• ponedeljak, 22. jul 2024.
Pri­jem za fud­ba­le­re Je­din­stva
Sport
0 Komentara

Pri­jem za fud­ba­le­re Je­din­stva

2. avgust 2011. godine

Fudbaleri Jedinstva kod predsednika opštine Gorana Jovića

Stara Pazova – Po­vo­dom osva­ja­nja ti­tu­le u Srem­skoj li­gi, po­čet­kom pro­šle ne­de­lje pred­sed­nik Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić pri­re­dio je pri­jem za fud­ba­le­re i čla­no­ve upra­ve FK Je­din­stvo iz Sta­re Pa­zo­ve. Po­hva­liv­ši igra­če i upra­vu tog Klu­ba, pred­sed­nik Jo­vić je pod­se­tio i na uspe­he u ovoj se­zo­ni dru­gih fud­bal­skih klu­bo­va s te­ri­to­ri­je op­šti­ne.

FK Je­din­stvu če­sti­ta­la je i Lji­bu­ška La­ka­toš, ru­ko­vo­di­lac op­štin­skog ode­lje­nja za sport i omla­di­nu, a u ime klu­ba, na če­stit­ka­ma za­hva­lio se Slo­bo­dan Jo­va­no­vić, pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra Je­din­stva. On se za­hva­lio pred­sed­ni­ku Jo­vi­ću i na nje­go­vom ra­du u pri­vre­me­nog or­ga­nu ko­ji je jed­no vre­me ru­ko­vo­dio ovim klu­bom. Vik­tor Ma­ho za­hva­lio se u ime fud­ba­le­ra, dok su o uspe­hu Je­din­stva go­vo­ri­li Mi­hal Ba­laž i Dra­gan Bur­sać.

No­vi tre­ner Zo­ran Ran­kov je is­ta­kao da će za tak­mi­če­nje u vi­šem ran­gu tre­ba­ti mno­go vi­še za­la­ga­nja i od­ri­ca­nja svih u Klu­bu. Pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić uru­čio je Slo­bo­da­nu Jo­va­no­vi­ću va­u­čer u iz­no­su od 100.000 di­na­ra.

G.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: