• ponedeljak, 22. jul 2024.
Plan re­gu­la­ci­je za “Grund­fos”
Hronika | Inđija
0 Komentara

Plan re­gu­la­ci­je za “Grund­fos”

20. jul 2011. godine

Sednica Veća

Inđija – Po­čet­kom pro­šle ne­de­lje odr­ža­na je sed­ni­ca Op­štin­skog ve­ća, pred­se­da­vao Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne, a pr­vog da­na ove ne­de­lje Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne, pred­se­da­vao Alek­san­dar Ko­va­če­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne. Ima­le su go­to­vo isto­ve­tan dnev­ni red, Ve­će u smi­slu utvr­đi­va­nja pred­lo­ga od­lu­ka a Skup­šti­na u do­no­še­nju tih istih od­lu­ka.

U okvi­ru stva­ra­nja uslo­va za po­če­tak iz­grad­nje fa­bri­ke pum­pi dan­ske kom­pa­ni­je ”Grund­fos”, do­ne­ta je od­lu­ka o pri­stu­pa­nju iz­ra­di Pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je za deo se­ve­ro­i­stoč­ne rad­ne zo­ne gde je pla­ni­ra­na iz­grad­nja. Oče­ki­va­nja su da će plan bi­ti za­vr­šen do kra­ja no­vem­bra ove go­di­ne. Za­tim sle­di is­ho­do­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le i po­če­tak ra­do­va.

Na is­toj sed­ni­ci usvo­jen je za­vr­šni ra­čun bu­dže­ta op­šti­ne za 2010. go­di­nu za ko­ji je ka­rak­te­ri­stič­no da se od vi­ših ni­voa vla­sti u op­štin­sku ka­su sli­lo tek 50 po­sto pla­ni­ra­nih tran­sfer­nih sred­sta­va.

– Otu­da je bu­džet la­ne u oset­no ma­njoj ci­fri re­a­li­zo­van u od­no­su na plan. Ali za­to je uve­de­na stro­ga kon­tro­la tro­še­nja pa­ra pa ima­mo si­tu­a­ci­ju da je u 2010. go­di­ni ostva­ren od­re­đen su­fi­cit, ka­že Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne i do­da­je.

– Usko­ro će­mo ima­tiu pre­ci­zne po­dat­ke o pri­li­vu nov­ca u pr­vih šest me­se­ci ove go­di­ne ma­da već sa­da zna­mo da tu ne ide ona­ko ka­ko smo pla­ni­ra­li. Oče­ku­je­va­li smo da će se ne­ke stva­ri u ovoj ze­mlji mno­go br­že do­go­di­ti, me­đu­tim, one su se de­si­le re­la­tiv­no ka­sno, sa pro­du­že­nim ro­kom pri­me­ne, to je 1. ok­to­bar. Tu, pre sve­ga, mi­slim na do­no­še­nje Za­ko­na o iz­me­ni Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ko­ji pred­vi­đa da do­bi­je­mo du­plo vi­še nov­ca ne­go što smo ima­li do 1. ok­to­bra, sa tim nov­cem će­mo mo­ći, uslov­no re­če­no, sa­mo da ”is­pe­gla­mo” ne­ke sta­re oba­ve­ze, re­kao je Fi­li­po­vić.

Od­bor­ni­ci su do­ne­li Lo­kal­ni ak­ci­o­ni plan za pri­stu­pač­nost od 2011. do 2015. go­di­ne ko­ji je deo pro­jek­ta ”Mre­ža gra­do­va i op­šti­na za sve” a po kon­cep­tu ”Di­zajn za sve”. In­đi­ja je jed­na od de­set op­šti­na u Voj­vo­di­ni ko­ja će ra­di­ti na re­a­li­za­ci­ji ovog pro­jek­ta, sa­ra­đi­va­ti sa dru­gim op­šti­na­ma a sve u ci­lju una­pre­đe­nja kva­li­te­ta ži­vo­ta lju­di u gra­do­vi­ma i op­šti­na­ma Voj­vo­di­ne.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: