• utorak, 3. oktobar 2023.
Tra­fo vre­dan če­ti­ri mi­li­o­na evra
Ekonomija
0 Komentara

Tra­fo vre­dan če­ti­ri mi­li­o­na evra

12. jul 2011. godine

Uroš Ćuruvija

Inđija – Pre­ko 80 od­sto po­vr­ši­ne se­ve­ro­i­stoč­ne rad­ne zo­ne u In­đi­ji ko­ja se pro­sti­re na pre­ko hi­lja­du hek­ta­ra, ko­mu­nal­no je opre­mlje­no, pre­o­sta­li deo po­slo­va bi­će za­vr­šen do kra­ja ove go­di­ne, ka­že Uroš Ću­ru­vi­ja, di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja.

– U to­ku su ra­do­vi na iz­grad­nji još jed­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce u du­ži­ni od 2,7 ki­lo­me­ta­ra ko­ja će op­slu­ži­va­ti re­gi­o­nal­nu de­po­ni­ju i kom­pleks bel­gij­ske kom­pa­ni­je ”Ener­go ze­le­na” ko­ja se ba­vi pre­ra­dom ot­pa­da. Ti­me će bi­ti za­vr­še­na iz­grad­nja sa­bir­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni. Vo­do­vod­na mre­ža je za­vr­še­na u ce­lo­sti, osta­le su još de­o­ni­ce na ko­ji­ma će do je­se­ni bi­ti ura­đe­ni ko­lek­to­ri za ka­na­li­za­ci­ju i de­lo­vi ga­sne mre­že, ka­že di­rek­tor Ću­ru­vi­ja.

U ovom tre­nut­ku po­sto­je­ći tra­fo mo­že da snab­de­va sve no­vo­i­zgra­đe­ne fa­bri­ke, one ko­je su u iz­grad­nji i ko­je će bi­ti pu­šte­ne u rad ove i na­red­ne go­di­ne. Ali, ka­da stig­nu no­ve in­ve­sti­ci­je, bi­će po­treb­ni i do­dat­ni iz­vo­ri ener­gi­je. O to­me se raz­mi­šlja­lo na vre­me. Ove ne­de­lje kre­nu­li su pri­prem­ni ra­do­vi na iz­grad­nji no­vog tra­foa.

Radovi u industrijskoj zoni

– Ra­di se o tra­fou sna­ge 110 me­ga­va­ta na ko­ji će, ka­da bu­de za­vr­šen, bi­ti pre­ba­če­ni kom­plet­ni ka­pa­ci­te­ti se­ve­ro­i­stoč­ne rad­ne zo­ne. Vred­nost ove in­ve­sti­ci­je bez da­le­ko­vo­da je če­ti­ri mi­li­o­na evra. Tra­fo će bi­ti pu­šten u rad po­čet­kom 2012. go­di­ne. Do ta­da će Elek­tro mre­ža Sr­bi­je u sa­rad­nji sa Elek­tro­voj­vo­di­nom iz­gra­di­ti da­le­ko­vod u du­ži­ni od če­ti­ri ki­lo­me­tra što je do­dat­nih dva mi­li­o­na evra. Na­poj­ni da­le­ko­vod će bi­ti za­vr­šen do kra­ja ove go­di­ne – ka­že Uroš Ću­ru­vi­ja.

Se­ve­ro­i­stoč­na rad­na zo­na se pro­sti­re duž auto pu­ta što je in­ve­sti­to­ri­ma ve­o­ma va­žno. Ura­đe­ne su če­ti­ri tra­ke iz prav­ca In­đi­je pre­ma No­vim Kar­lov­ci­ma u pla­nu je da se ura­di pe­tlja kog Be­ške. U se­ve­ro­i­stoč­nu rad­nu zo­nu do kra­ja go­di­ne bi­će ulo­že­no još 120 mi­li­o­na di­na­ra, osim tra­foa. Već od na­red­ne go­di­ne op­šti­na In­đi­ja ima­će sa­mo pri­ho­dov­nu stra­nu od na­pla­te na­kna­de za ure­đe­nje ko­mu­nal­no opre­mlje­nog gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, ka­žu u Di­rek­ci­ji za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja.

Z.G.S.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: