• ponedeljak, 24. jun 2024.
Na bi­ni vi­še od 500 uče­sni­ka
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Na bi­ni vi­še od 500 uče­sni­ka

24. avgust 2011. godine

Konferecija za novinare

Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val fol­klo­ra “Srem folk fest”, osmi po re­du, odr­ža­će se od 9. do 12.av­gu­sta, na Žit­nom tr­gu, a na nje­mu će se pred­sta­vi­ti 14 an­sam­ba­la iz osam ze­ma­lja uklju­ču­ju­ći i Sr­bi­ju, sa ukup­no vi­še od 500 uče­sni­ka.  An­sam­bli do­la­ze iz Slo­vač­ke, Por­tu­ga­li­je, Slo­ve­ni­je,  Bu­gar­ske, Ita­li­je, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Mek­si­ka, a iz na­še ze­mlje uče­stvu­ju kul­tur­no umet­nič­ka dru­štva iz Šap­ca, No­ve Pa­zo­ve, Zre­nja­ni­na i Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Or­ga­ni­za­tor po­zna­te i ce­nje­ne ma­ni­fe­sta­ci­je je Cen­tar za kul­tu­ru “Sir­mi­ju­mart”.

Uz na­pred po­me­nu­te, na “Srem folk fe­stu” će se pred­sta­vi­ti mi­tro­vač­ki Fol­klor­ni an­sambl “Bran­ko Ra­di­če­vić”, Ma­đar­sko kul­tur­no umet­nič­ko dru­štvo  “Srem”, Ukra­jin­sko dru­štvo “Ko­lo­mej­ka” i Fol­klor­ni an­sambl Hr­vat­skog kul­tur­nog cen­tra “Sri­jem – Hr­vat­ski dom”. Svi uče­sni­ci će pre sve­ča­nog otva­ra­nja i pre kon­ce­ra­ta, to­kom  fe­sti­val­skih ve­če­ri, de­fi­lo­va­ti uli­ca­ma cen­tra gra­da i ta­ko do­pri­no­si­ti ne­go­va­nju,  ši­re­nju kul­tu­re i et­no-tra­di­ci­ja pod­ruč­ja iz ko­jih do­la­ze.

Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re odr­ža­noj po­vo­dom 8. “Srem folk fe­sta” re­če­no je, uz osta­lo, da je me­đu­na­rod­ni fe­sti­val fol­klo­ra naj­ve­ća ma­ni­fe­sta­ci­je ove vr­ste u Sr­bi­ji i da po­sto­ji mo­guć­nost da broj ze­ma­lja uče­sni­ca bu­de i ve­ći. Na­i­me, oče­ku­je se po­tvr­da uče­šća iz Cr­ne Go­ra. Pred­sed­nik pro­gram­skog sa­ve­ta fe­sti­va­la Sr­đan Ko­zli­na sma­tra da je “Srem folk fest” naj­ve­ća fol­klor­na ma­ni­fe­sta­ci­ja u re­gi­o­nu, da na pra­vi na­čin do­pri­no­si pro­mo­ci­ji grad i iz­ra­zio na­du da će ta­ko bi­ti i ubu­du­će. Di­rek­tor “Sir­mi­ju­mar­ta” Dra­gan Jo­va­no­vić is­ti­če da je vla­da­la ve­o­ma ve­li­ka za­in­te­re­so­va­nost za uče­šće na “Srem folk fe­stu”, ali da su teh­nič­ka ogra­ni­če­nja raz­log što sve pri­ja­ve ni­su mo­gle bi­ti pri­hva­će­ne. U teh­nič­kom smi­slu pri­pre­me za fe­sti­va su pri­ve­de­ne kra­ju. Dra­gan Đor­đe­vić, umet­nič­ki di­rek­tor in­ter­na­ci­o­nal­nog fe­sti­val fol­klo­ra, oce­nju­je ku­ri­o­zi­te­tom uče­šće an­sam­bla sa dru­gog kon­ti­nen­ta – iz Mek­si­ka. Uče­sni­ci će, ina­če, ima­ti kon­cer­te i u Ši­du i u Ru­mi. Od  2010. go­di­ne “Srem folk fest” je član Me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je fe­sti­va­la fol­klo­ra što zna­či da is­pu­nja­va pri­pi­sa­ne stan­dar­de u sva­kom po­gle­du. Po­da­ci go­vo­re da to­kom če­ti­ri da­na tra­ja­nja fe­sti­va­la ov­de bu­de iz­me­đu 10.000 i 12.000 po­se­ti­la­ca.

Da će Srem­ska Mi­tro­vi­ca  uvek po­dr­ža­va­ti ova­kva kul­tur­na do­ga­đa­nja, jer je nji­hov zna­čaj ne sa­mo kul­tur­ni već i eko­nom­ski i tu­ri­stič­ki, po­ru­čio je  Bo­ško Ume­tić, po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka, a član sa­ve­ta fe­sti­va­la Da­mir Pi­sme­stro­vić, na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, na­ja­vio je i ne­ke pro­prat­ne sa­dr­ža­je fe­sti­va­la. Me­đu nji­ma je iz­lo­žba ra­do­va ne­ko­li­ko udru­že­nja že­na.

Fe­sti­val­ski kon­cer­ti će po­če­ti u 20,30 sa­ti, pred­ho­di­će im de­flei uče­sni­ka grad­skim uli­ca­ma od 19, 30 sa­ti. U slu­ča­ju lo­šeg vre­me­na “Srem Folk fest će se ume­sto na Žit­nom tr­gu odr­ža­ti u PSC “Pin­ki”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: