• sreda, 27. septembar 2023.
Bo­lji pu­te­vi, si­gur­ni­ji sa­o­bra­ćaj
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Bo­lji pu­te­vi, si­gur­ni­ji sa­o­bra­ćaj

5. jul 2011. godine

Asfaltiranje

Sremska Mitrovica – U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci se pri­vo­di kra­ju pro­je­kat una­pre­đe­nja vi­tal­nih grad­skih i se­o­skih put­nih pra­va­ca ko­jeg je pro­šle go­di­ne odo­brio i sa 300 mi­li­o­na di­na­ra fi­nan­sij­ski po­dr­žao Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne. Pro­je­kat se re­a­li­zu­je po pla­nu, a pro­šle ne­de­lje as­fal­ti­ra­na je mi­tro­vač­ka Uli­ca ra­di­nač­ki put. Po­sao ob­u­hva­ta re­kon­struk­ci­ju i pro­ši­re­nje ko­lo­vo­za za šta je obez­be­đe­no 6,8 mi­li­o­na di­na­ra.

Di­rek­tor JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da Bo­jan Ga­vrić pod­se­tio je da su ra­do­vi u ovoj grad­skoj uli­ci na­ja­vlje­ni  pri­li­kom ure­đe­nja pu­ta u Ti­ca­no­voj uli­ci u Me­snoj za­jed­ni­ci “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja” ko­joj pri­pa­da i Ra­di­nač­ki put.

– Za­vr­šet­kom po­sla ova uli­ca će ima­ti sa­svim dru­ga­či­ji iz­gled i funk­ci­o­nal­nost za sa­o­bra­ćaj. Na­da­mo se da će gra­đa­ni  me­sne za­jed­ni­ce i gra­da u ce­li­ni bi­ti za­do­volj­ni, ure­đe­njem još jed­ne od vi­tal­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca – oce­nio je Bo­jan Ga­vrić, na­ja­vlju­ju­ći sko­ri za­vr­še­tak as­fal­ti­ra­nja ko­lo­vo­za u Zmaj Jo­vi­noj uli­ci, na tra­si od Pa­la­te prav­de do Ma­sa­ri­ko­ve uli­ce kao i na­sta­vak za­po­če­tih ra­do­va u la­ća­rač­koj uli­ci Tri­ve Vi­ta­so­vi­ća i mi­tro­vač­koj uli­ci Fi­li­pa Vi­šnji­ća.

Obilazak radova na radinačkom putu

Da re­kon­struk­ci­ja sa­o­bra­ćaj­ni­ce te­če po pla­nu uve­rio se i Alek­san­dar Pro­da­no­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da, ko­ji je za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma Gra­da, Di­rek­ci­je i me­sne za­jed­ni­ce ob­i­šao gra­di­li­šte.

– Po­sle re­kon­struk­ci­je Ti­ca­no­va uli­ca je do­bi­la sa­svim nov iz­gled, ta­ko će bi­ti i ka­da se ko­lo­voz Uli­ce Ra­di­nač­ki put za­vr­ši, jer će bi­ti ši­rok 6,5 me­ta­ra i pre­svu­čen no­vim slo­jem as­fal­ta. Ovim ula­ga­nji­ma da­je­mo do­pri­nos po­bolj­ša­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta lju­di. Re­kon­struk­ci­je dru­gih sa­o­bra­ćaj­ni­ca, ta­ko­đe, te­če pla­ni­ra­nim tem­pom, a u na­red­nom pe­ri­o­du po­sao će bi­ti na­sta­vljen na sa­o­bra­ćaj­ni­ci od La­ćar­ka pre­ma Čal­mi – re­kao je Alek­san­dar Pro­da­no­vić.

Za gra­đa­ne me­sne za­jed­ni­ce ovo je ve­o­ma va­žan put , a nje­go­vim ure­đe­njem bi­će im olak­šan sa­o­bra­ćaj, sma­tra Bra­ni­slav Čo­lić, pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja”. Na ovom se ne­će sta­ti, jer sa­vet me­sne za­jed­ni­ce pla­ni­ra da re­a­li­zu­je ne­ke mi­ni pro­jek­te na­me­nje­ne mla­di­ma.

S.Đ.-S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: