• nedelja, 14. april 2024.
Asval­ti­ra­na Uli­ca Ste­va­na Srem­ca
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Asval­ti­ra­na Uli­ca Ste­va­na Srem­ca

9. jun 2011. godine

bilazak radova u naselju Pejton

Sremska Mitrovica – U sklo­pu ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji srem­sko­mi­tro­vač­kih sa­o­bra­ćaj­ni­ca pro­te­kle ne­de­lje za­vr­še­ni su ra­do­vi u stam­be­nom na­se­lju „Pej­ton“. Re­kon­stri­sa­na je sa­o­bra­ćaj­ni­ce u Uli­ci Ste­va­na Srem­ca, u du­ži­ni od 450 me­ta­ra i ši­ri­ni od 6,6 me­ta­ra, sa ivič­nim gre­da­ma. Re­kon­struk­ci­ju su fi­nan­si­ra­li Grad i Po­kra­jin­ski fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja, ko­ji su za tu na­me­nu obez­be­di­li šest mi­li­o­na di­na­ra. Ra­do­ve su pro­te­kle ne­de­lje ob­i­šli pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da Alek­san­dar Pro­da­no­vić, za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka  Sr­đan Ko­zli­na, di­rek­tor JP Di­rek­ci­je za iz­grad­nju gra­da Bo­jan Ga­vrić sa sa­rad­ni­ci­ma i pred­sed­nik Me­sne za­jed­ni­ce „Sa­va“ Dra­gan Mi­lo­še­vić.

Pre­ma re­či­ma Bo­ja­na Ga­vri­ća, di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju gra­da, ovo je sa­mo na­sta­vak ure­đe­nja ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re na če­mu se već du­že vre­me­na in­ten­ziv­no ra­di u ovom pred­u­ze­ću.

– Ovim se ujed­no na­sta­vlja­ju i ra­do­vi na obi­la­zni­ci uz kej i na­da­mo se da će u sle­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na i oni bi­ti za­vr­še­ni – re­kao je di­rek­tor Ga­vrić.

Ka­ko je is­ta­kao pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da Alek­san­dar Pro­da­no­vić za­hva­lju­ju­ći sred­stvi­ma Gra­da i Po­kra­ji­ne ovih da­na re­kon­stru­i­šu se broj­ne uli­ce ne sa­mo u gra­du, ne­go i u se­li­ma na pod­ruč­ju op­šti­ne.

– Tre­nut­no su u to­ku ra­do­vi na ure­đe­nju Uli­ce Ra­di­nač­ki put, Zmaj Jo­vi­ne, kao i na ras­kr­sni­ci na Cr­ve­noj če­smi, a do kra­ja go­di­ne tre­ba­lo bi da se za­vr­ši i re­kon­struk­ci­ja de­la Uli­ce Fi­li­pa Vi­šnji­ća – re­kao je pred­sed­nik Pro­da­no­vić.

Pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ „Sa­va“ Dra­gan Mi­lo­še­vić ob­ja­snio je da se iz­grad­njom dva ve­li­ka me­ga mar­ke­ta po­ja­vi­la i po­tre­ba da pro­tok sa­o­bra­ća­ja u ovoj uli­ci po­sta­ne ve­ći.

– Iz­gra­đen je pro­boj pre­ma Stam­be­nom na­se­lju „Ka­me­njar“, pa je iz tog raz­lo­ga Uli­ca Ste­va­na Srem­ca od Ri­bo­lov­ca do uli­ce Sa­ve So­gi­ća do­bi­la no­vi iz­gled, a i bo­lji je i pro­tok sa­o­bra­ća­ja u ovoj uli­ci – re­kao je Dra­gan Mi­lo­še­vić.

S. M.

Ma­tu­ran­ti

Pro­te­klog vi­ken­da na mi­tro­vač­kom grad­skom tr­gu ve­če­ri su bi­le is­pu­nje­ne sla­vlje­nič­kom at­mos­fe­rom ma­tu­ra­na­ta. Mla­dost, le­po­ta i ha­lji­ne kao sa mod­nih pi­sta iza­zi­va­le su pa­žnju i di­vlje­nje broj­ne rod­bi­ne, pri­ja­te­lja i slu­čaj­nih pro­la­zni­ka. Sce­no­gra­fi­ja gim­na­zi­ja­la­ca sa cr­ve­nim ba­lo­ni­ma ko­ji su svi u istom tre­nu od­le­te­li u va­zduh bi­la je po­ru­ka da je „sa­mo ne­bo gra­ni­ca.“ M. M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: