• petak, 12. jul 2024.
Usko­ro pred­sto­ji ga­si­fi­ka­ci­ja op­šti­ne
Hronika | Šid
0 Komentara

Usko­ro pred­sto­ji ga­si­fi­ka­ci­ja op­šti­ne

14. jun 2011. godine

Šid – U sko­ri­je vre­me mo­gla bi da ot­poč­ne ga­si­fi­ka­ci­ja šid­ske op­šti­ne – re­če­no je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­kon pro­šlo­ne­delj­ne sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća. Na­i­me, čla­no­vi Ve­ća su na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci usvo­ji­li pred­log od­lu­ke o od­re­đi­va­nju stra­te­škog part­ne­ra za ga­si­fi­ka­ci­ju šid­ske op­šti­ne.

Srđan Malešević, zamenik predsednice Opštine

Ka­ko je is­ta­kao Sr­đan Ma­le­še­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ce Op­šti­ne, po­red „Sr­bi­ja­ga­sa“, stra­te­ški part­ner na iz­grad­nji di­stri­bu­tiv­no-ga­so­vod­ne mre­že ši­ro­ke po­tro­šnje i kuć­nih pri­klju­ča­ka, bi­će kon­zor­ci­jum „GAP“ iz Fi­ren­ce.

– In­ve­sti­ci­ja bi, pre­ma pro­ce­na­ma, iz­no­si­la od 15 do 20 mi­li­o­na evra. In­ve­sti­tor ovog va­žnog pro­jek­ta za op­šti­nu je ita­li­jan­ski kon­zor­ci­jum „GAP“ iz Fi­ren­ce u aran­žma­nu sa „Sr­bi­ja­ga­som“. Op­šti­na ne­će fi­nan­sij­ski uče­stvo­va­ti u ovom pro­jek­tu, ne­go će kao po­moć na ras­po­la­ga­nje da­ti jav­na pred­u­ze­ća či­ji će po­sao bi­ti da obez­be­de sve po­treb­ne do­zvo­le. Ovim pred­lo­gom od­lu­ke, ko­ji će se na­ći pred od­bor­ni­ci­ma lo­kal­nog par­la­men­ta, pre­ci­zi­ra­no je i da se pred­sed­ni­ci Op­šti­ne Na­ta­ši Cvjet­ko­vić da­je ovla­šće­nje da sa „Sr­bi­ja­ga­som“ i stra­te­škim part­ne­rom za­klju­či ugo­vor o po­slov­no-teh­nič­koj sa­rad­nji – re­kao je za­me­nik pred­sed­ni­ce Sr­đan Ma­le­še­vić.

Po­red ovo­ga, čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća na sed­ni­ci su usvo­ji­li i pred­log od­lu­ke o za­vr­šnom ra­ču­nu bu­dže­ta op­šti­ne za ovu go­di­nu, te iz­ve­šta­je o po­slo­va­nju jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, me­snih za­jed­ni­ca, Op­štin­ske upra­ve i Op­štin­skog jav­nog pra­vo­bra­ni­la­štva u pro­šloj go­di­ni. Ta­ko­đe, Me­snoj za­jed­ni­ci Ilin­ci odo­bren je iz­nos od 300 hi­lja­da di­na­ra za iz­grad­nju tro­to­a­ra, ko­ji će bi­ti iz­gra­đen u okvi­ru jav­nih ra­do­va.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: