• petak, 22. septembar 2023.
Lak­ši kon­takt sa om­bud­sma­nom
Hronika | Šid
0 Komentara

Lak­ši kon­takt sa om­bud­sma­nom

28. jun 2011. godine

Predstavljanje projekta

Pro­te­kle sed­mi­ce u Na­rod­noj bi­bli­o­te­ci „Si­me­on Pi­šče­vić“ u Ši­du odr­ža­na je pro­mo­ci­ja pro­jek­ta „Elek­tron­ski pri­stup za­štit­ni­ku gra­đa­na“, ko­joj su pri­su­stvo­va­le: za­me­ni­ca za­štit­ni­ka gra­đa­na Ta­ma­ra Luk­šić Or­lan­dić, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Šid Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, pred­stav­ni­ca Bi­bli­o­te­kar­skog dru­štva Sr­bi­je Ve­sna Pe­tro­vić i di­rek­tor­ka Na­rod­ne bi­bli­o­te­ke „Si­me­on Pi­šče­vić“  Sla­vi­ca Var­ni­čić.

Šid je jed­na od de­set op­šti­na u Sr­bi­ji gde će se pro­je­kat re­pu­blič­kog om­bud­sma­na re­a­li­zo­va­ti u na­red­nih 16 me­se­ci, u sa­rad­nji sa Bi­bli­o­te­kar­skim dru­štvom Sr­bi­je, bi­bli­o­te­ka­ma i or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, a uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku Vla­de Kra­lje­vi­ne Nor­ve­ške. Gra­đa­ni­ma iza­bra­nih op­šti­na bi­će omo­gu­će­no da ostva­re lak­ši kon­takt sa za­štit­ni­kom gra­đa­na, elek­tron­skim pu­tem pre­ko skaj­pa i  da do­bi­ju po­moć pri sa­sta­vlja­nju pri­tu­žbi. Za­hva­lju­ju­ći tom pro­jek­tu, Ši­đa­ni ne­će vi­še mo­ra­ti da pu­tu­ju u Be­o­grad ka­ko bi se obra­ti­li ovoj in­sti­tu­ci­ji, već će to mo­ći da uči­ne u Bi­bli­o­te­ci, u svom gra­du sva­kog po­ne­delj­ka i sre­de u ter­mi­nu od 11 do 13 ča­so­va. U Bi­bli­o­te­ku je sti­gla sva po­treb­na teh­nič­ka opre­ma, a rad­ni­ci Bi­bli­o­te­ke su ob­u­če­ni za ovu ak­tiv­nost.

Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Šid Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, za­hva­li­la se za­štit­ni­ku gra­đa­na što su ova Op­šti­na i Na­rod­na bi­bli­o­te­ka „Si­me­on Pi­šče­vić“ iza­bra­ni da uče­stvu­ju u ovom pro­jek­tu.

– Ovaj pro­je­kat će po­mo­ći u ra­du lo­kal­noj administraciji, kao i  jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma na te­ri­to­ri­ji šid­ske op­šti­ne, ka­ko bi bi­li još efi­ka­sni­je i ot­klo­ni­li even­tu­al­ne ne­ja­sno­će  u ra­du, jer su ostva­re­nja pra­va gra­đa­na pri­o­ri­tet lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve – is­ta­kla je pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić.

Di­rek­tor­ka Bi­bli­o­te­ke Sla­vi­ca Var­ni­čić na­gla­si­la je da je ovo još je­dan vid pro­ši­re­nja de­lat­no­sti Bi­bli­o­te­ke i do­da­la:

– Upra­vo to i je­ste naš cilj, da Bi­bli­o­te­ka bu­de otvo­re­na za sve, te da po­red iz­da­va­nja knji­ga i dru­gih ak­tiv­no­sti ko­ji­ma se ba­vi­mo, mo­že­mo da na još ne­ki na­čin po­mog­ne­mo gra­đa­ni­ma.

Ten­den­ci­ja je da elek­tron­ski pri­stup za­štit­ni­ku gra­đa­na po is­te­ku fi­nan­si­ra­nja na­sta­vi sa da­ljim ra­dom u za­vi­sno­sti od sprem­no­sti or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da po­dr­že odr­ži­vost pro­jek­ta, ta­ko da će opre­ma za ko­mu­ni­ka­ci­ju po za­vr­šet­ku pro­jek­ta traj­no osta­ti na ras­po­la­ga­nju Bi­bli­o­te­ci i gra­đa­ni­ma.

S. Mi­haj­lo­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: