• ponedeljak, 4. decembar 2023.
Re­a­li­za­ci­ja lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Re­a­li­za­ci­ja lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va

28. jun 2011. godine

Konferencija za novinare u Filijali Sremska Mitrovica

Pro­gra­mi, kao i oče­ki­va­ni efek­ti ak­tiv­nih me­ra za­po­šlja­va­nja i pro­gra­ma Lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va. pred­sta­vlje­ni su pro­te­kle sed­mi­ce na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Na­ci­o­nal­noj slu­žbi za za­po­šlja­va­nje, Fi­li­ja­li Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Ka­ko je is­ta­kao di­rek­tor Fi­li­ja­le To­dor Ku­zman­če­vić, ve­li­ka ve­ći­na srem­skih op­šti­na i Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­ne­li su to­kom 2010. go­di­ne svo­je lo­kal­ne ak­ci­o­ne pla­no­ve, a če­ti­ri op­šti­ne su is­ko­ri­sti­le mo­guć­nost da udru­že sred­stva ko­ja su iz­dvo­ji­la iz bu­dže­ta i na taj na­čin re­še pro­blem  ve­ćeg bro­ja ne­za­po­sle­nih gra­đa­na.

– Če­ti­ri op­šti­ne u Sre­mu: Ru­ma, Sta­ra Pa­zo­va, Irig i In­đi­ja iz­dvo­ji­le su za pro­gra­me za­po­šlja­va­nja ukup­no oko 20 mi­li­o­na di­na­ra, a re­sor­no mi­ni­star­stvo uklju­či­lo se u su­fi­nan­si­ra­nje nji­ho­vih pro­gra­ma sa oko 18 mi­li­o­na di­na­ra. Na taj na­čin to­kom ove go­di­ne lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve za­po­sli­će ukup­no 267 ne­za­po­sle­nih li­ca. Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, ko­ji ni­je pod­neo zah­tev za su­fi­nan­si­ra­nje svog lo­kal­nog ak­ci­o­nog pla­na, svo­jim sred­stvi­ma fi­nan­si­ra­će rad­no an­ga­žo­va­nje de­set vi­so­ko­o­bra­zo­va­nih aka­de­ma­ca na struč­noj prak­si i ta­ko im omo­gu­ći­ti po­la­ga­nje struč­nih is­pi­ta – re­kao je di­rek­tor Ku­zman­če­vić.

Kroz pro­gra­me sa­mo­za­po­šlja­va­nja u rum­skoj op­šti­ni svoj po­sao ima­će pri­li­ke da po­kre­ne 68 ne­za­po­sle­nih gra­đa­na, u op­šti­ni In­đi­ja 12, a u op­šti­ni Irig 20 li­ca. Po­slo­dav­ci ko­ji će ko­ri­sti­ti sub­ven­ci­je za otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta za­po­sli­će u op­šti­ni Ru­ma 56 gra­đa­na, u op­šti­ni In­đi­ja 19, dok će na ovaj na­čin 23 Iri­ža­na re­ši­ti pro­blem svog za­po­sle­nja. Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va iz­dvo­ji­la je 1,5 mi­li­o­na di­na­ra za za­po­šlja­va­nje pri­prav­ni­ka, Ru­ma 3,3 mi­li­o­na, Irig 730 hi­lja­da di­na­ra, a op­šti­na In­đi­ja 1,2 mi­li­o­na di­na­ra. Uz udru­že­na sred­stva Mi­ni­star­stva, ko­ja iz­no­se 5,8 mi­li­o­na di­na­ra, za ovaj pro­gram ukup­no je opre­de­lje­no 12,5 mi­li­o­na di­na­ra, či­me će se za­po­sli­ti 69 pri­prav­ni­ka. Ovo je pr­vi put da se pet lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va na ovaj na­čin uklju­ču­je u re­ša­va­nje pro­ble­ma ne­za­po­sle­no­sti.

A o to­me ka­ko su se ove me­re i pro­gra­mi od­ra­zi­le na kre­ta­nje ne­za­po­sle­no­sti u Sre­mu, re­kla je šef Od­se­ka za po­sre­do­va­nje, Bi­lja­na Ja­ko­vlje­vić.

– Re­a­li­zu­ju­ći pro­gra­me ak­tiv­nih me­ra za­po­šlja­va­nja stal­ni ili pri­vre­me­ni po­sao u pr­vih pet me­se­ci ove go­di­ne na­šlo je 912 ne­za­po­sle­nih gra­đa­na Sre­ma. Po pro­gra­mu no­vog za­po­šlja­va­nja za­po­sli­će se 181 li­ce, kroz pro­gram sa­mo­za­po­šlja­va­nja njih 90, dok 209 ne­za­po­sle­nih oba­vlja pri­prav­nič­ki staž u sklo­pu pro­gra­ma „Pr­va šan­sa“ – re­kla je Bi­lja­na Ja­ko­vlje­vić, šef Od­se­ka za po­sre­do­va­nje.

S. Mi­haj­lo­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: