• subota, 30. septembar 2023.
Svetonikoljsko priznanje šidskim ekolozima
Hronika | Šid
0 Komentara

Svetonikoljsko priznanje šidskim ekolozima

1. jun 2011. godine

Osvećenje slavskog kolača

Šid – Pro­te­klog vi­ken­da Me­sna za­jed­ni­ca Šid or­ga­ni­zo­va­la je pro­sla­vu Da­na Me­sne za­jed­ni­ce i grad­ske sla­ve Sve­tog Ni­ko­la­ja let­njeg. Pro­sla­va je po­če­la u če­tvr­tak „Fe­sti­va­lom na­u­ke“, ko­ji je odr­žan u Gim­na­zi­ji „Sa­va Šu­ma­no­vić“, a na­sta­vlje­na je u pe­tak sve­ča­nom aka­de­mi­jom u sa­li Kul­tur­no – obra­zov­nog cen­tra. Pred­sta­vu za tu pri­li­ku pri­pre­mi­li su uče­ni­ci Osnov­ne ško­le „Bran­ko Ra­di­če­vić“, ko­ji su, ta­ko­đe, pro­sla­vlja­li Dan svo­je ško­le. U su­bo­tu su u Sport­skoj ha­li odr­ža­na ra­zna sport­ska tak­mi­če­nja: te­ni­ski, ru­ko­met­ni i ša­hov­ski tur­ni­ri, a na pla­tou is­pred KOC-a glum­ci su iz­ve­li lut­kar­sku pred­sta­vu.

Na sam dan grad­ske sla­ve, u ne­de­lju, 22.ma­ja, na sve­ča­noj sed­ni­ci Sa­ve­ta Me­sne za­jed­ni­ce do­de­lje­no je tra­di­ci­o­nal­no „Sve­to­ni­kolj­sko pri­zna­nje“, ko­je je ove go­di­ne pri­pra­lo Eko­lo­škom po­kre­tu Šid.

Ka­ko je is­ta­kao pred­sed­nik Sa­ve­ta Me­sne za­jed­ni­ce Zo­ran Ša­po­nja, eko­lo­zi su ovo pri­zna­nje do­bi­li za svoj do­sa­da­šnji do­pri­nos to­me da grad iz­gle­da lep­še i či­sti­je, ali i kao pod­strek za svoj bu­du­ći rad.

– Svi tre­ba­mo da za­šti­ti­mo oko­li­nu u ko­joj ži­vi­mo, da ima­mo svest o oču­va­nju zdra­ve sre­di­ne, a Eko­lo­ški po­kret Šid je do­sta ura­dio na tom po­lju – re­kao je pri­li­kom uru­či­va­nja pri­zna­nja pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ Zo­ran Ša­po­nja.

Pro­sla­va je na­sta­vlje­na li­tur­gi­jom u Hra­mu Sve­tog oca Ni­ko­la­ja, a za­tim je grad­skim uli­ca­ma pro­šla li­ti­ja. Pro­sla­va Da­na gra­da za­vr­še­na je u po­ne­de­ljak, kon­cer­tom „Sr­bi­ja u rit­mu Evro­pe“, ko­ji je odr­žan na pla­tou is­pred KOC-a. Uz mno­go­broj­nu de­cu iz šid­ske op­šti­ne, na­stu­pi­li su i KUD „Sve­ti Sa­va“, kao i po­zna­ti pe­va­či: Je­le­na To­ma­še­vić, Alek­sa Je­lić i Ana Štaj­do­har. U ovom ve­li­kom pro­jek­tu ze­mlja part­ner Ši­du je Tur­ska, ta­ko da je kon­cer­tu pri­su­stvo­vao i tur­ski am­ba­sa­dor. Or­ga­ni­za­to­ri kon­cer­ta su KOC i Op­šti­na Šid.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: