­ja u do­gled­noj bu­duć­no­sti bi­ti nji­ho­va pro­fe­si­o­nal­na pre­o­ku­pa­ci­ja. Pod­sti­caj­na sred­stva za mla­de po­čet­ni­ke u bi­zni­su ni­je oba­ve­zna da vra­ti ka­že mla­da vla­sni­ca, uko­li­ko Agen­ci­ja ra­di du­že od go­di­nu da­na. A ra­di­će jer su se­stre po­sve­će­ne ovom po­slu, uz po­dr­šku maj­ke ko­ja ima du­go­go­di­šnje is­ku­stvo baš u ova­kvim po­slo­vi­ma. – Ka­da ni­sam na pre­da­va­nji­ma, ja sam ov­de, a se­stra po­što je na ma­ster stu­di­ja­ma, ima vi­še vre­me­na ko­je pro­vo­di u Agen­ci­ji – ka­že Ni­ko­li­ja ko­ju smo za­te­kli na svom rad­nom me­stu. Osta­vlja uti­sak mla­de po­slov­ne, pred­u­sre­tlji­ve de­voj­ke za po­sao ko­jim se ba­vi i za ko­ji tvr­di da će osta­ti u nje­mu, bez ob­zi­ra na ono za šta se ško­lu­je. Dok otac Mom­či­lo ra­di u Be­o­grad­skim ter­mo­e­lek­tra­na­ma  iz sta­ro­pa­zo­vač­ke po­ro­di­ce Osto­jić, kćer­ke sa maj­kom Slav­kom uspe­šno vo­de Agen­ci­ju za re­gi­stra­ci­ju vo­zi­la “N Start”, “me­sto gde se re­gi­stru­je va­še vo­zi­lo, br­zo, la­ko i po­volj­no”. A ko­je još po­god­no­sti vla­sni­ci mo­tor­nih vo­zi­la ima­ju, mo­že se sa­zna­ti di­rek­no u Agen­ci­ji “N Start” u Sve­to­sav­skoj 17 u Sta­roj Pa­zo­vi.

G.Maj­sto­ro­vić
(Pro­je­kat po­dr­ža­lo Mi­ni­star­stvo kul­tu­re, in­for­mi­sa­nja i in­for­ma­ci­o­nog dru­štva)

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: