• ponedeljak, 24. jun 2024.
Sa na­u­kom do bo­ljih pri­no­sa
Poljoprivreda
0 Komentara

Sa na­u­kom do bo­ljih pri­no­sa

28. jun 2011. godine

Njiva pod sojom

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba «Srem­ska Mi­tro­vi­ca» or­ga­ni­zo­va­la je 15. ju­na, tra­di­ci­o­nal­ni Dan po­lja str­nih ži­ta i ogleda iz za­šti­te bi­lja na par­ce­la­ma u la­ća­rač­kom ata­ru uz pri­su­stvo broj­nih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča, pred­stav­ni­ka i di­rek­to­ra po­ljo­pri­vred­nih pred­u­ze­ća, se­men­skih ku­ća i pro­iz­vo­đa­ča za­štit­nih sred­sta­va. Dan po­lja je po­čeo oku­plja­njem uče­sni­ka u Lo­vač­kom do­mu u La­ćar­ku, a tom pri­li­kom La­le An­do­no­vić, di­rek­tor Po­ljo­pri­vred­ne struč­ne slu­žbe  «Srem­ska Mi­tro­vi­ca» pod­se­tio je da je sva­ka ova­kva ma­ni­fe­sta­ci­ja je­din­stve­na pri­li­ka da se na jed­nom me­stu na­đu svi re­le­vant­ni su­bjek­ti u agra­ru i raz­me­ne is­ku­stva.

Lale Andonović, direktor PSS Sremska Mitrovica

– Ovo je pri­li­ka da na ogled­nim par­ce­la­ma sa­gle­da­mo re­zul­ta­te se­tve se­me­na, onog šta se mo­že oče­ki­va­ti u pro­iz­vod­nji, da se na­pra­vi ve­za iz­me­đu po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča i na­uč­no –  is­tra­ži­vač­kih in­sti­tu­ci­ja ka­ko bi  raz­me­nom is­ku­sta­va i po­ve­zi­va­njem  ostva­ri­li bo­lju pro­iz­vod­nju – ka­zao je, uz osta­lo, La­le An­do­no­vić.

Na­čel­nik mi­tro­vač­ke Grad­ske upra­ve za po­ljo­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Go­ran Če­ke­ri­nac, uz po­hva­le ovoj po­ljo­pri­vred­noj struč­noj slu­žbi, do­dao je da na ova­kvim sku­po­vi­ma po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či mo­gu da vi­de efek­te hir­bi­ci­da ili se­me­na i lak­še se opre­de­le šta ko­ri­sti­ti.

Šećerna repa obećava dobar rod

Po­sle otva­ra­nja uče­sni­ci Da­na po­lja su ob­i­šli her­bi­cid­ni mi­kro­o­gled u so­ji, her­bi­cid­ni ogled u ku­ku­ru­zu, in­sek­ti­cid­ni ogled i her­bi­cid­ni mi­kro­o­gled u še­ćer­noj re­pi, ma­kro­o­gled str­nih ži­ta gde su neo­p­hod­na ob­ja­šnje­nja da­va­li struč­nja­ci ove slu­žbe.

Zo­ran Mar­ti­no­vić, sa­mo­stal­ni struč­ni sa­rad­nik za str­na ži­ta oce­nio je sreć­nom okol­no­šću što je pret­hod­nih da­na pa­la ve­li­ka ko­li­či­na ki­še, jer je to us­po­ri­lo sa­zre­va­nje ječ­ma i pše­ni­ce.

– Pa­da­vi­ne su do­ve­le da se sve sve­de u nor­mal­ne okvi­re. Ne oče­ku­je­mo ne­ke spek­ta­ku­lar­no ve­li­ke, već pro­seč­ne pri­no­se, jer je su­ša to­kom mar­ta i apri­la uti­ca­la  da se pše­ni­ce ne iz­bo­ko­ri i da su kla­so­vi sa ma­njim bro­jem zr­na  – re­kao je Mar­ti­no­vić.

Uče­sni­ci Da­na po­lja ima­li su pri­li­ku da de­gu­sti­ra­ju hleb na­pra­vljen od bra­šna sta­rih sor­ti pše­ni­ce.

S.Đ.-S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: