• sreda, 27. septembar 2023.
Ra­di se put- kič­ma ovog de­la Sre­ma
Hronika | Inđija
0 Komentara

Ra­di se put- kič­ma ovog de­la Sre­ma

28. septembar 2011. godine

Ministar obišao gradilišta

Inđija – Mi­ni­star za in­fra­struk­tu­ru i ener­ge­ti­ku Mi­lu­tin Mr­ko­njić, pro­šle sre­de, po­se­tio je op­šti­nu In­đi­ja. Po­vod su bi­la ak­tu­al­na gra­di­li­šta ka­ko u sa­mom gra­du, ta­ko i u in­du­strij­skoj zo­ni, na­ro­či­ti re­kon­struk­ci­ja de­o­ni­ce pu­ta M22/1 od In­đi­je do Glad­no­ša za šta je sred­stva obez­be­di­la Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, od­no­sno nad­le­žno mi­ni­star­stvo. De­o­ni­ca ko­ja se re­kon­stru­i­še i pro­ši­ru­je za dva me­tra du­ga je 12 ki­lo­ma­ta­ra a ukup­na vred­nost ra­do­va uklju­ču­ju­ći i PDV je oko 400 mi­li­o­na di­na­ra.

– Pre tri go­di­ne sam na­ja­vio re­kon­struk­ci­ju ovog pu­ta, ta­da i na­red­nih go­di­na je po­sto­ja­la že­lja ali nov­ca ni­je bi­lo. Sa­da su sred­stva obez­be­đe­na i usko­ro će­mo ima­ti je­dan sa­vre­men put ko­ji će bi­ti za­vr­šen do kra­ja go­di­ne, re­kao je mi­ni­star Mr­ko­njić i na­ja­vio da će se do­go­di­ne ra­di­ti ceo ovaj put od Ba­taj­ni­ce do No­vog Sa­da.

Pre­ci­zni­ji je bio Du­ško Dra­žić, pred­sed­nik Kom­pa­ni­je ”Voj­put” iz Su­bo­ti­ce ko­ja iz­vo­di ra­do­ve.

Pri kraju radovi u Jerkovićevoj ulici

– Sa ra­do­vi­ma smo kre­nu­li 25. av­gu­sta, pla­ni­ra­mo da naj­ve­ći deo po­sla za­vr­ši­mo do 15. no­vem­bra i gra­đa­ni­ma omo­gu­ći­mo ko­ri­šće­nje sa­o­bra­ćaj­ni­ce dok će za­vr­šni ra­do­vi bi­ti iz­ve­de­ni na pro­le­će i tra­ja­će pet­na­e­stak da­na ko­li­ko će put bi­ti za­tvo­ren. Za­hva­lio bih se gra­đa­ni­ma ko­ji ov­de ži­ve jer su na­ši rad­ni­ci na­i­šli na do­bar pri­jem i ti­me im je lak­še da ra­de pod ova­ko te­škim uslo­vi­ma.”

– Ovaj put je go­di­na­ma bio pro­blem Sre­ma, ju­žnog de­la Voj­vo­di­ne i se­ve­ra Sr­bi­je. Reč je o va­žnom me­đu­na­rod­nom pu­tu M22. Objek­tiv­no je da se u ve­re­me­nu svet­ske eko­nom­ske kri­ze od­re­di šta mo­že a šta ne mo­že da se ura­di. Na sre­ću ovaj put je do­šao na red da se ra­di za­hva­lju­ju­ći Mi­ni­star­stvu in­fra­struk­tu­re, od su­štin­ske je va­žno­sti za op­šti­nu In­đi­ja, Srem­ske Kar­lov­ce, Ru­mu i No­vi Sad, po­što ce­lo­kup­na tr­go­vin­ska raz­me­na iz­me­đu Voj­vo­di­ne i Hr­vat­ske, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne se od­vi­ja ovim pu­tem ko­ji je bio je­dan od naj­pro­met­ni­jih u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji. On je bio kič­ma op­šti­ne In­đi­ja i ovog de­la Sre­ma ko­ji su usme­re­ni ka No­vom Sa­du, re­kao je Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja.

– Ko­li­ko je va­žno ula­ga­nje u in­fra­struk­tu­ru to naj­bo­lje zna­ju ov­de u In­đi­ji i mak­si­mal­no ko­ri­ste ono što se zo­ve in­fra­struk­tu­ra. To je osnov za pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja i otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta, po­go­to­vo ako se grad kao In­đi­ja na­la­zi u bli­zi­ni dva ko­ri­do­ra, jed­nog že­le­znič­kog i put­nog – ko­ri­do­ra 10, i dru­gog, ko­ri­do­ra 7 – re­ka Du­nav. Sam auto put ne re­ša­va ni­šta ali stva­ra uslo­ve da do­đu part­ne­ri da ov­de gra­de i za­po­šlja­va­ju lju­de, re­kao je Mi­lu­tin Mr­ko­njić, mi­ni­star za in­fra­struk­tu­ru i ener­ge­ti­ku pri­li­kom pro­šlo­ne­delj­ne po­se­te op­šti­ne In­đi­ja. Mi­ni­star je na­ja­vio da će za de­se­tak da­na bi­ti otvo­ren se­ver­ni deo ko­ri­do­ra 10, od Be­ške do Hor­go­ša.

Z.G.Ste­fa­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: