• petak, 22. septembar 2023.
Ko­rak bli­že iz­grad­nji ”Grund­fo­sa”
Ekonomija
1 Komentar

Ko­rak bli­že iz­grad­nji ”Grund­fo­sa”

22. jun 2011. godine

Potpisali ugovor: Nilsen, Ješić i Zelenović

Inđija – Ak­tiv­no­sti oko iz­grad­nje jed­ne od naj­ve­ćih stra­nih in­ve­sti­ci­ja u Sr­bi­ji od­vi­ja­ju se po pla­nu. U In­đi­ji je pro­šle sre­de pot­pi­san ugo­vor o iz­ra­di pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je za iz­grad­nju fa­bri­ke pum­pi naj­ve­će svet­ske kom­pa­ni­je za ovu vr­stu pro­iz­vod­nje, dan­skog ”Grund­fo­sa”. Ugo­vor su pot­pi­sa­li Džim Toft Nil­sen, di­rek­tor ”Grund­fo­sa”, Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja i Vla­di­mir Ze­le­no­vić, di­rek­tor Za­vo­da za ur­ba­ni­zam Voj­vo­di­ne. Ista usta­no­va je ura­di­la plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je za Teh­no­lo­ški park ko­ji je usvo­ji­la Skup­šti­na, po re­či­ma Ze­le­no­vi­ća plan za ”Grund­fos”, naj­ve­ćeg svet­skog pro­iz­vo­đa­ča pum­pi bi tre­bao da bu­de za­vr­šen do no­vem­bra što zna­či da će do kra­ja go­di­ne po­če­ti iz­grad­nja ove fa­bri­ke ka­ko je i pla­ni­ra­no. Op­šti­na In­đi­ja će na­sto­ja­ti da u što kra­ćem ro­ku iz­da gra­đe­vin­sku do­zvo­lu, obe­ćao je Je­šić.

Kom­pa­ni­ja ”Grund­fos” je naj­pre odr­ža­la sa­jam za­po­šlja­va­nja, iza­bra­la je­dan broj rad­ni­ka, ob­u­či­la ih i oni od apri­la me­se­ca ra­de u iz­najm­lje­nom pro­sto­ru u No­voj Pa­zo­vi do iz­grad­nje fa­bri­ke. Ova in­ve­sti­ci­ja će se ra­di­ti fa­zno, ukup­na vred­nost je 80 mi­li­o­na evra, u ko­nač­noj fa­zi iz­grad­nje za­po­šlja­va­će 680 rad­ni­ka. Ka­ko je na­ja­vio di­rek­tor Nil­sen, za­vr­še­tak iz­grad­nje i po­če­tak ra­da fa­bri­ke pla­ni­ran je za pr­vu po­lo­vi­nu 2013. go­di­ne. Da­kle, od pro­šle sre­de In­đi­ja je za ko­rak bli­že re­a­li­za­ci­ji još jed­nog ve­li­kog in­ve­sti­ci­o­nog pro­jek­ta.         

Z.G.S.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Ko­rak bli­že iz­grad­nji ”Grund­fo­sa””

  1. G.Miler kaže:

    Sve u svemu Grundfos je sa prvobitno 500.planiranih radnika pomerio plan na 680.Ocigledno ce doci do posla mnogi nasi masinci i to svih profila,jer proizvodnja masinskih pumpi zahteva ne samo poznavaoce rada na automatima vec i alatnicare,glodace,metalostrugare,masinbravare…itd.Nekorektno je servirati price kako se u Indjiji obezbedjuje posao samo za visoko obrazovane strucnjake,kada znamo da u Grundfosu sasvim sigurno nece trebati fakultet za radnike obezbedjenja,vozace,viljuskariste,cistacice,deo masinskih majstora,kuvarice…itd.Znaci i ako ce biti velik broj radnika potreban sa znanjem rada na CNC automatima,opet ce biti i velika potreba za radnicima sa SSS.Ipak niko netreba da gubi nadu posla ce definitivno biti.Obzirom da vec ove godine pocinje izgradnja eto nam posla i za nase gradjevince.Carobnog stapica nema ali ima profesionalizma koji definitivno unistava nezaposlenost u Indjiji u skladu mogucnosti ovog vremena.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: