• nedelja, 14. jul 2024.
Uče­ni­ci za po­nos
Reportaža
0 Komentara

Uče­ni­ci za po­nos

12. jul 2011. godine

Direktor "Sremskih novina" Dragan Đorđević uručuje nagradu Milošu Miliću

Od­lu­kom ko­mi­si­je, ko­ju su či­ni­li pred­stav­ni­ci ško­la i na­še me­dij­ske ku­će, za naj­bo­ljeg đa­ka Sre­ma pro­gla­šen je Mi­loš Mi­ćić, uče­nik šid­ske gim­na­zi­je “Sa­va Šu­ma­no­vić”. Dru­go me­sto pri­pa­lo je Igo­ru Asa­no­vi­ću, uče­ni­ku Me­di­cin­ske ško­le “Dra­gi­nja Nik­šić”, dok je tre­će me­sto za­u­ze­la Ni­na Fat, uče­ni­ca Mi­tro­vač­ke Gim­na­zi­je.

“Srem­ske no­vi­ne” na­gra­di­le su ove mla­de, ta­len­to­va­ne lju­de na pri­god­noj sve­ča­no­sti ko­ja je odr­ža­na 28. ju­na u klu­bu “Oko” u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

– Ovo je sed­ma go­di­na da na­ša me­dij­ska ku­ća, naj­sta­ri­ji re­gi­o­nal­ni ne­delj­nik, or­ga­ni­zu­je ova­kvu, sa­da već tra­di­ci­on­lnu, ak­ci­ju. Čast nam je da smo u dru­štvu ovih mla­dih, kva­li­tet­nih lju­di – iz­ja­vio je Dra­gan Đor­đe­vić, di­rek­tor “Srem­skih no­vi­na”.

Miloš Mićić

Đor­đe­vić je uru­čio Mi­lo­šu Mi­ći­ću va­u­čer za le­to­va­nje u Bu­dvi. Dru­go­pla­si­ra­ni Igor Asa­no­vić na­gra­đen je bi­ci­klom, a tre­će­pla­si­ra­na Ni­na Fat na po­klon je do­bi­la fo­to­a­pa­rat.

Ši­đa­nin Mi­loš Mi­ćić uče­stvo­vao je na broj­nim tak­mi­če­nja, ka­ko op­štin­skim, ta­ko i re­gi­o­nal­nim i re­pu­blič­kim, a za svoj naj­ve­ći uspeh sma­tra pla­sman na Srp­sku fi­zič­ku olim­pi­ja­du. Ne­ko­li­ko pu­ta bio je u Pet­ni­ci i na se­mi­na­ri­ma ge­o­lo­gi­je, kao i na broj­nim se­mi­na­ri­ma ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke. Pla­ni­ra da za­vr­ši Elek­tro­teh­ni­ku. Po­red lju­ba­vi pre­ma pri­rod­nim na­u­ka­ma Mi­loš ga­ji i lju­bav pre­ma ko­šar­ci. Naj­ve­ća po­dr­ška su mu ro­di­te­lji, a ono što ga vo­di ka uspe­hu je že­lja za no­vim sa­zna­nji­ma.

– Za me­ne ti­tu­la naj­bo­ljeg đa­ka Sre­ma zna­či mno­go. To je ve­li­ko pri­zna­nje, ali i pod­strek da i u bu­duć­no­sti dam sve od se­be. Mi­slim da zna­nje i od­nos pre­ma zna­nju od­re­đu­ju sva­kog čo­ve­ka. Ni­je ma­la stvar bi­ti naj­bo­lji uče­nik Sre­ma i po­no­san sam zbog to­ga, a po­no­sni su na me­ne i mo­ji ro­di­te­lji i dru­ga­ri – re­kao je Mi­loš Mi­ćić, na­po­mi­nju­ći da zna­nje tre­ba da do­bi­je ve­ću ulo­gu u na­šem dru­štvu, a da mla­di tre­ba da na­u­če da ga vred­nu­ju i ce­ne.

Igor Asanović

Po nje­go­vim re­či­ma, ono u šta da­nas tre­ba ula­ga­ti je sva­ka­ko zna­nje. On je po­ru­čio svo­jim vr­šnja­ci­ma da se trud uvek is­pla­ti i da za­to bu­du is­traj­ni u na­sto­ja­nji­ma da do­seg­nu za­cr­ta­ni cilj.

Po re­či­ma De­ja­na Pri­bi­če­vi­ća, di­rek­to­ra Gim­na­zi­je “Sa­va Šu­ma­no­vić”, uspeh Mi­lo­ša Mi­ći­ća je ne­ka vr­sta pri­zna­nja i sa­moj ško­li jer se šid­ska gim­na­zi­ja na­la­zi u go­di­ni ju­bi­le­ja.

– Na­ro­či­to smo po­no­sni na to što ove go­di­ne ima­mo dva đa­ka ge­ne­ra­ci­je, a to su Mi­loš Mi­ćić i Da­vid Da­bić. Obo­ji­ca su iz­u­zet­ni uče­ni­ci – is­ta­kao je di­rek­tor Pri­bi­če­vić.

Dru­go­pla­si­ra­ni Igor Asa­no­vić iz Ru­me na­ro­či­to se in­te­re­su­je za he­mi­ju. Naj­ve­ći uspeh mu je pr­vo me­sto na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju iz he­mi­je. Vo­leo bi da se ba­vi is­tra­ži­vač­kim ra­dom. Uspe­šno je po­lo­žio pri­jem­ni na He­mij­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, na sme­ru Bi­o­he­mi­ja. Pr­vi je na rang li­sti.

– Pre sve­ga ra­dim ono što vo­lim i što me zni­ma, a to je ja­ko bit­no. Lju­di tre­ba da ra­de ono što vo­le jer sa­mo ta­ko mo­gu po­sti­ći do­bre re­zul­ta­te i bi­ti uspe­šni. Do­bar je ose­ćaj ka­da sa­vla­da­te i na­u­či­te ne­što no­vo. Ve­li­ka po­dr­ška su mi dru­go­vi iz ode­lje­nja i Pet­ni­ce – re­kao je Igor Asa­no­vić, na­po­mi­nju­ći da je ve­o­ma bi­tan kon­ti­nu­i­ra­ni rad i da je sa­mo zna­nje ko­je se po­ste­pe­no ta­lo­ži traj­no.

Nina Fat

In­te­re­so­va­nja Ni­ne Fat su pri­rod­ne na­u­ke i so­lo pe­va­nje. Naj­ve­ći us­pe­si su joj po­hva­le na re­pu­blič­kim tak­mi­če­nji­ma iz ma­te­ma­ti­ke, kao i ekip­no tre­će me­sto na Ar­hi­me­des tur­ni­ru. Pla­ni­ra da za­vr­ši Teh­nič­ki fa­kul­tet u No­vom Sa­du, a po­sle i da se do­ško­lu­je u ino­stran­stvu.

– Naj­ve­ća po­dr­ška, ali i uzor, mi je sta­ri­ji brat ko­ji za­vr­ša­va Elek­tro­teh­ni­ku. Že­lja mi je da ura­dim ne­što ino­va­tiv­no, da do­pri­ne­sem raz­vo­ju teh­ni­ke, ali ne one ko­ja će uni­šta­va­ti ži­vot­nu sre­di­nu, već one ko­ja će po­ma­ga­ti da se ona za­šti­ti i sa­ču­va – ob­ja­šnja­va Ni­na Fat, do­da­ju­ći da že­li da po­mog­ne raz­voj na­šeg dru­štva ka­ko bi ono po­sta­lo bo­lje za bu­du­će ge­ne­ra­ci­je.

– Mi smo ve­o­ma za­do­volj­ni Ni­ni­nim pla­sma­nom i že­li­mo joj sve naj­bo­lje, pre sve­ga upis že­lje­nog fa­kul­te­ta – re­kla je Mir­ja­na Đor­đe­vić, di­rek­tor­ka Mi­tro­vač­ke Gim­na­zi­je, po­ru­ču­ju­ćui mla­di­ma da je zna­nje ipak moć i da se vre­di po­tru­di­ti jer to je vred­nost ko­ja je ne­pro­la­zna, a ono što mo­gu po­ne­ti iz gim­na­zi­je je upra­vo zna­nje.

Ve­ru­je­mo da će Mi­loš, Igor i Ni­na i u bu­duć­no­sti bi­ti uspe­šni i da će ostva­ri­ti svo­je pla­no­ve i sno­ve.

I. Zo­ra­no­vić

M. Mi­le­u­snić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: